Brummer & Partners Brummer & Partners

Ansvarsfulla investeringar

Som en ansvarsfull kapitalförvaltare inser vi att våra fondinvesterares förväntningar och värderingar utvecklas i takt med att samhället förändras och att många investerare anser att förvaltarens ansvar även omfattar hållbarhet och hantering av risker och möjligheter relaterade till miljö, socialt ansvar och bolagsstyrning (ESG). För att uppfylla vårt långsiktiga ansvar gentemot våra fondinvesterare strävar vi efter att bygga och förvalta en diversifierad kapitalförvaltning, vars investeringsstrategier över tid har en låg korrelation till varandra och till traditionella tillgångsslag.

Sedan starten har vi värdesatt god bolagsstyrning, transparens och integritet. Vi var med och grundade Standards Board for Alternative Investments (SBAI) (tidigare the Hedge Fund Standards Board). Brummer & Partners har även undertecknat FN:s principer för ansvarsfulla investeringar (PRI). PRI stävar efter att öka andelen kapital som förvaltas ansvarsfullt och uppmuntrar kapitalägare och kapitalförvaltare att investera ansvarsfullt i syfte att förbättra sin riskhantering och därmed sin avkastning. De sex principerna är frivilliga och eftersträvansvärda och erbjuder en meny av möjliga tillvägagångssätt för att investera ansvarsfullt. PRI definierar ansvarsfulla investeringar som ett förhållningssätt som går ut på att integrera miljömässiga, sociala och affärsetiska faktorer i investeringsbesluten för att bättre kunna hantera risk och generera en hållbar och långsiktig avkastning. 

Brummer & Partners har antagit en policy för ansvarsfulla investeringar för att beskriva vissa principer och förfaranden för ansvarsfulla investeringar. Vi strävar efter att hela tiden tillämpa best practice. Det är en kontinuerlig inlärningsprocess och våra aktiviteter inom ansvarsfulla investeringar kommer att utvecklas allt eftersom vår kunskap och erfarenhet inom detta område fördjupas.

Brummer & Partners består av oberoende förvaltningsbolag som tillsammans bildar en diversifierad portfölj av olika investeringsstrategier. Eftersom investeringsstrategierna skiljer sig åt och förvaltarteamen handlar i olika typer av finansiella instrument tror vi inte på ett generellt angreppssätt när det gäller ESG-integration. Vi uppmuntrar i stället förvaltningsbolagen att arbeta med ansvarsfulla investeringar och ESG-integration utifrån sina unika förutsättningar och vi jobbar tillsammans med de olika förvaltningsbolagen med att ta fram policys som passar just deras verksamheter.

Brummer Multi-Strategy

Brummer Multi-Strategy AB har också antagit en policy för ansvarsfulla investeringar vilken bland annat inbegriper restriktioner kring innehav i bolag med fokus på produktion av kontroversiella vapen, kol, samt bolag i strid med internationella normer för miljöskydd, mänskliga rättigheter, arbetstagarskydd och anti-korruption. För att säkerställa policyns efterlevnad screenas de strategier Brummer-Multi Strategy investerar i kvartalsvis. Brummer Multi-Strategy AB bedriver en dialog med förvaltningsbolaget om ett kontroversiellt innehav identifieras. Även om Brummer Multi-Strategy AB starkt avråder från direktinvesteringar i företag som producerar kontroversiella vapen och kol är målet med dialogen gällande bolag som strider mot internationella normer inte nödvändigtvis att tillgången ska avyttras, utan att säkerställa att den förvaltningsansvarige är medveten om ESG-riskerna med ett sådant innehav. 

För mer information och ytterligare detaljer, vänligen se

Brummer Multi-Strategy AB:s fullständiga policy för ansvarsfulla investeringar

Hållbarhetsteam

Brummer & Partners har ett dedikerat hållbarhetsteam som stödjer koncernens förvaltningsbolag i arbetet med hållbarhet och ansvarsfulla investeringar.

 

Ann-Sofie Odenberg, Chef Hållbarhet
Hampus Hårdeman, Hållbarhet

Vi har placerat cookies på denna webbplats. Cookies används för att optimera din användarupplevelse och för att tillhandahålla dig med relevant marknadsföring. Genom fortsatt användning av denna webbplats samtycker du till användningen av cookies. Klicka här för mer information.

JAG SAMTYCKER