Brummer & Partners Brummer & Partners

Frost

Frost är en hedgefond med inriktning mot relativ värdering i räntemarknader med skandinaviskt fokus. Fondens mål är att skapa en uthållig och hög riskjusterad avkastning med låg systematisk korrelation med aktie- och obligationsmarknaderna.

Frost Asset Management AB

Frost startades den 2 januari 2020 och är en specialfond enligt 1 kap 11 § p 23 lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder. Fonden förvaltas av Frost Asset Management AB. Frost Asset Management AB ägs till 45 procent av Brummer & Partners AB och till 55 procent av anställda inom bolaget. Bolaget erhöll tillstånd från Finansinspektionen att utöva fondverksamhet den 12 december 2019

Styrelseordförande är Kent Janér. Svante Elfving är vice ordförande. Förvaltningsansvarig är Martin Larsén. VD är Johanna Ahlgren.

Styrelse

Kent Janér, styrelseordförande
Kent Janér är delägare i Brummer & Partners och även medlem av Nobelstiftelsens investeringskommitté. Han var förvaltningsansvarig för Nektar från fondens start 1998 till januari 2015. Åren 1991 – 1995 var han vice verkställande direktör i JP Bank och suppleant i bankens styrelse. Han började 1989 på JP Bank som chef för räntebärande handel och hade det övergripande ansvaret för bankens positionstagande. Dessförinnan var han anställd på Citicorp i London som senior market maker i långa engelska statsobligationer med vikarierande ansvar för avdelningens totala riskhantering. Han inledde sin yrkeskarriär som market maker i statsobligationer vid Svenska Handelsbanken 1984. Kent Janér har examen från Handelshögskolan i Stockholm 1984.
Ola Paulsson, koncernchef Brummer & Partners
Ola Paulsson är sedan 2017 koncernchef för Brummer & Partners. Dessförinnan var han Chief Operating Officer för Brummer Multi-Strategy. Under 2009 – 2014 var han vice verkställande direktör för B & P Fund Services AB efter ha börjat sin anställning hos Brummer & Partners som bolagsjurist 2004. Från årsskiftet 1996/1997 var han biträdande jurist vid Gernandt & Danielsson Advokatbyrå, där han bland annat arbetade med allmän affärsjuridik, aktiebolagsrätt, företagsöverlåtelser och värdepappersrätt. Han var tingsnotarie vid Södra Roslags tingsrätt 1994 - 1996. Ola Paulsson har jur.kand.-examen från Uppsala Universitet 1994.
Svante Elfving, delägare i Brummer & Partners AB och dess representant i förvaltningsbolagens styrelser
Svante Elfving började år 1983 som analytiker på Trygg-Hansa där han senare blev portföljförvaltare. År 1987 började Svante på Alfred Bergs corporate finance-avdelning där han 1993 utnämndes till chef över avdel­ningen. Svante lämnade Alfred Berg 1995 för att starta Brummer & Partners där han var chef över corporate finance-divisionen tills dess att den såldes 1998. Mellan år 1998 och 2009 hade Svante olika roller på Zenit Asset Management AB, bland annat som portföljförvaltare för Zenit, innan han 2009 gick vidare till en mer strategisk roll inom gruppen. Svante har en examen från Handelshögskolan i Stockholm. Svante är ägare och styrelseledamot i Brummer & Partners AB.
Martin Larsén, förvaltningsansvarig
Martin Larsén var vice förvaltningsansvarig på fonden Nektar under 2013 – 2019. Han började som portföljförvaltare på Nektar 2003 och var portföljförvaltare för fonden Nektar Special Opportunity från dess start i april 2009 tills fonden avslutades i maj 2011. Han anställdes som kvantitativ analytiker på Nektar 2001 och arbetade med utveckling av modeller för arbitragerelaterad handel. Martin Larsén har examen från Lunds Tekniska Högskola 2001 innefattande studier vid ETH Zürich (Swiss Federal Institute of Technology in Zürich).

Ledning

Johanna Ahlgren, verkställande direktör
Johanna Ahlgren arbetade som vice verkställande direktör för Nektar Asset Management AB mellan 2017 – 2019 och var dessförinnan bolagsjurist på Nektar Asset Management AB från 2014. Dessförinnan var hon från 2010 bolagsjurist vid B & P Fund Services och har arbetat med samtliga bolag inom Brummer & Partners men med huvudfokus på Nektar. Hon började sin yrkeskarriär som biträdande jurist på advokatbyrån Gernandt & Danielsson 2007. Johanna Ahlgren har jur.kand.- examen från Uppsala Universitet 2007.

Revisor

KPMG AB
Mårten Asplund
Box 382
101 27 Stockholm

 

LEGAL INFORMATION

intressekonflikter

Förvaltningsbolaget ska vidta alla rimliga åtgärder för att identifiera intressekonflikter som uppstår under förvaltningen av fonden Frost och hantera och redovisa de intressekonflikter som trots detta uppkommer. Förvaltningsbolaget har för detta ändamål antagit riktlinjer för hantering av intressekonflikter. Förvaltningsbolaget strävar efter att i ett så tidigt skede som möjligt identifiera eventuella intressekonflikter för att kvalitativt och kvantitativt kunna värdera dessa. Huvudansvaret för att identifiera, hantera och övervaka intressekonflikter ligger hos styrelsen. Uppföljning sker löpande inom ramarna för förvaltningsbolagets styrelsearbete.

Det är naturligt att det finns risk för intressekonflikter inom ramarna för den verksamhet som förvaltningsbolaget bedriver. Skulle en intressekonflikt uppstå ska denna konflikt lösas på ett sådant sätt att ingen enskild andelsägare eller grupp av andelsägare lider skada eller förfördelas. Härtill får inte intressekonflikten riskera att skada förvaltningsbolagets anseende hos andelsägare, aktieägare eller andra intressenter.

Om åtgärderna ovan inte är tillräckliga för att med rimlig säkerhet förhindra att investerarnas intressen skadas, ska förvaltningsbolaget tydligt informera investerarna om arten av eller orsaken till intressekonflikten innan förvaltningsbolaget utför några tjänster för deras räkning.Förvaltningsbolaget bedömer att det för närvarande inte föreligger några intressekonflikter i verksamheten som kan komma att skada investerarnas intressen.

Fonden Frosts förvaringsinstitut, Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ), har vidare identifierat följande aktuella och potentiella intressekonflikter kopplade till dess roll som förvaringsinstitut, samt hur dessa hanteras och övervakas, i nedanstående dokument:

Bästa möjliga resultat

Förvaltningsbolaget ska, för den typ av transaktioner för vilka bästa utförande är relevant, vidta alla rimliga åtgärder för att uppnå bästa möjliga resultat för Frostfonden, med beaktande av pris, kostnader, skyndsamhet, sannolikhet för utförande och avveckling, storlek, art och andra överväganden som är av intresse för utförandet av ordern. För förvaltningsbolaget handlar det främst om att välja rätt motpart, vilket primärt baseras på faktorerna pris/kostnad och likviditet i exekveringen.

Förvaltningsbolaget har upprättat interna regler för bästa möjliga resultat vid utförande av portföljtransaktioner samt placering av order. Andelsägare kan på begäran få ta del av dessa interna regler.

INCITAMENT

Förvaltningsbolaget bedriver förvaltning av den alternativa investeringsfonden Frost. Enligt gällande regelverk får Förvaltningsbolaget i sin verksamhet endast betala eller ta emot en avgift eller kommission eller ge eller ta emot en naturaförmån (incitament) under vissa förutsättningar. Om incitament betalas ut eller ges till eller av en tredje part, måste avgiften/kommissionen eller naturaförmånen vara utformad för att höja kvaliteten på den berörda fondverksamheten och den får inte hindra Förvaltningsbolaget från att agera i andelsägarnas intresse. Nedan lämnar Förvaltningsbolaget information om sådana incitament i fondverksamheten som omfattas av gällande regelverk och som betalas eller ges till eller av en tredje part. Andelsägare kan på begäran få ta del av närmare information.

Ersättningar inom ramen för fondförvaltningen

Förvaltningsbolaget får ersättning från fonden i form av ett fast förvaltningsarvode, och i tillämpliga fall även ett prestationsbaserat förvaltningsarvode. Det fasta förvaltningsarvodet täcker sådana kostnader som Förvaltningsbolaget har avseende exempelvis administration, revision, bokföring, förvaring av värdepapper samt tillsyn. Den fasta förvaltningsavgiften täcker även kostnaden för sådan verksamhet som Förvaltningsbolaget lagt ut till annan part. I fondbestämmelserna framgår de högsta avgifter som kan förekomma i fonden. I informationsbroschyren framgår aktuella avgifter.Vid sidan av den ersättning som utgår i form av förvaltningsarvode betalar även fonderna eventuellt förekommande skatter, avvecklingsavgifter och motsvarande transaktionsrelaterade avgifter och kostnader till tredje part.

Incitament i form av investeringsanalys

Den analys som fondens positionstagande grundar sig på utgörs huvudsakligen av analys hos Förvaltningsbolaget. Kostnaden för sådan analys täcks således av det fasta förvaltningsarvode som utgår ur fonden. Vid vissa situationer kan Förvaltningsbolagets egna analys kompletteras med analys som tillhandahålls av tredje part. Vid användandet av sådan analys har Förvaltningsbolaget rutiner som säkerställer att den analys som erhålls inte inskränker Förvaltningsbolagets förmåga att leva upp till kraven om bästa möjliga resultat vid portföljtransaktioner. Direkta kostnader för externt förvärvad analys som belastas fondandelsägare redovisas närmare i fondens årsberättelse.

Ersättning till tredje part - förmedlingsersättning

Förvaltningsbolaget använder sig av en distributör för förmedling av fonden Frost, B & P Fund Services AB. B & P Fund Services AB får ersättning från Förvaltningsbolaget som bland annat avser att täcka kostnader som är hänförliga till förmedling av Förvaltningsbolagets fond. Förmedlingsersättningen innebär inte några extra kostnader för kunden.

Ersättning till tredje part - ersättning till uppdragstagare

Till B & P Fund Services AB och andra uppdragstagare utgår även ytterligare ersättningar för att täcka de kostnader som är hänförliga till den verksamhet Förvaltningsbolaget lagt ut till respektive uppdragstagare. Dessa administrativa tjänster kan även inbegripa viss hantering avseende Förvaltningsbolagets fond gentemot kund. Den ersättning Förvaltningsbolaget betalar till B & P Fund Services AB och andra uppdragstagare återspeglas av Förvaltningsbolagets faktiska utnyttjande av tjänster. Ersättningen till uppdragstagare enligt uppdragsavtal innebär inte några extra kostnader för kunden.

Värdepapperslån och andra finansieringstransaktioner

Förvaltningsbolaget har möjlighet att i förvaltningen av fonden Frost använda sig av värdepapperslån jämte andra finansieringstransaktioner såsom repor, omvända repor och totalavkastningsswappar, i enlighet med fondbestämmelserna. In- och utlåning sker på marknadsmässiga villkor, höjer kvaliteten och ligger i andelsägarnas intresse. Intäkter och avgifter hänförliga till värdepapperslån och andra finansieringstransaktioner tillfaller/belastar fonden och redovisas i halvårsrapport och helårsrapport för fonden.

Aktivitetsgrad

Frost är en absolutavkastande fond. Fondens mål är att över tid ge sina andelsägare en positiv avkastning och att utbytet mellan avkastning och risk – den riskjusterade avkastningen – ska vara bättre än i en traditionell kreditportfölj. Då fonden ej har som målsättning att gå bättre än ett specifikt jämförelseindex är det ej lämpligt att jämföra fondens utveckling i förhållande till utvecklingen av ett specifikt jämförelseindex för att bedöma aktivitetsgraden i förvaltningen av fonden.  

Dataskyddspolicy

Om du har några frågor om Frost Asset Management AB:s dataskyddspolicy eller vår behandling av personuppgifter, vänligen kontakta vår Data Protection Manager: 

Fredrik Stjernström
Head of Legal
B & P Fund Services AB
Tel: + 46 (0) 8 407 13 00
DataProtection@brummer.se

 

Vi använder cookies för att optimera din användarupplevelse och för att ge dig relevant information och marknadsföring. Du väljer själv vilka cookies du vill acceptera förutom när det kommer till så kallade nödvändiga cookies som behövs för att hemsidan ska fungera. När du klickar på "Jag samtycker" godkänner du användningen av cookies på denna webbplats.  För att ändra vilka cookies som används klickar du på "Inställningar".

Läs mer om cookies

Du väljer själv vilka cookies du vill acceptera förutom när det kommer till så kallade nödvändiga cookies som behövs för att hemsidan ska fungera. Du kan när som helst ändra inställningar igen.

Läs mer om cookies

  • Nödvändiga cookies
  • Tredjepartscookies prestanda och funktion
  • Cookies marknadsföring
JAG SAMTYCKER