Brummer & Partners Brummer & Partners

Frost

Frost är en hedgefond med inriktning mot relativ värdering i räntemarknader med skandinaviskt fokus. Fondens mål är att skapa en uthållig och hög riskjusterad avkastning med låg systematisk korrelation med aktie- och obligationsmarknaderna.

Frost Asset Management AB har två portföljförvaltare som båda har mycket lång erfarenhet och beprövad kompetens. Till sin hjälp har förvaltarna ett omfattande kvantitativt stöd för att etablera effektiva positioner. Det övergripande portföljansvaret har Frosts förvaltningsansvarige. Frost har veckovisa investeringsmöten där hela organisationen är närvarande. Positioner, portföljkomposition och riskscenario dokumenteras för att vid ett senare tillfälle kunna följas upp och analyseras när utfall inte blir som förväntat. Frost Asset Management AB:s VD sköter bolagets löpande verksamhet. 

Bolaget har outsourcat delar av administrationen till B & P Fund Services AB (”BFS”). BFS är ett värdepappersbolag som står under tillsyn av Finansinspektionen. I uppdraget ingår bland annat riskkontroll, daglig värdering, regelefterlevnad (compliance), IT-infrastruktur och support samt internrevision.

Förvaltningsbolaget har vidare utsett Citco Fund Services (Ireland) Limited (”Citco”) till fondens administratör och externa värderare. Citco ingår i Citco Group, en ledande hedgefondsadministratör, och står under tillsyn av Central Bank of Ireland. Som fondens administratör ansvarar Citco för de delar av fondens administration som avser andelsägarregistret och därtill hörande praktiska moment såsom teckning/inlösen av fondandelar och AML-granskning. Som extern värderare säkerställer Citco att värderingsprocessen för fondens tillgångar sker i enlighet med tillämpliga lagar och regler och att andelsägarna erhåller en oberoende tredjepartsvärdering av fondförmögenheten.

Förvaltningsorganisation

Portföljförvaltare

Martin Larsén, portföljförvaltare
Martin Larsén var vice förvaltningsansvarig på fonden Nektar under 2013 – 2019. Han började som portföljförvaltare på Nektar 2003 och var portföljförvaltare för fonden Nektar Special Opportunity från dess start i april 2009 tills fonden avslutades i maj 2011. Han anställdes som kvantitativ analytiker på Nektar 2001 och arbetade med utveckling av modeller för arbitragerelaterad handel. Martin Larsén har examen från Lunds Tekniska Högskola 2001 innefattande studier vid ETH Zürich (Swiss Federal Institute of Technology in Zürich).
Anders Augusén, portföljförvaltare
Anders Augusén arbetade som portföljförvaltare för Nektar under 2014 – 2019. Dessförinnan arbetade han sedan 2008 på SEB som ansvarig för handel med kortränteinstrument. Han kom då närmast från en förvaltarroll på tredje AP-fonden. 1997 – 2006 hade han olika roller på Nektar, bland annat med inriktning på finansiering och som portföljförvaltare. Han började sin karriär på JP Bank, varifrån han följde med det team som satte upp fonden Nektar. Anders Augusén har en examen från Stockholms universitet 1997.

Vi använder cookies för att optimera din användarupplevelse och för att ge dig relevant information och marknadsföring. Du väljer själv vilka cookies du vill acceptera förutom när det kommer till så kallade nödvändiga cookies som behövs för att hemsidan ska fungera. När du klickar på "Jag samtycker" godkänner du användningen av cookies på denna webbplats.  För att ändra vilka cookies som används klickar du på "Inställningar".

Läs mer om cookies

Du väljer själv vilka cookies du vill acceptera förutom när det kommer till så kallade nödvändiga cookies som behövs för att hemsidan ska fungera. Du kan när som helst ändra inställningar igen.

Läs mer om cookies

  • Nödvändiga cookies
  • Tredjepartscookies prestanda och funktion
  • Cookies marknadsföring
JAG SAMTYCKER