Ansvarsfulla investeringar
2017-03-09

Ansvarsfulla investeringar

Hur Brummer & Partners formaliserar sitt arbete med ansvarsfulla investeringar

I juli 2016 undertecknade Brummer & Partners FN:s principer för ansvarsfulla investeringar (UNPRI) och åtog sig därmed att integrera ansvarsfulla investeringar på gruppnivå och att rapportera om sina framsteg på området till UNPRI på årlig basis.

Brummer & Partners affärsmodell bygger på partnerskap med självständiga förvaltningsbolag. Dessa förvaltningsbolag samägs av portföljförvaltarna och Brummer & Partners (som normalt har cirka 40 procent av kapitalet). Fonden Brummer Multi-Strategy (BMS), som förvaltas och distribueras av Brummer Multi-Strategy AB, investerar i gruppens fonder med varierande andel beroende på fondernas förväntade risk- och avkastningsprofiler och den totala fördelningen och sammansättningen av BMS. Brummer & Partners erbjuder förvaltningsbolagen hjälp med bland annat riskmätning, regelefterlevnad och fondadministration.

För att formalisera arbetet med ansvarsfulla investeringar utvecklar man flera olika policyer. Förutom att ta fram en policy för hela Brummer & Partners och en för BMS bistår man också de självständiga förvaltningsbolagen i deras arbete med att ta fram egna policyer för ansvarsfulla investeringar baserade på deras respektive investeringsstrategier. Ann-Sofie Odenberg, chef för ansvarsfulla investeringar och Edward Harrison, analytiker för ansvarsfulla investeringar, beskriver resan så här långt, vilka utmaningar de har mött längs vägen och vilka de tycker är de viktigaste framgångsfaktorerna för att implementera ansvarsfulla investeringar i hela företagsgruppen.

Hög standard vad gäller affärsetik, öppenhet och integritet har alltid varit viktigt för Brummer & Partners

Trots att Brummer & Partners gick med i UNPRI och påbörjade arbetet med att ta fram policyer för ansvarsfulla investeringar först år 2016 så har engagemanget för hållbarhet funnits ända sedan Brummer & Partners bildades. "Vårt uppdrag är att erbjuda väldiversifierad förvaltning i syfte att generera konkurrenskraftig riskjusterad absolut avkastning till våra investerare", berättar Odenberg. "Att inkludera alla relevanta risker och möjligheter i investeringsanalyserna och i beslutsprocesserna ingår i rollbeskrivningen för en portföljförvaltare. Riskerna har dock inte kategoriserats som E-, S- eller G-risker (ESG står för Environmental-, Social- och Governance) men däremot utgjort risker som bör identifieras och analyseras precis som alla andra risker.  Beslutet att formalisera vårt arbete med ansvarsfulla investeringar har tagits för att underlätta för investerare som vill veta mer om vad vi gör på detta område och för att vi och portföljförvaltarna ska utvecklas och lära oss mer om detta."

Hög standard vad gäller affärsetik, öppenhet och integritet har alltid varit viktigt för Brummer & Partners och år 2008 var de en av initiativtagarna till och grundarna av Hedge Fund Standards Board (HSFB). Förvaltningsbolagen blir medlemmar i HFSB i samband med att de integreras i Brummer & Partnersgruppen. HFSB är ett internationellt initiativ som syftar till att skapa och främja riktlinjer för god affärsetik, öppenhet, integritet och ägarskapsfrågor i hedgefondbranschen. Förutom Brummer & Partners utgörs grundarna av HFSB av 13 andra stora internationella hedgefondföretag som Man Group, Marshall Wace och Brevan Howard. Det är en så kallad comply-or-explain regim (följ riktlinjerna eller förklara dig) och förvaltningsbolagen rapporterar årligen till HFSB om hur riktlinjerna efterlevs.

En av utmaningarna teamet stod inför var att övervinna två vanliga missuppfattningar. Personer som inte är så insatta i ämnet antar att ansvarsfulla investeringar handlar om att utesluta bolag som man inte kan investera i på exempelvis etiska grunder och därmed kompromissa på avkastningen. Men, som Odenberg förklarar, alla investerare som strävar efter god avkastning bör ta hänsyn till ESG-faktorer. Att ignorera dem kan innebära att man som portföljförvaltare utelämnar risker och/eller möjligheter som kan komma att ha en väsentlig påverkan på avkastningen. Enligt principerna för ansvarsfulla investeringar vill man på Brummer & Partners ta med ESG-faktorer i investeringsanalyserna och beslutsprocesserna, men man gallrar inte per automatik bort investeringar i rödflaggade företag (förutom investeringar direkt i företag med inriktning på produktion av kontroversiella vapen). "Det kan finnas bra investeringsmässiga anledningar till att investera i ett rödflaggat företag", tillägger Odenberg. "Ett exempel kan vara ett företag där ledningen verkligen är inriktad på att ta itu med de problem som lett till röd flagg och där förvaltarna därför tror att bolagets värdering kommer att öka. Ett företag med ESG-problem utgör normalt också en möjlighet för aktiehedgefonder som kan gå kort i aktien (exempelvis genom att blanka aktierna)".

En vanlig uppfattning är att ansvarsfulla investeringar bara är relevant för aktie- och möjligen kreditstrategier. En av utmaningarna för Odenbergs team är att visa att alla strategier kan integrera ansvarsfulla investeringar på sitt eget sätt. För andra investeringsstrategier finns det dock färre liknande fonder att titta på för inspiration gällande hur man implementerat ansvarsfulla investeringar, exempelvis när det gäller systematiska strategier där analysen och investeringsbesluten görs av datorer och algoritmer. "Vissa skulle säga att ansvarsfulla investeringar inte alls är relevant för den typen av investeringsstrategier, men vi håller inte med", säger Odenberg.

”Det är sant”, erkänner hon, ”att det är lättare att implementera ansvarsfulla investeringar för aktie- och kreditstrategier men exempelvis makrostrategier kan också integrera ESG-faktorer i sina investeringsanalyser. Det kan vara extra utmanande för en del investeringsstrategier att ta vissa specifika faktorer i beaktande, men sund affärsetik och att bygga en hållbar verksamhet är relevant för alla." Traditionell screening och uteslutning är mest relevant för aktie- och kreditfonder, men Brummer & Partners strävar efter att främja en helhetssyn när det gäller riskhanteringsprocesser och alla fonder kan delta. "Vi har försökt undvika en universallösning vilket inte skulle fungera för ett företag som vårt", tillägger Harrison.

Eftersom det är så mycket lättare att beräkna, analysera och övervaka ESG-faktorer för fonder som investerar i aktier och krediter, tenderar investerare och företag som utvärderar hur förvaltningsbolag arbetar med ansvarsfulla investeringar att uteslutande fokusera på fondernas innehav och på om ESG-faktorerna är väl integrerade i investeringsbesluten. För Odenberg och hennes team är ansvarsfulla investeringar mer än så. "Affärsetik", säger hon, "är mycket viktigt för oss på både koncern- och förvaltningsbolagsnivå, och inte bara i fondernas portföljinnehav. Det förvånar mig att affärsetik inte beaktas fullt ut av vissa investerare och intressenter när man utvärderar arbetet med ansvarsfulla investeringar och hållbarhet hos hedgefonder."

Den bristen på helhetssyn förvånar mig om man vill göra pensionsmarknaden mer hållbar.

Som ett exempel nämner Odenberg det frågeformulär som hennes team har besvarat för ett företag som årligen rangordnar olika fondförsäkringsbolags arbete i fråga om hållbarhet. Frågeformuläret fokuserar enbart på ESG-integrering i fondernas investeringsanalyser och beslutsprocesser. Hur företagen arbetar för att göra pensionsmarknaden mer hållbar och kundvänligare, till exempel när det gäller transparens och avgiftsstrukturer, ingår inte i utvärderingen och klassificeringen av pensionsförvaltarnas hållbarhetsarbete. "Den bristen på helhetssyn förvånar mig", säger Odenberg, "om man vill göra pensionsmarknaden mer hållbar."

En av de viktigaste faktorerna för ett framgångsrikt genomförande av ansvarsfulla investeringar är att få med sig hela organisationen, speciellt portföljförvaltarna, och naturligtvis att få stöd från delägarna och ledningen. Resurser måste allokeras för att implementeringen ska kunna utföras effektivt och för att initiativet ska få trovärdighet. "Tack vare vår partnerskapsmodell och det faktum att många av våra förvaltningsbolag redan har tagit hänsyn till ESG-risker i sina investeringsbeslut, även om de inte satt den etiketten på riskerna, så var det här inte någon större utmaning", säger Harrison. Reaktionerna har i allmänhet faktiskt varit mer positiva än väntat.

En annan viktig aspekt var att få riskteamet med på noterna. Eftersom fonderna förvaltas av separata team var det viktigt att få stöd av riskgruppen, som utför riskmätning åt förvaltningsbolagen inom gruppen, eftersom de också utför screening av alla fonder mot ISS-Ethix databas och uppmärksammar alla rödflaggade innehav i sina riskrapporter till portföljförvaltarna. "Riskgruppens genuina intresse och engagemang har varit en mycket viktig framgångsfaktor", berättar Odenberg.

Två exempel på fonder vars policyer för ansvarsfulla investeringar redan är ganska väl utvecklade är den långa/korta aktiebaserade hedgefonden Bodenholm och Nektar som är en hedgefond med inriktning mot räntemarknader, relativ värdering och makroekonomisk utveckling. För Bodenholm är exempelvis dålig affärsetik ett viktigt kriterium när korta aktiekandidater ska väljas. Nektar har använt olika ESG-kriterier länge eftersom portföljförvaltarna anser att ESG faktorer är viktiga att analysera för deras makro- och räntestrategier. För Nektar har det mest handlat om att formalisera processen och förklara den så att investerarna ser Nektars integration av ansvarsfulla investeringar i ett ramverk de är vana vid.

Arbetet med att utveckla och implementera ansvarsfulla investeringar pågår och förväntas intensifieras under de kommande månaderna. Uppgifterna för Odenbergs team kommer knappast att ta slut under den närmaste tiden därefter. "Vi har påbörjat arbetet med ansvarsfulla investeringar och vi lär oss längs vägen eftersom det är en kontinuerlig inlärningsprocess", säger hon. När alla gruppens förvaltningsbolag har tagit fram policyer för ansvarsfulla investeringar och tillämpar riktlinjerna på daglig basis kommer Brummer & Partners sannolikt bli en förebild för andra hedgefondförvaltare, i synnerhet när det gäller multi-strategi och de hedgefonder som inte arbetar med traditionella aktie- eller kreditstrategier. För Brummer & Partners och fonderna i gruppen fortsätter resan mot mer ansvarsfulla investeringar. Seglen är hissade och det står en välutrustad och engagerad besättning vid rodret.

 

________________________________________________________

Intervjun är en översättning från en artikel på engelska publicerad i Hedge Nordic rapport ”Sustainable investments in alternatives” (Februari 2017)

Ta del av Hedge Nordics artikel här

Vi har placerat cookies på denna webbplats. Cookies används för att optimera din användarupplevelse och för att tillhandahålla dig med relevant marknadsföring. Genom fortsatt användning av denna webbplats samtycker du till användningen av cookies. Klicka här för mer information.

JAG SAMTYCKER