Brummer & Partners Brummer & Partners

Frost

Frost är en hedgefond med inriktning mot relativ värdering i räntemarknader med skandinaviskt fokus. Fondens mål är att skapa en uthållig och hög riskjusterad avkastning med låg systematisk korrelation med aktie- och obligationsmarknaderna.

Risk

Fondens placeringsinriktning innebär att fondens risknivå skulle kunna bli hög. Förvaltaren begränsar dock den faktiska risknivån i en strävan att uppnå ett bättre utbyte mellan avkastning och risk än i en traditionell värdepappersportfölj.

Förvaltaren eftersträvar att fondens genomsnittliga risknivå, mätt som årlig standardavvikelse över en rullande tolv-månadersperiod, ska uppgå till 8 procent plus/minus 3 procentenheter. Det bör särskilt uppmärksammas att den eftersträvade genomsnittliga risknivån kan komma att över- eller underskridas vid ovanliga marknadsförhållanden eller extraordinära händelser.

Riskhantering

Frosts enskilda positioner avvägs mot varandra så att fonden uppnår ett önskat utbyte mellan avkastning och risk. Härvidlag eftersträvas en hög grad av intern diversifiering, det vill säga att Frosts portfölj ska bestå av ett stort antal olika positioner med låg inbördes korrelation. 

Det kan till exempel åstadkommas genom att positionerna baseras på varierande metodik, eller att de involverar olika marknader eller instrument som uppvisar låg samvariation. 

I syfte att optimera fondens totala riskjusterade avkastning kan enskilda positioner begränsas eller helt utelämnas, trots att de bedöms vara attraktiva var för sig. Samtidigt kan positioner som uppvisar en lägre förväntad riskjusterad avkastning komma att ingå, tack vare att de uppvisar negativ korrelation med övriga delar av portföljen och därmed sänker den totala portföljrisken.

Riskhantering är en integrerad och väsentlig del av Frosts verksamhet. Bolagets styrelse identifierar olika typer av risker (såsom marknadsrisker, kreditrisker, likviditetsrisker samt operativa risker) och fastställer begränsningar för de risker som förvaltarna tillåts ta vid förvaltningen av fonden. Marknadsriskerna begränsas (limiteras) så att fondens förväntade risknivå understiger aktiemarknadens risk.

Frost använder sig av etablerade metoder för att mäta, optimera och kontrollera fondens exponering för marknadsrisk, exempelvis Value-at-Risk-mått, simuleringar och känslighetsanalyser. Kvantitativa metoder kompletteras med kvalitativa bedömningar. 

Fonden handlar i huvudsak med instrument där kreditrisken är låg eller mycket låg.

Daglig riskmätning och riskkontroll utförs enligt uppdragsavtal av från förvaltaren separata enheter inom B & P Fund Services AB.

Olika typer av risker

All fondverksamhet är förknippad med olika typer av risker. Alla former av fondsparande är förenade med risk i den meningen att insatta pengar kan minska i värde. Högre risk kan samtidigt ge möjlighet till högre avkastning. Fondens riskprofil beror på olika typer av risker som i olika omfattning och vid olika tidpunkter kan påverka den totala risken. Vid utvärdering av fonden och vid beslut om investering måste de risker som är förknippade med fonden övervägas noga. Här redogörs översiktligt för olika typer av risker. Sammanställningen gör dock inte anspråk på att vara heltäckande när det gäller de risker som kan förekomma i förvaltningen.

Marknadsrisker:

 • förändringar i hela marknadens prissättning av ett tillgångsslag, 
 • förändringar i den relativa värdeutvecklingen mellan olika värdepapper,
 • förändringar i valutakurser,
 • risker som har samband med koncentrationer av tillgångar eller marknader, där en fond som placerar i färre värdepapper och på ett mindre antal geografiska marknader har högre risk, 
 • att belåning eller investeringar i olika derivatinstrument kan göra fonden mer känslig för marknadsförändringar genom hävstångseffekt.

Likviditetsrisker:

 • risken att en position inte kan avvecklas i tid till ett rimligtpris,
 • ökade marginalsäkerhetskrav i samband med derivataffärer eller återköpsavtal (repor) som kan tvinga fonden att avveckla positioner vid en ogynnsam tidpunkt.

Motparts- och kreditrisker:

 • risken att en emittent eller motpart ställer in betalningarna eller riskerar att ställa in betalningarna,
 • beroendet av clearinghus, förvaringsinstitut och andra uppdragstagare.

Operativa risker:

 • risker kopplade till förvaltarens operativa verksamhet avseende till exempel affärsflödet, kassa- och likvidhantering, värdering, IT-system, rutiner med mera,
 • förändrad lagstiftning som innebär förändrade förutsättningar för förvaltarens verksamhet, 
 • modellrisker på grund av förenklingar, antaganden och misstolkningar i modeller för riskhantering.

Outsourcingrisker: 

 • risker kopplade till tjänster genomförda av uppdragstagare.

Vi använder cookies för att optimera din användarupplevelse och för att ge dig relevant information och marknadsföring. Du väljer själv vilka cookies du vill acceptera förutom när det kommer till så kallade nödvändiga cookies som behövs för att hemsidan ska fungera. När du klickar på "Jag samtycker" godkänner du användningen av cookies på denna webbplats.  För att ändra vilka cookies som används klickar du på "Inställningar".

Läs mer om cookies

Du väljer själv vilka cookies du vill acceptera förutom när det kommer till så kallade nödvändiga cookies som behövs för att hemsidan ska fungera. Du kan när som helst ändra inställningar igen.

Läs mer om cookies

 • Nödvändiga cookies
 • Tredjepartscookies prestanda och funktion
 • Cookies marknadsföring
JAG SAMTYCKER