Brummer & Partners Brummer & Partners

Nu tar vi nästa steg i Brummer & Partners och SPPs långsiktiga samarbete

Brummer & Partners och SPP har inlett ett långsiktigt samarbete som effektiviserar produktion och distribution av Brummer & Partners försäkringsprodukter. Samarbetet genererar stordriftsfördelar som delas med kunderna i form av sänkta försäkringsavgifter.

På denna sida finns information till dig som har en försäkring via Brummer & Partners och berörs av beståndsöverlåtelsen från Brummer Life till SPP.

Se meny till vänster som tar dig direkt till respektive avsnitt.

Nyheter och information

Här följer information och nyheter om förändringar som berör dig som har försäkring eller är försäkringstagare.

Den 4 maj genomfördes en beståndsöverlåtelse från Brummer Life till SPP. Brummer Life kommer att likvideras.

Den huvudsakliga förändringen är att årsavgiften sänks och att SPP blir försäkringsgivare. Kunderna behåller sitt fondförsäkringssparande och eventuell riskförsäkring med kostnadsfri flytträtt i ett erbjudande bestående av Brummer & Partners hedgefonder och utvalda index- och räntefonder.

SPP är nu avsändare för fakturor och andra utskick rörande försäkringen.

Denna information har skickats ut till privatpersoner

Denna information har skickats ut till företag

Information om förändringar vid beståndsöverlåtelse

Försäkringsvillkor

Nya försäkringsvillkor för KapitalförsäkringNya försäkringsvillkor för Privatpensionsförsäkring

Nya försäkringsvillkor för Tjänstepensionsförsäkring

Vi vill göra er uppmärksamma på att det finns några mindre ändringar i de nya försäkringsvillkoren. Förändringarna innebär inte några försämringar jämfört med nuvarande försäkringsvillkor. Ta del av ändringar här:

Kapitalförsäkring

Visa 3.2.1 Mellanlagringsfond med mera Dölj 3.2.1 Mellanlagringsfond med mera

3.2.1 Mellanlagringsfond med mera

Nuvarande lydelse

Premiebetalningen kan placeras i en penningmarknadsfond i väntan på att de fonder som valts av försäkringstagaren och anmälts till Försäkringsgivaren, är tillgängliga för handel.

Ny lydelse

Premiebetalningen hanteras som en oplacerad likvid i väntan på tillgänglig handel på de fonder som valts av försäkringstagaren och anmälts till Försäkringsgivaren.

Visa 3.6.2 Utländsk valuta Dölj 3.6.2 Utländsk valuta

3.6.2 Utländsk valuta

Nuvarande lydelse

Fondkurser som är noterade i utländsk valuta räknas om till svenska kronor av Försäkringsgivaren. Omräkningen sker vid avyttring med faktiskt erhållen växelkurs och i annat fall med valutakurs som noterats vid stängning på dag för värdering. 

Ny lydelse

Fondkurser som är noterade i utländsk valuta räknas om till svenska kronor av Försäkringsgivaren. Omräkningen sker vid avyttring med faktiskt erhållen växelkurs.

Visa 4.3 Avkastningsskatt Dölj 4.3 Avkastningsskatt

4.3 Avkastningsskatt

Nuvarande lydelse

Försäkringsgivaren är skattskyldig för avkastningsskatt. Skatten beräknas i enlighet med vid var tid gällande skatteregler. Fram till beskattningsårets utgång eller fram till tidpunkt för återköp/utbetalning placeras beräknat belopp för avkastningsskatt enligt Försäkringens allokering. Avgift för avkastningsskatt dras vid beskattningsårets utgång eller vid återköp/utbetalning.

Ny lydelse

SPP är skyldigt att betala avkastningsskatt på försäkringskapitalet. Avkastningsskatt beräknas enligt lagen om avkastningsskatt på pensionsmedel. För att täcka SPPs skattekostnader minskas försäkringens försäkringskapital varje år med motsvarande belopp som SPP har att betala i avkastningsskatt.

Visa 5.2.3 Försäkringsgivarens rätt att ändra avtal Dölj 5.2.3 Försäkringsgivarens rätt att ändra avtal

5.2.3 Försäkringsgivarens rätt att ändra avtal

Nuvarande lydelse

Ändringar till förmån för försäkringstagaren och/eller den försäkrade eller ändringar som är av ringa betydelse kan göras utan att försäkringstagare erhåller information om detta innan förändringen. Information om ändringen sker då så snart som möjligt efter det att ändringen trätt i kraft.

Text kommer att utgå

SPP kommer inte att informera om sådana ändringar, text kommer att utgå.

Visa 13:1:1 Premier Dölj 13:1:1 Premier

13:1:1 Premier

Nuvarande lydelse

Premien kan betalas som en eller flera engångspremier eller genom löpande premiebetalningar enligt vad som avta­lats. Försäkringstagare kan välja att erlägga en högre eller lägre premie än vad som avtalats.

Förtydligande i villkorstext

SPP kommer att på ett flertal ställen i Brummer & Partners kapitalförsäkringsvillkor att förtydliga huruvida en viss skrivning gäller för privat, företagsägd eller direktpension.

Ex. vis

13.1.1 Försäkringstagare kan välja att erlägga en högre eller lägre premie än vad som avtalats.

SPP kommer att förtydliga att detta inte gäller direktpension, där det alltid finns en underliggande utfästelse.

Visa 15.3.1 Utbetalningens storlek Dölj 15.3.1 Utbetalningens storlek

15.3.1 Utbetalningens storlek

Nuvarande lydelse

Utbetalningens storlek beror på:

(i) Försäkringens värdeutveckling, vilken styrs av kursutvecklingen i de fonder som har valts för placering;

(ii) utbetalningsperiod och utbetalnings­frekvens; samt

(iii) storleken på skatter och avgifter.

Ny lydelse:

Utbetalningen av försäkringens fondandelar fördelas under utbetalningstiden enligt de regler som SPP tillämpar för den aktuella försäkringen. Fördelningen sker med hjälp av särskilda antaganden om bland annat livslängd och prognosränta. Dessa antaganden omprövas löpande av SPP. Pensionsbeloppet baseras på antal andelar i valda fonder och beräknas inför varje utbetalningstillfälle med hjälp av de avgifter och antaganden om avkastningsskatt som gäller vid beräkningstillfället samt tillämpat livslängdsantagande. Pensionsbeloppet varierar över tiden till följd av kursförändringar, erlagd avkastningsskatt, prognosränta samt eventuell arvsvinst, inbetalda sparpremier eller återbetalda sparpremier.

Visa 17.1.1 Skatteregler Dölj 17.1.1 Skatteregler

17.1.1 Skatteregler

Nuvarande lydelse

Enligt gällande lag är inbetalda premier ej avdragsgilla. Utbetalning och återköp från Försäkringen är skattefria.

Förtydligande i villkorstext

Utbetalning och återköp från försäkringen är skattefria. Vad gäller utbetalning så är detta endast riktigt när SPP betalar ut från en företagsägd (kassaplacering) eller privat kapitalförsäkring, vid direktpensions utbetalning till försäkrad måste vi dra inkomstskatt.

Förtydligande i villkorstext

Detta är endast gällande när vi utbetalar till försäkringstagaren, eller till försäkrad vid privat kapitalförsäkring. Vid direktpension och utbetalning sker till försäkrad drar vi inkomstskatt.

Privat pensionsförsäkring

Visa 3.2.1 Mellanlagringsfond med mera Dölj 3.2.1 Mellanlagringsfond med mera

3.2.1 Mellanlagringsfond med mera

Nuvarande lydelse:

Premiebetalningen kan placeras i en penningmarknadsfond i väntan på att de fonder som valts av försäkringstagaren och anmälts till Försäkringsgivaren, är tillgängliga för handel.

Ny lydelse:

Premiebetalningen hanteras som en oplacerad likvid i väntan på tillgänglig handel på de fonder som valts av försäkringstagaren och anmälts till Försäkringsgivaren.

Visa 3.6.1 Utländsk valuta Dölj 3.6.1 Utländsk valuta

3.6.1 Utländsk valuta

Nuvarande lydelse
Fondkurser som är noterade i utländsk valuta räknas om till svenska kronor av Försäkringsgivaren. Omräkningen sker vid avyttring med faktiskt erhållen växelkurs och i annat fall med valutakurs som noterats vid stängning på dag för värdering.

Ny lydelse
Fondkurser som är noterade i utländsk valuta räknas om till svenska kronor av Försäkringsgivaren. Omräkningen sker vid avyttring med faktiskt erhållen växelkurs.

Visa 4.3 Avkastningsskatt Dölj 4.3 Avkastningsskatt

4.3 Avkastningsskatt

Nuvarande lydelse

Försäkringsgivaren är skattskyldig för avkastningsskatt. Skatten beräknas i enlighet med vid var tid gällande skatteregler. Fram till beskattningsårets utgång eller fram till tidpunkt för återköp/utbetalning placeras beräknat belopp för avkastningsskatt enligt Försäkringens allokering. Avgift för avkastningsskatt dras vid beskattningsårets utgång eller vid återköp/utbetalning.

Ny lydelse

SPP är skyldigt att betala avkastningsskatt på försäkringskapitalet. Avkastningsskatt beräknas enligt lagen om avkastningsskatt på pensionsmedel. För att täcka SPPs skattekostnader minskas försäkringens försäkringskapital varje år med motsvarande belopp som SPP har att betala i avkastningsskatt.

Visa 5.2.3 Försäkringsgivarens rätt att ändra avtal Dölj 5.2.3 Försäkringsgivarens rätt att ändra avtal

5.2.3 Försäkringsgivarens rätt att ändra avtal

Nuvarande lydelse

Ändringar till förmån för försäkringstagaren och/eller den försäkrade eller ändringar som är av ringa betydelse kan göras utan att försäkringstagare erhåller information om detta innan förändringen. Information om ändringen sker då så snart som möjligt efter det att ändringen trätt i kraft.

Text kommer att utgå

SPP kommer inte att informera om sådana ändringar, text kommer att utgå.

Visa 15.3.1 Utbetalningens storlek Dölj 15.3.1 Utbetalningens storlek

15.3.1 Utbetalningens storlek

Nuvarande lydelse

Utbetalningens storlek beror på:

i) Försäkringens värdeutveckling, vilken styrs av kursutvecklingen i de fonder som försäkringstagaren har valt för placering;

ii) utbetalningsperiod och utbetalnings­frekvens; samt

iii) storleken på skatter och avgifter.

Ny lydelse

Utbetalningen av försäkringens fondandelar fördelas under utbetalningstiden enligt de regler som SPP tillämpar för den aktuella försäkringen. Fördelningen sker med hjälp av särskilda antaganden om bland annat livslängd och prognosränta. Dessa antaganden omprövas löpande av SPP. Pensionsbeloppet baseras på antal andelar i valda fonder och beräknas inför varje utbetalningstillfälle med hjälp av de avgifter och antaganden om avkastningsskatt som gäller vid beräkningstillfället samt tillämpat livslängdsantagande. Pensionsbeloppet varierar över tiden till följd av kursförändringar, erlagd avkastningsskatt, prognosränta samt eventuell arvsvinst, inbetalda sparpremier eller återbetalda sparpremier.

Tjänstepensionsförsäkring

Visa 2.5.2 Kravet på full arbetsförhet Dölj 2.5.2 Kravet på full arbetsförhet

2.5.2 Kravet på full arbetsförhet

Nuvarande lydelse

För att kravet på full arbetsförhet ska anses uppfyllt får den som ska försäkras inte ha varit arbetsoförmögen i mer än 15 dagar i följd under de närmaste 3 månaderna före tidpunkten för intygandet.

 

Ny lydelse

Vid nyanslutning/ändring intygar vi härmed att ovan angivna anställda är fullt arbetsföra, det vill säga inte varit sjukskrivna, helt eller delvis, i mer än 14 dagar i följd under de senaste 90 dagarna.

Visa 2.11 Fortsättningsförsäkring Dölj 2.11 Fortsättningsförsäkring

2.11 Fortsättningsförsäkring

Tidigare lydelse

Fortsättningsförsäkringen tecknas som kapitalförsäkring

Ny lydelse

Rätten innebär att den försäkrade utan riskbedömning kan teckna fortsättningsförsäkring inom ramen för SPPs vid var tid gällande produktutbud för fortsättningsförsäkring

Visa 2.17 och 2.19 Regler för fördelning av överskott respektive förlusttäckning Dölj 2.17 och 2.19 Regler för fördelning av överskott respektive förlusttäckning

2.17 och 2.19 Regler för fördelning av överskott respektive förlusttäckning

Dessa paragrafer har tagits bort då Bliwa är ett ömsesidigt försäkringsbolag och SPP är ett vinstutdelande försäkringsbolag

Visa 3.2 Försäkringsbeloppets storlek Dölj 3.2 Försäkringsbeloppets storlek

3.2 Försäkringsbeloppets storlek

3.2 samt 4.2 Sjukförsäkring + Kompletteringssjuk

Tidigare lydelse

Detta gäller dock endast för löner som inte överstiger 30 inkomstbasbelopp per år.

Ny lydelse

Bliwas punkter ersätts med:
Försäkringsbeloppet beräknas utifrån den meddelade lönen. Detta gäller dock endast för löner som inte överstiger 50 inkomstbasbelopp per år.

Visa 3.2.1 Mellanlagringsfond med mera Dölj 3.2.1 Mellanlagringsfond med mera

3.2.1 Mellanlagringsfond med mera

Nuvarande lydelse

Premiebetalningen kan placeras i en penningmarknadsfond i väntan på att de fonder som valts av försäkringstagaren och anmälts till Försäkringsgivaren, är tillgängliga för handel.

Ny lydelse

Premiebetalningen hanteras som en oplacerad likvid i väntan på tillgänglig handel på de fonder som valts av försäkringstagaren och anmälts till Försäkringsgivaren.

Visa 3.6 Ersättningens storlek Dölj 3.6 Ersättningens storlek

3.6 Ersättningens storlek

Tidigare lydelse

Värdesäkring av utbetalningen. Sådan anpassning under utbetalningstiden sker dock med högst 5 procent årligen.

Ny lydelse

Under ersättningstiden indexeras försäkringsersättningen årligen med prisbasbeloppets procentuella ökning, dock högst med 10 procent.

Visa 3.6.1 Utländsk valuta Dölj 3.6.1 Utländsk valuta

3.6.1 Utländsk valuta

Nuvarande lydelse

Fondkurser som är noterade i utländsk valuta räknas om till svenska kronor av Försäkringsgivaren. Omräkningen sker vid avyttring med faktiskt erhållen växelkurs och i annat fall med valutakurs som noterats vid stängning på dag för värdering. 

Ny lydelse

Fondkurser som är noterade i utländsk valuta räknas om till svenska kronor av Försäkringsgivaren. Omräkningen sker vid avyttring med faktiskt erhållen växelkurs.

 

Visa 4.3 Avkastningsskatt Dölj 4.3 Avkastningsskatt

4.3 Avkastningsskatt

Försäkringsgivaren är skattskyldig för avkastningsskatt. Skatten beräknas i enlighet med vid var tid gällande skatte­regler. Fram till beskattningsårets utgång eller fram till tidpunkt för återköp/utbe­talning placeras beräknat belopp för avkastningsskatt enligt Försäkringens allokering. Avgift för avkastningsskatt dras vid beskattningsårets utgång eller vid återköp/utbetalning.

Ny lydelse

SPP är skyldigt att betala avkastningsskatt på försäkringskapitalet. Avkastningsskatt beräknas enligt lagen om avkastningsskatt på pensionsmedel. För att täcka SPPs skattekostnader minskas försäkringens försäkringskapital varje år med motsvarande belopp som SPP har att betala i avkastningsskatt.

Visa 5.2.3 Försäkringsgivarens rätt att ändra avtal Dölj 5.2.3 Försäkringsgivarens rätt att ändra avtal

5.2.3 Försäkringsgivarens rätt att ändra avtal

Nuvarande lydelse

Ändringar till förmån för försäkringstagaren och/eller den försäkrade eller ändringar som är av ringa betydelse kan göras utan att försäkringstagare erhåller information om detta innan förändringen. Information om ändringen sker då så snart som möjligt efter det att ändringen trätt i kraft.

Text kommer att utgå

SPP kommer inte att informera om sådana ändringar, text kommer att utgå.

Visa 7. Livförsäkring Dölj 7. Livförsäkring

7. Livförsäkring

Tas bort då SPP inte har någon livförsäkring

Visa 8.8 Force Majeure Dölj 8.8 Force Majeure

8.8 Force Majeure

Paragrafen har tagits bort. Stycket finns under punkterna 13 och 14 i de nya villkoren

Visa 15.3.1 Utbetalningens storlek Dölj 15.3.1 Utbetalningens storlek

15.3.1 Utbetalningens storlek

Nuvarande lydelse

Utbetalningens storlek beror på:

i) Försäkringens värdeutveckling, vilken styrs av kursutvecklingen i de fonder som försäkringstagaren har valt för placering;

ii) utbetalningsperiod och utbetalnings­frekvens; samt

iii) storleken på skatter och avgifter.

Ny lydelse

Utbetalningen av försäkringens fondandelar fördelas under utbetalningstiden enligt de regler som SPP tillämpar för den aktuella försäkringen. Fördelningen sker med hjälp av särskilda antaganden om bland annat livslängd och prognosränta. Dessa antaganden omprövas löpande av SPP. Pensionsbeloppet baseras på antal andelar i valda fonder och beräknas inför varje utbetalningstillfälle med hjälp av de avgifter och antaganden om avkastningsskatt som gäller vid beräkningstillfället samt tillämpat livslängdsantagande. Pensionsbeloppet varierar över tiden till följd av kursförändringar, erlagd avkastningsskatt, prognosränta samt eventuell arvsvinst, inbetalda sparpremier eller återbetalda sparpremier.

 

Försäkringsadministration för företag

Försäkringsadministration för företag är flyttad till www.spp.se/foretag.

Teckna den nya företagsstjänsten

För att ni ska kunna sköta företagets försäkringsadministration behöver ni teckna en företagstjänst.

  1. 1. Anslut till företagstjänsten här: https://sppdigitalkund.se/
  2. 2. Aktivera tjänsten via bekräftelsemejl inom 5 dagar

  3. Kontakta oss om du vill veta mer om försäkringsadministration för företag.

Autogiro

För er som har autogiro så fungerar betalningen som tidigare, men istället gå till SPP Pension och Försäkring (publ).

Autogiromedgivande mot organisationsnummer 516406-0823, Brummer Life Försäkringsaktiebolag och 7100-0464, är efter migreringen fortsatt giltigt, men mot 516401-8599, SPP Pension och Försäkring (publ) och 5017-1693.

Den sedan tidigare avtalade tjänsten är fortfarande densamma men betalningen kommer att numera gå till SPP Pension och Försäkring (publ). Om du inte vill ha ett autogiromedgivande kopplat mot det nya organisationsnumret och bankgironumret, kan du säga upp ditt autogiromedgivande genom att kontakta oss, via din Internetbank eller via kontakt med din bank.

Prognosränta och Livslängdsantagande

Utfallande belopp beräknas med livslängdsantagande och prognosränta på 0,75 procent.

Läs mer om prognosränta här >>

Läs mer om livslängdsantagande här >>

Pension

Brummer & Partners försäkringserbjudande kommer inte att ändras, utan det kommer att ha samma fondutbud som idag och kostnadsfri flytträtt. Däremot får du en lägre försäkringsavgift, då den sänks till 0,25 procent per år. Du kommer att behålla din försäkringsrådgivare samt precis som i dag fortsätta logga in på brummer.se och kontakta Brummer & Partners kundservice eller din förmedlare vid behov. Det som förändras är att SPP blir ny försäkringsgivare, vilket innebär att dina försäkringar flyttas till SPP (förutsatt Finansinspektionens godkännande) som därefter tar hand om administrationen.

Fördelarna för dig som kund – privatperson eller arbetsgivare – har vi sammanfattat i fyra punkter. 

  • Fokus på avkastning i både upp- och nedgång
  • Indexförvaltning till inga eller låga förvaltningsavgifter
  • Tydlighet kring avgifter, värdeutveckling och flytträtt
  • Personlig service och rådgivning

 

Läs mer om pension här >>

Personlig service och rådgivning

Personlig service
 

Ring 08-566 214 80 eller lämna dina uppgifter här så kontaktar vi dig.

* Obligatorisk

Utöver god förvaltning och tydlighet kring avgifter och värdeutveckling tror vi att nyckeln till att få fler att bry sig om sin pension är att erbjuda riktigt bra service och rådgivning.


Kontakta oss på Brummer & Partners

Våra rådgivare är specialister på pensioner och bistår dig att utforma en hållbar och långsiktig pensionslösning, oavsett om du är privatperson eller representerar en arbetsgivare som söker tjänstepensioner för dina medarbetare.

Boka ett personligt möte med en av våra specialister direkt på telefon 08-566 214 80, epost info@brummer.se eller genom att använda kontaktformuläret i menyn till vänster.

Välkommen att kontakta Brummer & Partners kundservice eller din förmedlare!

Vi har placerat cookies på denna webbplats. Cookies används för att optimera din användarupplevelse och för att tillhandahålla dig med relevant marknadsföring. Genom fortsatt användning av denna webbplats samtycker du till användningen av cookies. Klicka här för mer information.

JAG SAMTYCKER