Brummer & Partners Brummer & Partners

Information om behandling av personuppgifter

Din integritet är viktig för oss. Denna dataskyddspolicy tillhandahålls av Brummer & Partners AB och dess helägda dotterbolag B & P Fund Services AB ("Brummer & Partners").

Denna dataskyddspolicy redogör för Brummer & Partners insamling, användning, lagring, delning, utlämnande (gemensamt, ”behandling”) och skydd av personuppgifter som avser nuvarande, blivande och tidigare kunder hos Brummer & Partners.

Denna dataskyddspolicy tillhandahålls i enlighet med gällande dataskyddslagar, inklusive Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 (”GDPR”) (gemensamt, ”dataskyddslagstiftning(en)”).

Med hänvisningar till ”du” eller ”kund” i denna dataskyddspolicy avses varje kund som är en individ, varje individ som företräder eller på annat sätt kan kopplas ihop med en kund som är en juridisk person, och i vissa fall individer som representerar våra motparter eller leverantörer (varje sådan individ, en ”registrerad”).

 

Vem som ansvarar för behandlingen av dina personuppgifter

Ansvaret för behandlingen av dina personuppgifter föreligger inom Brummer & Partners på följande sätt.

Personuppgiftsansvarig för våra investeringstjänster och försäkringsprodukter: B & P Fund Services AB, org.nr 556605-5298

Brummer & Partners fonder

För information om hur Brummer & Partners fonder behandlar personuppgifter hänvisar vi till deras respektive dataskyddspolicys. För mer information, besök vår hemsida: brummer.se.

Typer av personuppgifter vi samlar in och använder

Kategorierna av personuppgifter som vi samlar in inkluderar sådana personuppgifter som namn, bostadsadress, e-postadress, telefonnummer eller andra kontaktuppgifter, signatur, nationalitet, skattenummer, födelsedatum, födelseort, kopior av ID-handlingar såsom pass, bankkonto-uppgifter, information om tillgångar eller nettoförmögenhet, detaljer om källan till medlen eller finansiell information i övrigt såsom investerat belopp och övriga detaljer avseende den investering som gjorts.

Hur vi samlar in personuppgifter

Vi samlar in personuppgifter om dig genom: (i) information erhållen direkt från dig eller en annan person för din räkning; (ii) information som vi erhåller i förhållande till transaktioner mellan dig och oss; och (iii) inspelning och övervakning av telefonsamtal och elektronisk kommunikation med dig som beskrivs nedan.

Vi också kan få dina personuppgifter från tredje part eller andra källor, såsom våra närstående bolag, allmänt tillgängliga databaser eller register, skattemyndigheter, statliga organ och tillsynsmyndigheter eller andra allmänt tillgängliga källor. Vi uppdaterar vanligen vår information om namn och kontaktuppgifter via det svenska officiella adressregistret SPAR. Vi får regelbundet information från sanktionslistor från internationella organisationer. När det gäller vårt försäkringserbjudande så får vi vanligtvis viss information från din arbetsgivare.

Användning av dina personuppgifter: den rättsliga grunden och ändamål

Vi behandlar dina personuppgifter för ändamålen att administrera förhållandet mellan dig och oss (såsom kommunikation och rapportering), marknadsföring av våra produkter och tjänster och för att efterleva juridiska eller regulatoriska krav (såsom penningtvättsregler, bedrägeribekämpning, skatterapportering, efterlevande av sanktioner, eller för att svara på förfrågningar från tillsynsmyndigheter). Dina personuppgifter behandlas i enlighet med dataskyddslagstiftningen.

Om personuppgifter krävs för att uppfylla en lagstadgad förpliktelse (såsom uppfyllande av penningtvättsregler eller sanktionskrav) eller kontraktuella krav, kan din underlåtenhet att tillhandahålla sådan information resultera i att din investering inte accepteras eller blir inlöst. Där det finns misstanke om olaglig verksamhet, kan underlåtenhet att tillhandahålla personuppgifter resultera i en rapport till relevant brottsbekämpande myndighet eller tillsynsmyndighet.

Hur vi kan dela dina personuppgifter

Vi kan komma att dela dina personuppgifter med våra närstående bolag, eller våra tjänsteleverantörer, för våra dagliga affärsändamål, bl.a. för genomförandet av transaktioner, förande av ditt/dina konto(n) eller för att kunna bistå avseende rättsliga utredningar. Det kan också vara nödvändigt att lämna ut information om kunder för att kunna godkänna investeringar från dem.

Vi kan dela dina personuppgifter med våra närstående bolag för marknadsföringsändamål, såsom erbjudanden om produkter och tjänster av oss eller våra närstående bolag. Vi kan också komma att lämna ut information om dina transaktioner och kontakter med oss till våra närstående bolag för deras dagliga affärsändamål. När du inte längre är kund hos oss så kan vi fortsätta att dela dina personuppgifter på sätt som beskrivs i denna dataskyddspolicy.

Övervakning av kommunikation

Vi kan i vissa fall spela in och övervaka telefonsamtal och elektronisk kommunikation med dig för att: (i) fastställa detaljerna i dina instruktioner, villkoren för hur en transaktion utförs eller andra relevanta omständigheter; (ii) säkerställa efterlevnad med våra lagstadgade skyldigheter; eller (iii) upptäcka och förhindra ekonomisk brottslighet.

Lagringstider

Vi behåller inte personuppgifter längre än nödvändigt i förhållande till de ändamål för vilka de samlats in, i enlighet med dataskyddslagstiftningen. Personuppgifter kommer att behållas under tiden för din kundrelation med oss och för en maximal period av tio år därefter. Observera dock att när det gäller vårt försäkringserbjudande så kommer personuppgifter att behållas under tiden för din kundrelation med oss och för en maximal period på elva år därefter. Från tid till annan kommer vi att granska de ändamål för vilka personuppgifter har samlats in och besluta om att behålla eller radera personuppgifter om ändamålet med insamlingen inte längre gäller.

Säkerhetsåtgärder

För att skydda dina personuppgifter från obehörig åtkomst och användning tillämpar vi organisatoriska och tekniska säkerhetsåtgärder i enlighet med dataskyddslagstiftningen. Dessa åtgärder omfattar dataskyddsåtgärder, skyddade filer och lokaler. Vi kommer att meddela dig om det skett en personuppgiftsincident som påverkar dig i enlighet med kraven i dataskyddslagstiftningen.

Överföring av personuppgifter utanför EU och EES

Vanligtvis överför vi inte personuppgifter till länder utanför EU eller EES. På grund av den internationella karaktären i fondförvaltningsbranschen kan dock personuppgifter i vissa fall behöva överföras till länder utanför EU och EES (”tredje land”), såsom till en jurisdiktion där vi bedriver verksamhet eller har en tjänsteleverantör, inklusive länder som kanske inte har ett likvärdigt skydd för personuppgifter som den som ges av dataskyddslagstiftningen i EES. I sådana fall kommer vi att behandla personuppgifter (eller tillse att den behandlas) i tredje land i enlighet med dataskyddslagstiftningen, vilket kan innebära att ha lämpliga avtal med kontraktuella åtaganden med tjänsteleverantörer som behandlar personuppgifter för vår räkning i sådana tredje länder.

Dina rättigheter enligt dataskyddslagstiftningen

Du har vissa rättigheter enligt GDPR i förhållande till vår behandling av dina personuppgifter och dessa är, bl.a.: (i) rätten att begära tillgång till dina personuppgifter; (ii) rätten att begära rättelse av dina personuppgifter; (iii) rätten att begära radering av dina personuppgifter (”rätten att bli bortglömd”); (iv) rätten att begränsa vår behandling av personuppgifter. (v) rätten att invända mot vår behandling där vi har ansett det nödvändigt för våra legitima intressen (såsom vid direktmarknadsföring); (vi) i tillämpliga fall, rätten till dataportabilitet; (vii) om ditt samtycke till behandling har erhållits, rätten att återkalla ditt samtycke när som helst; och (viii) rätten att inge klagomål till tillsynsmyndigheten. Vänligen notera att rätten att bli bortglömd, som gäller under vissa omständigheter under GDPR, sannolikt inte gäller avseende de personuppgifter som vi behandlar, med hänsyn till de ändamål för vilka vi samlar in sådana uppgifter, som beskrivits ovan.

Cookie-policy

Vår cookie-policy finns tillgänglig på vår hemsida: brummer.se.

Klagomål till tillsynsmyndigheten

I enlighet med dataskyddslagstiftningen har du rätt att lämna in klagomål och tips till tillsynsmyndigheten. Ett klagomål beträffande Brummer & Partners kan göras till Datainspektionen i Sverige.

Förändringar av denna sekretessinformation

Denna dataskyddspolicy publicerades 18 maj 2018 och kan komma att uppdateras från tid till annan.

Frågor

Om du har några frågor om denna dataskyddspolicy eller vår behandling av personuppgifter, vänligen kontakta vår Data Protection Manager: 

Fredrik Stjernström
Head of Legal
B & P Fund Services AB
Tel: + 46 (0) 8 407 13 00
DataProtection@brummer.se

Vi har placerat cookies på denna webbplats. Cookies används för att optimera din användarupplevelse och för att tillhandahålla dig med relevant marknadsföring. Genom fortsatt användning av denna webbplats samtycker du till användningen av cookies. Klicka här för mer information.

JAG SAMTYCKER