Brummer & Partners Brummer & Partners

Vanliga frågor med anledning av coronakrisen

Finansiella marknader har reagerat kraftigt. Framför oss har vi högst sannolikt en period präglad av stor oro och hög volatilitet. Vilka möjligheter ser förvaltarna, hur går fonderna och hur agerar Brummer & Partners? Här har vi samlat de vanligaste frågorna vi får med anledning av coronakrisen.

4 augusti 2020

 

 • Hur fungerar Brummer Multi-Strategy?

  Brummer Multi-Strategy (BMS) är en multistrategifond som investerar i ett flertal av Brummer & Partners hedgefonder, så kallade singelstrategifonder. Dessa singelstrategifonder förvaltas av olika förvaltningsteam inom Brummer & Partners-gruppen och arbetar oberoende av varandra, med olika inriktning och har låg inbördes korrelation.

  Gemensamt för de singelstrategifonderna är att de alla långsiktigt strävar efter att skapa god riskjusterad avkastning som över tid är oberoende av marknadsutvecklingen. För närvarande ingår nio fonder i BMS som tillsammans exponeras mot cirka 300 olika marknader i över 70 olika länder.

  Målet för BMS är att uppnå en stabil och positiv avkastning över tid, oavsett marknadsutveckling.

  Läs mer om Brummer Multi-Strategy i vår informationsbroschyr här >>  

 • Finns det några strategier som kan prestera bra om vi får ett tuffare klimat för aktier framöver? 

  Brummer Multi-Strategy (BMS) består av flera kompletterande strategier där till exempel våra relativt marknadsneutrala lång/kort-aktiefonder har goda möjligheter att skapa avkastning vid bland annat felprissättningar. När marknadsvolatiliteten stiger mycket tenderar det att uppstå stora felprissättningar som initialt är svåra att kapitalisera på, men enklare att exploatera när marknadsvolatiliteten lägger sig lite. Det är därför viktigt med uthållighet.

  Om vi får ett utdraget förlopp med global nedstängning och marknadsperceptionen skulle skifta till att vi är på väg mot en global depression har trendföljande strategier sannolikt en bra miljö. Svårast för oss och andra förvaltare är extremt snabba omställningar (efter en period av låg volatilitet), så som vi sett hittills under Coronakrisen.

  Att vara långsiktig, ha uthållighet och en tydlig investeringsprocess är därför avgörande.

  Här kan du läsa mer om de olika singelstrategifonderna som ingår i Brummer Multi-Strategy >>

 • Hur ser exponeringen ut mot marknaden?

  (per 1 maj 2020)

  Samtliga fonder som Brummer Multi-Strategy (BMS) investerar i har ett absolut avkastningsmål och strävar efter att generera god riskjusterad avkastning med låg samvariation med marknaden, det vill säga att de är alfa-fokuserade. Exponeringarna varierar, men på aggregerad BMS-nivå har fonden just nu en marginellt positiv aktieexponering medan fondens aktiebeta ligger runt noll. Blickar vi utanför aktiemarknaderna har BMS en viss exponering för lägre räntor och starkare USD, men huvuddelen av risktagandet är idiosynkratiskt (instrumentspecifikt) och inte marknadsberoende. 

 • Vad gör Brummer Multi-Strategy och singelstrategifonderna framöver?

  De singelstrategifonder som Brummer Multi-Strategy investerar i är aktivt förvaltade och arbetar kontinuerligt utifrån sina investeringsstrategier och mandat för att skapa bästa möjliga riskjusterade avkastning.

  Flera fonder har under de senaste månaderna agerat för att justera sina portföljer till det nya marknadsläget och den höjda marknadsvolatiliteten. Till exempel har våra trendföljande fonder Lynx och Florin Court vänt långa positioner i aktier respektive krediter och är numera neutralt positionerade i aktier och korta i krediter. Makrofonden Arete har varit opportunistiska med till exempel ett flertal positioner baserade på relativ värdering, allteftersom spridningen av Coronaviruset accelererat tidigare trender med förändringar i konsumenters beteenden. Våra lång/kort-aktiefonder har varit nära marknadsneutrala, men har justerat bruttoexponeringen och en del av exponeringen mot olika bolag i såväl den långa som korta portföljen.

  Varje kris är unik men en sak de har gemensamt är att de tenderar skapa stora felprissättningar, vilket på medellång sikt skapar goda möjligheter vilka våra förvaltare har kunskaperna och verktygen att utnyttja.

 • Vad är anledningen till att Brummer Multi-Strategy inte haft en mer positiv utveckling jämfört med aktiemarknadernas de senaste åren?

  De fonder som Brummer Multi-Strategy (BMS) investerar i strävar efter att generera avkastning som över tid är oberoende av riskpremier och den generella marknadsutvecklingen. En stor del av strategierna bygger på fundamental analys och framgången för dessa strategier beror därför i mycket hög grad på förvaltarnas skicklighet att lyckas identifiera tillgångar som är dyra och billiga samt att sätta ihop en portfölj av dessa tillgångar som är robust ur ett riskperspektiv. Graden av framgång i detta arbete beror naturligtvis på i hur stor grad de identifierade tillgångarna är felprissatta. Oftast är därför en viss grad av marknadsvolatilitet gynnsam eftersom felprissättningar lättare uppstår, tenderar att bli större och korrigeras snabbare. Priset på olika tillgångar och instrument behöver helt enkelt röra på sig i tillräcklig utsträckning för att mer marknadsneutrala strategier ska ha lättare att kunna generera hög avkastning.

  Våra förvaltare strävar efter att ta positioner med en välbalanserad relation mellan risk och avkastning, men under de senaste åren har marknadens aktörer istället premierats att ta så mycket risk som möjligt. Sedan finanskrisen ebbade ut har vi levt i en miljö där värdet på riskfyllda tillgångar som aktier och krediter stadigt stigit samtidigt som marknadsvolatiliteten kollapsat pådrivet av att centralbanker injicerarat likviditet, stödköpt räntepapper och kommunicerat fortsatta stimulanser under obestämd framtid.

  Även våra trendföljande strategier har delvis haft det motigt i denna miljö. Så fort en uppåtgående trend bytt riktning har centralbankerna varit snabba med stimulanser, vilket gör att trendföljande fonder som ändrat sin positionstagning i riktning mot den nya trenden straffats på ett sätt vi inte sett historiskt.

  Sedan Corona-krisen drabbade de finansiella marknaderna har vi sett det motsatta: extrem volatilitet där investerare sålt i stort sett alla riskfyllda tillgångar. På kort sikt är en sådan miljö också svår att navigera i. Själva utbrottet är svårt att tajma och initialt när paniken är som störst har investerare generellt varken tid eller förmåga att identifiera vilka tillgångar som har ett starkt underliggande värde och vilka som inte har det. Istället sker en bred flykt till trygga placeringar som säkra statspapper. På lite längre sikt kan detta dock gynna de i BMS ingående strategierna som har möjlighet att aktivt anpassa sina positioner till den nya verkligheten där fundamentala förhållanden förändrats och på så sätt utnyttja de många felprissättningar som uppstått. Troligen är även möjligheterna till stimulanser från centralbankshåll nu mer begränsade, givet de räntesänkningar och andra stimulanser vi sett efter finanskrisen, vilket borde gynna en mer ”rättvis” marknadsprissättning av tillgångar och skulder.

 • Varför handlas Brummer Multi-Strategy bara månadsvis?

  Brummer Multi-Strategy (BMS) investerar i flera hedgefonder (singelstrategifonder) som förvaltas av olika förvaltningsteam med egna strategier som har låg inbördes korrelation. Tillsammans har fonderna cirka 4 000 olika positioner på cirka 300 olika marknader i över 70 olika länder. Sammantaget medför det en hög komplexitet som inte gör det möjligt att tillämpa en daglig handel för Brummer Multi-Strategy.

 • Hur påverkas avgiftsstrukturen vid ett minusresultat?

  Brummer Multi-Strategy (BMS) tar inte ut något arvode. Däremot tar de singelstrategifonder som BMS investerar i typiskt ut 1% i fast arvode samt 20% av den del av totalavkastningen som överstiger fondens avkastningströskel i prestationsbaserat arvode.

  Det prestationsbaserade arvodet beräknas och erläggs normalt månadsvis. Om en fond efter uttaget prestationsbaserat arvode skulle ha ett minusresultat måste fonden ta igen minusresultatet och sedan leverera positivt resultat innan fonden kan ta ut nytt prestationsbaserat arvode enligt den s.k. high watermark-principen. Detta kan innebära att trots att Brummer Multi-Strategy genererar en negativ avkastning på året, så kan flera av de fonder BMS investerar i ha hamnat i prestationsläge under vissa månader på året som gått. BMS betalar då ett prestationsbaserat arvode för dessa månader och fonder. Vissa år kanske en av fonderna kommer över sin avkastningströskel i januari, mars och juni, men inte resterande månader. Då betalar BMS det prestationsbaserade arvodet för fonden för dessa tre månader, men inte resterande nio månader, oavsett om BMS går positivt eller negativt på året. Det kan på samma sätt teoretiskt uppstå situationer där BMS genererar positiv avkastning på året men inte betalar något prestationsbaserat arvode.

  I fondens basfaktablad hittar du mer information om avgiftsstrukturen >>

 • Finns det risk för att Brummer Multi-Strategy stänger ner och vad händer med mitt kapital då?

  Brummer & Partners är långsiktiga och att Brummer Multi-Strategy (BMS) skulle stänga ned anser vi högst osannolikt. Historiskt har Brummer & Partners vid några tillfällen valt att avveckla vissa singelstrategifonder. Det har skett i lägen då BMS förvaltare bedömt att singelstrategifondernas förväntade framtida bidrag till BMS inte längre varit konkurrenskraftigt nog samt att fondens förvaltare i det läget valt att lägga ned förvaltningen. Anledningar till att BMS förvaltare gjort sådana bedömningar kan till exempel vara att den specifika strategin exempelvis inte längre verkar i en gynnsam miljö utifrån ändrade marknadsförhållanden eller att förvaltningsorganisationen av olika skäl inte längre kan erbjuda en tillräckligt konkurrenskraftig förvaltning. Skulle en singelstrategifond stängas ned avvecklas samtliga positioner så effektivt som möjligt med andelsägarnas intresse i första hand och kapitalet återbetalas därefter till andelsägarna.

 • Har fondförvaltarna själva sina pengar i fonderna?

  En grundprincip för Brummer & Partners är att förvaltarna i de fonder som ingår i Brummer Multi-Strategy (BMS) själva har betydande investeringar i fonderna. Detta för att säkerställa att förvaltarnas och andelsägarnas intressen alltid sammanfaller. Ägarna i Brummer & Partners är dessutom långsiktigt investerade i Brummer Multi-Strategy.

 • På vilket sätt påverkas Brummer Multi-Strategy av rådande marknadssituation?

  När det, som under den senaste tiden, råder hög volatilitet på de globala marknaderna orsakat av Coronautbrottets svårbedömda konsekvenser, skapar det initialt en stor panik bland investerare. Dessa har generellt varken tid eller förmåga att identifiera vilka tillgångar som har ett starkt underliggande värde och vilka som inte har det. Det medför en bred flykt från mer riskfyllda tillgångar till säkrare placeringar som exempelvis säkra statspapper. Sammantaget skapar ett sådant marknadsbeteende på kort sikt en miljö som är svår att navigera i, samtidigt som det på längre sikt kan gynna de i Brummer Multi-Strategy (BMS) ingående strategierna som har möjlighet att aktivt anpassa sina positioner till den nya verkligheten och på så sätt nyttja de många felprissättningar som uppstått.

 • Hur har Brummer Multi-Strategy klarat sådana här situationer historiskt?

  Historiskt har vi vid flera tillfällen sett extraordinära nedgångar på världens börser. Vid exempelvis It-bubblan 2002 föll börsen med cirka -29 % och under finanskrisen 2008 såg vi ett ännu större börsfall på cirka -50 %. Vid båda dessa tillfällen lyckades Brummer Multi-Strategy (BMS) ändå generera en positiv avkastning. När det sker stora värdetapp krävs mycket för att återhämta den förlorade avkastningen; vid exempelvis -50 % förlust krävs det en uppgång på 100 % för att åter vara tillbaka på den ursprungliga nivån.

  Genom att undvika stora värdefall ökar möjligheten att skapa en god riskjusterad avkastning, vilket förvaltarna av Brummer Multi-Strategy lyckats med vid flera tillfällen genom god riskspridning och skicklig förvaltning.


Läs också

Kommentar: Corona-krisen

Månadskommentar Brummer Multi-Strategy juli 2020

 

Kontakta oss

Undrar du över något? Har du några andra frågor som du vill ha svar på är du välkommen att kontakta oss via e-post på info@brummer.se eller via telefon på 08- 566 214 80.

Vi har placerat cookies på denna webbplats. Cookies används för att optimera din användarupplevelse och för att tillhandahålla dig med relevant marknadsföring. Genom fortsatt användning av denna webbplats samtycker du till användningen av cookies. Klicka här för mer information.

JAG SAMTYCKER