Brummer & Partners Brummer & Partners

Carve

Carve är en hedgefond som söker möjligheter till god riskjusterad avkastning genom att ta både långa och korta positioner i aktier, företagsobligationer och statspapper. En investering i Carve innebär att man ger portföljförvaltarna ett långsiktigt mandat. Fonden finns i två klasser med olika inlåsning och avgifter.

Carve Capital förvaltar mottagarfonden Carve Master, där portföljförvaltningen sker, samt dess matarfonder Carve 1 och Carve 2. Fonderna är specialfonder enligt 1 kap 11 § p 23 lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder. 

Carve Capital AB

Carve Capital AB ägs av fondens portföljförvaltare (53 procent) och Brummer & Partners AB (47 procent). VD är Peter Thelin och styrelseordförande är Per Josefsson. Finansinspektionen gav bolaget tillstånd att bedriva fondverksamhet den 19 oktober 2012 och omauktoriserades i enlighet med lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder den 21 maj 2015.

Styrelse

Per Josefsson, (ordförande), delägare Brummer & Partners AB och Carve Capital AB
Efter examen vid Handelshögskolan i Stockholm anställdes Per Josefsson vid Investment AB Skrinet och Consensus Fondkommission. Vid årsskiftet 1986/87 började Per Josefsson som institutionsmäklare hos Alfred Berg Fondkommission AB och han utsågs till chef för institutionsmäkleriet i Stockholm 1990. Under 1991 utnämndes Per Josefsson dessutom till ordförande i Alfred Bergs ledningsgrupp. Två år senare utsågs han till chef för koncernens samlade aktiehandel med verksamhet i Stockholm, Oslo, Köpenhamn, Helsingfors, London och New York. Per Josefsson lämnade Alfred Berg i april 1995 för att bilda Brummer & Partners. Under sin tid på Brummer & Partners har Per Josefsson varit verkställande direktör för Brummer & Partners Kapitalförvaltning AB och Zenit Asset Management AB. Under åren 1996–2005 var han en av de förvaltningsansvariga för fonden Zenit och sedan 2005 ensam förvaltningsansvarig för samma fond. Per Josefsson lämnade förvaltningen av Zenit i mars 2012 för att starta Carve Capital AB.
Ola Paulsson, koncernchef Brummer & Partners
Ola Paulsson är sedan 2017 koncernchef för Brummer & Partners. Dessförinnan var han Chief Operating Officer för Brummer Multi-Strategy. Under 2009 – 2014 var han vice verkställande direktör för B & P Fund Services AB efter ha börjat sin anställning hos Brummer & Partners som bolagsjurist 2004. Från årsskiftet 1996/1997 var han biträdande jurist vid Gernandt & Danielsson Advokatbyrå, där han bland annat arbetade med allmän affärsjuridik, aktiebolagsrätt, företagsöverlåtelser och värdepappersrätt. Han var tingsnotarie vid Södra Roslags tingsrätt 1994 - 1996. Ola Paulsson har jur.kand.-examen från Uppsala Universitet 1994.
Svante Elfving, delägare i Brummer & Partners AB och dess representant i förvaltningsbolagens styrelser
Svante Elfving var en av grundarna av Brummer & Partners 1995 och kom närmast från Alfred Berg. Han har medverkat i ett betydande antal transaktioner för olika uppdragsgivare, dels inom Brummer & Partners sedermera avyttrade corporate finance-verksamhet, dels under sin tid på Alfred Berg Fondkommission. Han ansvarade från 1993 för corporate finance-verksamheten vid Alfred Berg där han anställdes 1987. Han arbetade dessförinnan som analytiker och portföljförvaltare på försäkringsbolaget Trygg-Hansa från 1983. Svante Elfving har civilekonomexamen från Handelshögskolan i Stockholm 1983.
Peter Thelin, delägare, VD Carve
Efter examen från Handelshögskolan i Stockholm anställdes Peter Thelin på Saab-Scania i Södertälje. 1982 började han som portföljförvaltare på Investment AB Eken. 1983 började Peter Thelin på Alfred Berg Fondkommission, där han 1987 utsågs till chef för fond- och kapitalförvaltningen. 1990 lämnade han Alfred Berg för att börja på S-E-Banken. 1992 utnämndes Peter Thelin till verkställande direktör för S-E-Banken Fonder och S-E-Banken Allemansfonder med övergripande ansvar för all institutionell förvaltning samt fondförvaltning inom SEB. Peter Thelin lämnade S-E-Banken i oktober 1995 för att träda in som delägare i Brummer & Partners. Under perioden 1996–2005 var Peter Thelin en av de förvaltningsansvariga på fonden Zenit och 2005–2011 var Peter Thelin förvaltare på samma fond. Därefter har Peter Thelin arbetat med övergripande frågor inom Brummer & Partners. Sedan mars 2012 har han arbetat på Carve Capital AB där han är verkställande direktör och strategisk rådgivare. Peter Thelin är styrelseledamot i Brummer Life Försäkringsaktiebolag AB. Han är därtill ägare och styrelseledamot i Brummer & Partners AB.

Revisor

KPMG AB
Anders Bäckström
Box 382
101 27 Stockholm

 

LEGAL INFORMATION

BÄSTA MÖJLIGA RESULTAT VID PLACERING AV ORDER

Carve Capital AB  (”Förvaltaren”) i egenskap av förvaltningsbolag, ska vidta alla rimliga åtgärder för att uppnå ”bästa möjliga resultat” vid utförande samt i förekommande fall sammanläggning och fördelning av order. Förvaltarens styrelse har antagit en policy för hur bästa möjliga resultat ska uppnås. Kunder kan på begäran hos förvaltningsbolaget få ta del av denna policy.

INCITAMENT 

Förvaltaren förvaltar specialfonder. 

Enligt gällande incitamentsregler, baserade på EU-direktiv, får Förvaltaren i sin verksamhet endast betala eller ta emot en avgift eller kommission eller ge eller ta emot en naturaförmån (incitament) under vissa förutsättningar. 

Om incitament betalas ut eller ges till eller av en tredje part, måste avgiften/kommissionen eller naturaförmånen vara utformad för att höja kvaliteten på den berörda verksamheten samt inte hindra Förvaltaren från att agera i andelsägarnas intresse. 

Nedan lämnar Förvaltaren övergripande information om sådana incitament som förekommer i verksamheten. Ytterligare upplysningar om incitament lämnas kostnadsfritt till investerare på begäran. 

Investeringsanalys

Den analys som Förvaltaren grundar sitt positionstagande på görs i betydande grad av Förvaltarens anställda analytiker. Kostnaden för sådan analys täcks således av de förvaltningsavgifter som utgår ur fonderna och innebär ingen ytterligare kostnad för andelsägarna. Vid vissa situationer kan förvaltarens egna analys kompletteras med analys som förvärvas av utomstående part. Vid förvärv av sådan analys har Förvaltaren rutiner som säkerställer att den analys som förvärvas uppfyller de krav i fråga om kvalitet som förvaltaren ställer på analys. Kostnaden för externt förvärvad analys redovisas vidare för andelsägare i fondens årsberättelse.

Värdepapperslån och andra finansieringstransaktioner

I syfte att öka hävstång i fonden samt öka avkastningen har Förvaltaren möjlighet att använda sig av värdepapperslån och andra finansieringstransaktioner. In- och utlåning sker på marknadsmässiga villkor, höjer kvaliteten och ligger i andelsägarnas intresse. Intäkter och avgifter hänförliga till värdepapperslån och andra finansieringstransaktioner redovisas i halvårsrapporten och årsberättelsen för Carve Master. 

Incitament till tredje part 

Till B & P Fund Services AB och andra uppdragstagare utgår ersättning för att täcka de kostnader som är hänförlig till den verksamhet Förvaltaren lagt ut till respektive uppdragstagare. Dessa administrativa tjänster inbegriper viss hantering avseende Förvaltarens fonder gentemot kund. Den ersättning Förvaltaren betalar till B & P Fund Services AB och andra uppdragstagare återspeglas av Förvaltarens faktiska utnyttjande av tjänster och innebär ingen extra kostnad för kunden.  

Förvaltarens aktieägare erhåller härutöver del av det ekonomiska överskottet från verksamheten i proportion till dess ägarandel. 

Aktivitetsgrad

Carve Capital AB förvaltar absolutavkastande fonder. Fondernas mål är att över tid ge sina andelsägare en positiv avkastning och att utbytet mellan avkastning och risk – den riskjusterade avkastningen – ska vara bättre än i en traditionell aktie- och kreditportfölj. Då fonderna ej har som målsättning att gå bättre än ett specifikt jämförelseindex är det ej lämpligt att jämföra fondernas utveckling i förhållande till utvecklingen av ett specifikt jämförelseindex för att bedöma aktivitetsgraden i förvaltningen av fonderna.  

Dataskyddspolicy

Dataskyddspolicy Carve Capital AB

Policy avseende Aktieägarengagemang och utövande av rösträtt

Shareholder engagement and voting policy Carve Capital AB

Vi har placerat cookies på denna webbplats. Cookies används för att optimera din användarupplevelse och för att tillhandahålla dig med relevant marknadsföring. Genom fortsatt användning av denna webbplats samtycker du till användningen av cookies. Klicka här för mer information.

JAG SAMTYCKER