En internationell pensionsexpert om den svenska marknaden
Björn Thijssen
2017-04-03

En internationell pensionsexpert om den svenska marknaden

Björn Thijssen kommer från Nederländerna, är aktuarie och director total reward and benefits på Deloitte & Touch i Stockholm. Hans kunder är mestadels större företag med verksamhet i flera länder

– Mitt arbete består till stor del av strategisk rådgivning vid fusioner och förvärv där det är viktigt att utvärdera risker och framtida kostnader i de pensionsplaner som följer med det förvärvade bolaget. Det finns ofta betydande utrymme för förbättringar avseende kostnadskontroll, riskkontroll och ökat värde för den försäkrade, till exempel genom flytt av anställda från förmånsbestämda till noggrant utvärderade, premiebestämda planer, säger Björn.

Pensionen – ekonomisk ersättning eller social förmån?

Björn har mestadels varit baserad i London och Stockholm och är därmed väl förtrogen med både det brittiska och det svenska pensionssystemet. Vilka är de huvudsakliga skillnaderna, enligt honom?

– Det finns en väsentlig skillnad i synsätt avseende vilket värde en pension har och vilken roll den spelar. I Storbritannien betraktas pensionen tydligt som en del av den totala ersättningen för utfört arbete. I Sverige finns en tradition av kollektivavtalad, förmånsbestämd pension med på förhand fastställda utbetalningar. Det här hänger samman med framväxten av den svenska välfärdsstaten och dess tonvikt på storskaliga, kollektiva lösningar. I Storbritannien har man ett mer affärsinriktat synsätt – pensionen är en del av den ekonomiskt mätbara ersättningen till en anställd. I Sverige betraktas däremot pensionen av tradition mer som en social förmån, säger Björn.

Det svenska systemet har förändrats genom åren. Det finns nu många premiebestämda pensionsplaner i och med PPM, ITP 1 och de individuella tjänstepensionsplanerna. Men det finns, enligt Björn, kvarlevor av den gamla modellen i strukturen på den svenska marknaden.

– Det svenska pensionssystemet är en aning tvetydigt. I teorin har man omfamnat individuellt val och ansvar men samtidigt har marknaden inte frigjort sig från den gamla modellen. De flesta alternativ som finns tillgängliga i det svenska systemet ger inte de försäkrade optimala förutsättningar att fatta rationella beslut om sina pensioner, och arbetsgivarna har en bristande förståelse för vikten av detta, säger han.

Transparens, konkurrens och noggrann granskning

Det kokar ner till en skillnad i hur transparenta marknaderna är.

– Sverige är, förvånande nog, mindre reglerat än Storbritannien som har provisionsförbud, avgiftstak för entrélösningar på 0,75 % och inga begränsningar i flytträtten. Det är regleringar som hjälper anställda och arbetsgivare att identifiera och utvärdera de verkliga kostnaderna för finansiell rådgivning, fondförvaltning och administration, vilket i slutändan leder till en mer konkurrensutsatt marknad, säger han.   

Arbetsgivare som har en mer affärsinriktad syn på pensioner tar de anställdas pension på större allvar och lägger som en följd av detta större resurser på upphandling och utvärdering av pensionsplaner. Här har Björn några tips till svenska arbetsgivare.

– Börja med att definiera era behov och er målbild. Se till att ha ett klart och tydligt svar på frågor kring varför ni behöver handla upp en pensionsplan och vad den bör åstadkomma. Sedan behöver ni lägga tid och resurser på en strukturerad upphandling som möjliggör relevanta jämförelser mellan anbudsgivare. Här är det en bra idé att involvera olika delar av er organisation, till exempel inköpsavdelningen, och inte överlåta hela processen till enbart HR eller ekonomiavdelningen. På så vis kan ni lättare syna försäkringsbolagens och förmedlarnas säljpitchar och göra ordentliga genomlysningar av inkomna anbud utifrån era behov, säger Björn.

Möjliggör välgrundade investeringsbeslut

Om man har ett pensionssystem som i hög grad bygger på att individer sätter ihop sina egna pensionsportföljer så behöver arbetsgivare skapa de bästa förutsättningarna för sina medarbetare att ta välgrundade, rationella investeringsbeslut, menar Björn.

– En bra arbetsgivare anstränger sig för att informera och utbilda sina anställda om grundläggande portföljteori. Det bör också finnas bra digitala verktyg för prognoser, val av investeringar och utvärdering av portföljens risknivå. Den anställda bör ha tillgång till lågkostnadsalternativ genom indexfonder och grundligt utvärderade aktivt förvaltade fonder. Bland de senare bör det finnas hedgefonder som möjliggör minskad marknadskorrelation, avslutar Björn.

Vi har placerat cookies på denna webbplats. Cookies används för att optimera din användarupplevelse och för att tillhandahålla dig med relevant marknadsföring. Genom fortsatt användning av denna webbplats samtycker du till användningen av cookies. Klicka här för mer information.

JAG SAMTYCKER