Brummer & Partners Brummer & Partners
2016-08-31

Patrik Brummer och Klaus Jäntti om första halvåret

Brummer & Partners styrelseordförande Patrik Brummer och koncernchef Klaus Jäntti kommenterar första halvåret 2016.

20 år inom hedgefondförvaltning

Brummer & Partners firar i år 20 år som hedgefondförvaltare. Den 1 juni 1996 blev vi pionjärer i Sverige med lanseringen av hedgefonden Zenit. Detta blev starten på det som idag är Brummer & Partners. Redan från start hade vi en tydlig idé om att erbjuda kapitalförvaltning som fokuserade på absolut avkastning, något som då saknades på den svenska marknaden. Vi har sedan dess hela tiden försökt utveckla vår affärsmodell och dra lärdom av våra misstag. Tack vare nödvändiga förändringar som vi på senare tid genomfört bland våra fondteam bedömer vi att vi står väl rustade för framtiden. Vi är glada för den återhämtning som skett efter periodens utgång. Vi fortsätter att vara opportunistiska och leta efter nya presumtiva förvaltarteam.

FÖRSTA HALVÅRET 2016

Vid halvårsskiftet var avkastningen för Brummer Multi-Strategy (BMS) –1,6 procent vilket kan jämföras med –2,4 procent för hedgefondbranschens fond-i-fond-index. Trots att resultatet står sig förhållandevis väl jämfört med branschen så är vi naturligtvis inte nöjda.

Perioden har varit utmanande och skiljer sig från historiken i det avseendet att när några av BMS fonder tidigare haft svårigheter har andra ofta kompenserat, vilket inte var fallet detta halvår. Centralbankernas agerande med låga eller negativa räntor och fortsatta kvantitativa lättnader har gjort värderingen av de flesta tillgångsslag svårbedömda. Vidare har många finansiella marknader saknat tydliga trender under halvåret.

UTVECKLING AV FÖRVALTNINGEN

I början av perioden fattade vi beslut om att lösa in hela BMS investering i fonderna Zenit, Canosa och  MNJ. Besluten grundade sig på helhetsbedömningar där vi bland annat kunde konstatera svaga marginalbidrag till BMS avkastning under de senaste åren. Utan dessa fonder hade BMS avkastning under halvåret varit 1,7 procentenheter bättre.

Arbetet med att identifiera nya presumtiva team är strategiskt viktigt för BMS. Utgångspunkten vid beslut om att inkludera en fond i BMS är att den förväntas förbättra BMS nyckeltal. I slutet av perioden, den 1 juni 2016, investerade BMS i den nya fonden Talarium som är en aktiebaserad hedgefond vars investeringsstrategi är att ta långa och korta positioner i aktier globalt med särskilt fokus på Europa.

Under våren identifierade vi Arete Capital Partners, ett intressant Hong Kong-baserat förvaltarteam som behövde en partner för att utveckla sin verksamhet. Fonden Arete startade 2012 och tillämpar en global makrostrategi med fokus på marknader i Kina och övriga Asien. BMS gjorde sin initiala allokering den 1 augusti 2016 (efter periodens utgång) och kommer successivt att öka investeringen i Arete.

Seth Wunder var tidigare en av fonden Manticores förvaltare på Contour Asset Management. Han bestämde sig för att flytta till Kalifornien för att närmare kunna följa sina sektorer och bolag. Då Seth har arbetat i gruppen med riskmandat sedan 2009 har vi kunnat se att han historiskt uppvisat förvaltaregenskaper som förväntas gynna BMS. Vi har därför beslutat att tillsammans med Seth starta en ny fond som förvaltas i Los Angeles av det nya förvaltningsbolaget Black and White Capital LP. Black and Whites fokus är att tillvarata investeringsmöjligheter som uppstår när ny teknologi och innovationer omdanar marknader och utmanar traditionella aktörer, vilket innebär ett bredare  investeringsmandat än inom de traditionella teknologisektorerna (TMT).

I såväl Talarium, Arete och Black and White har Brummer & Partners gått in som delägare i förvaltningsbolagen tillsammans med fondens förvaltare, i enlighet med Brummer & Partners affärsmodell.

ANSVARSFULLA INVESTERINGAR

Brummer & Partners har beslutat att stödja FN:s initiativ för ansvarsfulla investeringar, PRI. Brummer & Partners har därför blivit medlem i PRI och undertecknat dess principer för ansvarsfulla investeringar. Ansvarsfulla investeringar är ett prioriterat område för såväl Brummer & Partners som för våra fonders investerare. Brummer & Partners var en av initiativtagarna till, och grundarna av, Hedge Fund Standards Board (HFSB) och alla förvaltningsbolag inom gruppen har undertecknat HFSB:s så kallade best practicestandarder. HFSB:s standarder skapar ett ramverk för transparens, integritet och bolagsstyrning (governance) inom hedgefondbranschen.

BRUMMER LIFE

Vårt försäkringsbolag Brummer Life Försäkringsaktiebolag, Brummer Life, gör Brummer & Partners förvaltning tillgänglig för försäkrings- och pensionssparare i Sverige. Brummer Life, som riktar sig mot den svenska tjänstepensionsmarknaden, har under halvåret fått nya och utökade förtroenden direkt från företag, kommuner samt via förmedlare. Inom pensionsområdet pågår en tydlig utveckling mot ökad transparens från den hittills sälj- och provisionsdrivna marknaden. Brummer Life är aktiva i debatten och erbjuder fri flytträtt, fokuserar på transparens och avstår från att betala provisioner till mellanhänder. För att minimera risken för intressekonflikter erhåller Brummer Life inte heller någon kick-back från de externa fonder (index- och räntefonder) som erbjuds.

BRUMMER & PARTNERS + MATEMATIK

Vi fortsätter med Brummer & Partners långsiktiga program för att stödja svensk matematik med betydelsefulla projekt riktat mot gymnasieelever, matematiklärare och forskning. Vi menar att samhällsnyttan av att stärka matematiken inom både skolan och forskningen är särskilt stor. Vårt senaste projekt är ett samarbete med KTH där vi har avsatt 15,5 miljoner kronor för inrättandet av en professur i matematik med inriktning mot analys av komplexa data, ett för Sverige delvis nytt forskningsfält. KTH har lyckats attrahera mycket meriterade professorskandidater internationellt och urvalsprocessen är nu inne i sitt slutskede. Den vetenskapliga inriktningen är initierad av KTH och bestäms helt oberoende av Brummer & Partners. Förutsättningslös grundforskning är viktig för matematikens utveckling i Sverige.

Patrik Brummer                           Klaus Jäntti
Styrelseordförande                       Verkställande direktör

Brummer & Partners AB

Vi använder cookies för att optimera din användarupplevelse och för att ge dig relevant information och marknadsföring. Du väljer själv vilka cookies du vill acceptera förutom när det kommer till så kallade nödvändiga cookies som behövs för att hemsidan ska fungera. När du klickar på "Jag samtycker" godkänner du användningen av cookies på denna webbplats.  För att ändra vilka cookies som används klickar du på "Inställningar".

Läs mer om cookies

Du väljer själv vilka cookies du vill acceptera förutom när det kommer till så kallade nödvändiga cookies som behövs för att hemsidan ska fungera. Du kan när som helst ändra inställningar igen.

Läs mer om cookies

  • Nödvändiga cookies
  • Tredjepartscookies prestanda och funktion
  • Cookies marknadsföring
JAG SAMTYCKER