Arbetsgivare  - ni kan ta makten och förändra tjänstepensionsmarknaden!
2017-09-27

Arbetsgivare - ni kan ta makten och förändra tjänstepensionsmarknaden!

Den svenska marknaden för tjänstepensioner behöver förbättras och vi behöver hjälpas åt! Företag och ansvariga för tjänstepensioner sitter på mycket makt som ni med relativt enkla medel kan utöva för att skynda på reformeringen av vår marknad.

Svenska företags avsättningar till tjänstepension utgör en av de större kostnadsposterna och är en oerhört viktig förmån för era medarbetare. Inom de kollektivavtalade tjänstepensionerna har parterna kommit långt när det gäller att ställa krav på leverantörer, förklara och informera anställda om tjänstepensionen samt pressa priser.

Men drygt hälften av de inbetalda tjänstepensionspremierna hamnar utanför kollektivavtalen. Det handlar dels om pensioner hos företag utan kollektivavtal, dels om så kallade tiotaggare (alternativ ITP-lösning för höginkomsttagare) och löne- samt bonusväxlingar. Dessa pensionsplaner är avtalade direkt mellan arbetsgivare och försäkringsförmedlare eller försäkringsbolag. Trots att vi talar om enorma årliga avsättningar är detta ofta ett dåligt genomlyst område som får leva i skuggan av andra förmåner och prioriteringar.

”Vi måste öka kunskapen om begrepp som delning, up-front, klientmedelskonto, fondkick-backs och villkorad flytträtt och vad dessa typer av villkor ger för konsekvenser för dina medarbetarens pensioner.”

Sveriges pensionssparare betalar idag för tjänster utan att veta hur mycket (särskilt ackumulerat över tid) eller vad de faktiskt får för priset i jämförelse med annat. Många arbetsgivare och deras anställda omfattas idag av dyra lösningar präglat av inlåsning, där ”råden” har styrts mer av provisioner och kick-backs baserade på den anställdes placeringsval än på förvaltningskvaliteten. Nya regelverk siktar på att komma till rätta med dessa avarter, men det har tagit tid.

”I kundmöten får vi återkommande frågan: Vilka kan hjälpa oss med helt oberoende rådgivning och granskning av vår tjänstepensionsplan?”

Svaret är att de är rätt få till antalet idag. Men det finns aktörer som varken representerar eller delar intressen med fond- eller försäkringsbolag. Aktörer som med erfarenhet och kompetens både kan ge oberoende råd och hjälpa dig som arbetsgivare att landa tryggt, utan inblandning av provisioner. Rådgivning utan provisioner och/eller andra dolda ersättningar ger ofta helt andra resultat på lösningarna för både dig som arbetsgivare och kanske främst dina medarbetare.

Oberoende rådgivning börjar ofta med en klassisk granskning av nuvarande lösning, exempelvis genom att jämföra upphandling och ingångna avtal mot utfall och var tjänstepensionspengarna de facto har hamnat, samt att göra benchmarkstudier och konkurrensutsätta befintlig aktör. Här behöver man också gå igenom det sammantagna utfallet efter de individuella rådgivningsmötena för att se om de varit relevanta och att rådgivningen verkligen varit oberoende, om så är avtalat.

Tjänstepensionsområdet upplevs komplext och kräver ibland extern vägledning, inte minst då betalningsströmmarna är snillrika och svåra att genomlysa. Många gånger finns dock kompetensen närmare än du tror. Den interna ekonomi-/analysfunktionen samt inköpsavdelningen är utöver HR och en engagerad ledning generellt sett ett bra tips för ändamålet. Det handlar trots allt om pengar in, minus pengar ut (avgifter) och att resultatet (summan av avgifter, avkastning och risktagande), dvs den faktiska pensionen ska ges förutsättning att vara så hög som möjligt när det är dags att runda av. Men det handlar även om mjuka värden -  värderingar, förtroende, transparens och hållbarhet.

Om intern resurs inte finns att tillgå står som sagt ett fåtal aktörer till buds på marknaden idag. Lagstiftaren har därtill som tydlig ambition att förstärka dessa genom nya lagförslag där man betonar att "personlig och opartisk analys" ska vara helt oberoende och därmed ej får inkludera någon form av ersättning från tredje part i det specifika tjänsteutförandet. Detta är jättebra!

Eftersom kunskapen och expertisen om tjänstepensioner i dag i huvudsak är koncentrerad till aktörer som själva har händerna i någon syltburk och nästan alltid ersätts via olika typer av provisioner blir intressekonflikter ofrånkomliga. Här finns således en jättemarknad där verkligt oberoende experter skulle kunna ta en helt ny, efterfrågad roll och fylla dagens tomrum inom oberoende pensionsvägledning och granskning. Men det kräver att ni företag också budgeterar för och är beredda att investera i deras expertis. Då kan stora belopp som i dag går till vissa mellanhänder och finansbranschen stället gå till era medarbetares pensioner. Om tillräckligt många efterfrågar dessa tjänster kan en ny yrkeskategori blomma ut och tillse verkligt värdeskapande.

Ni arbetsgivare kan på detta sätt konkret dra ert strå till stacken och göra skillnad för en bättre fungerande pensionsmarknad. Det handlar helt enkelt om att använda er köpmakt och ställa tuffa krav på oss i pensionsbranschen, själva eller med hjälp av verkligt oberoende experter.

Den 27 september är det Tjänstepensionens dag, en dag väl värd att fira men också för att ifrågasätta och granska er nuvarande lösning. Håller den måttet?

Helena Palmgren
VD Brummer Life Försäkringsaktiebolag

Brummer Life startade 2011 och erbjuder tjänstepension till företag och dess medarbetare i Sverige. Kärnan i erbjudandet är Brummer & Partners egen aktiva förvaltning i kombination med ett brett urval av indexfonder till låga avgifter. Brummer Life försöker utmana och gå på tvärs mot traditionella pensionsaktörer med kostnadsfri flytträtt, transparens och utan provisioner på en marknad som ofta präglas av motsatsen. Läs mer på Brummer.se och på Brummer News

Vi har placerat cookies på denna webbplats. Cookies används för att optimera din användarupplevelse och för att tillhandahålla dig med relevant marknadsföring. Genom fortsatt användning av denna webbplats samtycker du till användningen av cookies. Klicka här för mer information.

JAG SAMTYCKER