Brummer & Partners Brummer & Partners

Frost

Frost är en hedgefond med inriktning mot relativ värdering i räntemarknader med skandinaviskt fokus. Fondens mål är att skapa en uthållig och hög riskjusterad avkastning med låg systematisk korrelation med aktie- och obligationsmarknaderna.

Fondens inriktning

Frosts inriktning är att på ett effektivt sätt utnyttja den marknadssituation som råder i de skandinaviska marknaderna. Centralbanker har köpt betydande andel av obligationsmarknaden samtidigt som banker av regulatoriska skäl dragit ner sin närvaro. Dominanta aktörer och brist på arbitragekapital bidrar till att relativ prissättning mellan olika finansiella instrument allt oftare är skev, märklig eller rent av ologisk. Fondens framgång vilar i stor utsträckning på förvaltarnas förmåga att korrekt bedöma vilka instrument som är ”felprissatta” i förhållande till varandra. Förvaltarnas omdöme, kunskap och erfarenhet av liknande finansiell handel är här av stor betydelse.

Fonden strävar efter att ge andelsägarna en god avkastning till låg risk. Frost har låg korrelation med finansiella marknader och utgör därmed ett redskap för riskspridning för institutionella placerare och privatpersoner.

målsättning

Fonden har ett absolut avkastningsmål, vilket innebär att fonden över tiden eftersträvar en positiv avkastning oavsett marknadens utveckling. Fondens mål är att uppnå varaktigt hög riskjusterad avkastning med låg systematisk korrelation med aktie- och obligationsmarknaderna.

investeringsfilosofi

Frosts affärsidé är att generera alfa, det vill säga okorrelerad avkastning. Fondens uttalade syfte är att höja avkastningen och sänka risken i en traditionell, institutionell portfölj. Genom att komplettera en typisk portfölj bestående av aktier och obligationer med en investering i Frost är det förvaltarnas ambition att den traditionella portföljens långsiktiga avkastning ska höjas samtidigt som dess risk sänks.

analys och idégenerering

Frosts portföljförvaltare följer fortlöpande marknadens prissättning av olika finansiella instrument samt den makroekonomiska och politiska utvecklingen. Portföljförvaltarna genomför ett omfattande analysarbete, resulterande i positioner som bedöms passa fonden. Till stöd har förvaltarna en grupp som är dedikerad till utveckling och användning av kvantitativa analysverktyg. Den analys som fondens positionstagande grundar sig på utgörs huvudsakligen av analys hos förvaltaren. Kostnaden för sådan analys täcks således av det fasta förvaltningsarvode som utgår ur fonden. 

Portföljkonstruktion

Frost använder en kvalitativ investeringsprocess som främst bygger på sunt förnuft. Till sin hjälp har förvaltarna ett omfattande kvantitativt stöd för att etablera effektiva positioner. Det övergripande portföljansvaret har Frosts förvaltningsansvarige.

Frosts portfölj består av positioner som portföljförvaltarna bedömer ha goda vinstmöjligheter i förhållande till förlustrisken. De enskilda positionerna avvägs mot varandra i syfte att uppnå ett effektivt risktagande för fonden som helhet. Övergripande portföljhänsyn är ett dominerande karaktärsdrag i Frosts investeringsprocess och många positioner etableras för att reducera risken i portföljen. Riskbidrag, marknadslikviditet och balansräkningshänsyn är avgörande faktorer för att bestämma olika positioners storlek.

Frost har veckovisa investeringsmöten där hela organisationen är närvarande. Positioner, portföljkomposition och riskscenario dokumenteras för att vid ett senare tillfälle kunna följas upp och analyseras när utfall inte blir som förväntat.

Portföljsammansättning

Fonden kommer till största delen att bestå av ett stort antal positioner baserade på relativ värdering som förvaltarna bedömer ha goda vinstmöjligheter samtidigt som risken för förluster över en längre placeringshorisont är låg. Ju fler affärer som görs med god vinstchans till låg risk, desto mer arbitrageliknande blir det totala resultatet över tiden och förlustrisken kan vara klart lägre än vad volatilitetsmålet annars skulle indikera.

Exempel på sådana positioner är skevheter/hack i avkastningskurvorna för terminsräntor inom eller mellan marknader, inkonsistent prissättning av inflation, volatilitet, etc.

Frost kommer även i begränsad omfattning att ta andra typer av positioner, exempelvis sådana som är uttalat riktningsberoende eller beroende av riskpremier. Dessa positioner kan vara såväl korta som långa och arbeta både med och mot riskpremier. Sådana positioner tas främst för att balansera fondens totala risktagande på ett optimalt sätt eller för att utnyttja alltför lågt prissatt optionalitet.

Förvaltaren har för avsikt att, vid behov, begränsa storleken på nyinsättningar för att på detta sätt undvika utspädning av befintliga investerares vinstmöjligheter. 

Vi använder cookies för att optimera din användarupplevelse och för att ge dig relevant information och marknadsföring. Du väljer själv vilka cookies du vill acceptera förutom när det kommer till så kallade nödvändiga cookies som behövs för att hemsidan ska fungera. När du klickar på "Jag samtycker" godkänner du användningen av cookies på denna webbplats.  För att ändra vilka cookies som används klickar du på "Inställningar".

Läs mer om cookies

Du väljer själv vilka cookies du vill acceptera förutom när det kommer till så kallade nödvändiga cookies som behövs för att hemsidan ska fungera. Du kan när som helst ändra inställningar igen.

Läs mer om cookies

  • Nödvändiga cookies
  • Tredjepartscookies prestanda och funktion
  • Cookies marknadsföring
JAG SAMTYCKER