Undvik mellanmjölksfonder i ditt pensionssparande
2015-01-30

Undvik mellanmjölksfonder i ditt pensionssparande

Nobelpristagaren William Forsythe Sharpe har i en intervju gett tre råd till den som ska placera pengar: diversifiering, diversifiering, diversifiering.

Genom att sprida riskerna mellan olika tillgångsslag och marknader minskar risken för svängningar i portföljen samtidigt som förutsättningarna för att över tid uppnå en bättre avkastning förbättras, menar Sharpe. Sedan har han ytterligare tre råd: kostnad, kostnad, kostnad.

Att låga kostnader för förvaltningen ger bättre avkastning, allt annat lika, är uppenbart. Ett sätt att hålla nere kostnaderna är att välja de fonder som har de lägsta kostnaderna, till exempel prisvärda indexfonder.

Den som istället väljer en aktivt förvaltad aktiefond får betala desto mer för sitt sparande. Frågan är om detta ger mervärde, exempelvis i form av en bättre riskjusterad avkastning än marknaden i stort? Det är värt att notera att förvaltaren av en traditionell aktiefond måste ha investerarnas pengar exponerade mot fondens marknad, i enlighet med fondbestämmelserna. Förvaltaren får därmed inte sälja eller lägga undan investerarnas pengar på ett bankkonto, oavsett vad han eller hon tror om marknaden. Traditionella aktiefonder kan i princip inte tjäna pengar på en vikande marknad.

Att en förvaltare slår sitt index är långt ifrån en självklarhet. Höga avgifter från start i kombination med förvaltarens mandat ger begränsade förutsättningar. Detta innebär att spararen i värsta fall får ett mellanting mellan en renodlad indexfond, som i princip bara speglar den allmänna marknadsutvecklingen, och en aktiefond som tar betalt för ett mervärde som inte uppnås. En av våra kunder kallade detta för ”mellanmjölksfonder”, det vill säga fonder som före avgiftsuttag utvecklas som index men ändå tar betalt för en aktiv förvaltning. 

Så här tänker vi!

Brummer Multi-Strategy (BMS) är grunden i vårt pensionserbjudande. BMS består i sin tur av sju olika, sinsemellan oberoende, aktivt förvaltade Brummerfonder där varje fond har sin egen förvaltningsinriktning och sina egna förvaltare. Det övergripande målet för BMS och varje enskild fond är att skapa positiv avkastning i både upp- och nedgång. Tanken är att de enskilda fonderna och deras olika inriktning balanserar varandra, vilket gjort att BMS historiskt gett en positiv avkastning över tid till mycket låg risk.

Som ett komplement till BMS erbjuder vi 34 indexfonder exponerade mot olika branscher och marknader via State Street, varav 20 fonders förvaltningsavgift subventioneras helt.  Brummer & Partners har valt att subventionera den lilla administrativa kostnad som State Street tar ut då vi menar att en fond som följer index, utan att något aktivt förvaltningsarbete utförs, bör kosta så lite som möjligt och helst ingenting. Pensionsspararen kan själv välja fördelning och vikt mellan Brummer Multi-Strategy och direkt marknadsexponering med hjälp av indexfonder.

 

Tips – vid nästa rådgivningsmöte, be rådgivaren visa dig avkastningen och det totala avgiftsuttaget på deras mest sålda aktiefond och motsvarande index.

 

Om vi sen ska jämföra avkastning och risk så liknar kurvan för svenska börsen en berg- och dalbana, särskilt de senaste tio åren. Det svänger väldigt mycket. I Brummer Multi-Strategy samlas sju fonder som, i uppgång såväl som i nedgång, har ett uppdrag att skapa avkastning. Resultatet för Brummer Multi-Strategy har hittills varit en lång, rak uppåtsträvande avkastningskurva. Fonden passar dig som bedömer att våra 50 förvaltare har förmågan att upprepa vårt historiska resultat även i framtiden.

För den som till äventyrs vill ta specifik marknadsrisk finns indexfonderna. Åkbandet är gratis. 

 

Helena Palmgren
VD för Brummer Life Försäkringsaktiebolag 

Brummer Multi-Strategy är en specialfond enligt 1 kap 1 § lagen (2004:46) om investeringsfonder. Sålunda är Brummer Multi-Strategy inte en så kallad UCITS-fond. Andelarna i Brummer Multi-Strategy har inte registrerats och kommer inte att registreras i enlighet med värdepapperslagstiftning i USA, Kanada, Japan, Australien eller Nya Zeeland och får inte säljas eller erbjudas till försäljning till eller inom USA, Kanada, Japan, Australien eller Nya Zeeland eller i sådana länder där sådant erbjudande eller försäljning skulle strida mot gällande lagar eller regler. Utländsk lag kan innebära att en investering inte får göras av investerare utanför Sverige. Brummer Multi-Strategy AB har inget som helst ansvar för att kontrollera att en investering från utlandet sker i enlighet med sådant lands lag. Det åligger envar att tillse att sådan investering sker i enlighet med gällande lag eller andra regleringar, såväl i Sverige som utomlands. Informationen från fondbolaget ska inte ses som en rekommendation av fondbolaget att teckna andelar i fonden utan det ankommer på var och en att göra sin egen bedömning av en investering i fonden och riskerna förknippade därmed. Det finns inga garantier för att en investering i Brummer Multi-Strategy ger en god avkastning, trots en positiv utveckling på de finansiella marknaderna. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att man får tillbaka hela eller delar av det insatta kapitalet. En investering i Brummer Multi-Strategy bör betraktas som en långsiktig investering. Tvist rörande fonden eller information om fonden ska avgöras enligt svensk lag och av svensk domstol exklusivt. Basfakta/faktablad och informationsbroschyr om Brummer Multi-Strategy finns på fondens hemsida.

Vi har placerat cookies på denna webbplats. Cookies används för att optimera din användarupplevelse och för att tillhandahålla dig med relevant marknadsföring. Genom fortsatt användning av denna webbplats samtycker du till användningen av cookies. Klicka här för mer information.

JAG SAMTYCKER