Brummer & Partners Brummer & Partners

Nektar

Nektar är en hedgefond med inriktning mot relativprissättning i räntemarknader och makro. Fondens mål är att skapa absolut, uthållig och hög riskjusterad avkastning med låg systematisk korrelation med aktie- och obligationsmarknaderna.

Förvaltningsorganisation

Nektar har en så kallad "multi-manager"-ansats för att minska korrelationer i portföljen med avseende på positioner, marknadssegment och förvaltarstil.

Fonden har 11 portföljförvaltare med lång erfarenhet och med olika tradingexpertis. Varje portföljförvaltare har ett delegerat riskmandat och fondens övergripande riskansvar innehas av Patrik Olsson som är förvaltningsansvarig.

Fondens förvaltare har i genomsnitt 18 års erfarenhet av de relevanta marknaderna, varav sju år hos Nektar Asset Management.

Nektar Asset Management har 37 anställda. Förvaltarteamet stöds av analytiker, portföljfinansieringsspecialister samt systemutvecklare. Nektar Asset Managements VD och vice VD sköter Nektars löpande verksamhet. Nektar har ett operations-team bestående av 11 personer.

Bolaget har outsourcat delar av administrationen till B & P Fund Services AB (BFS). BFS är ett värdepappersbolag som står under tillsyn av Finansinspektionen. I uppdraget ingår bland annat riskkontroll, daglig värdering, regelefterlevnad (compliance), IT-infrastruktur och support samt internrevision.

Förvaltningsbolaget har vidare utsett Citco Fund Services (Ireland) Limited (”Citco”) till fondens administratör och externa värderare. Citco ingår i Citco Group, en ledande hedgefondsadministratör, och står under tillsyn av Central Bank of Ireland. Som fondens administratör ansvarar Citco för de delar av fondens administration som avser andelsägarregistret och därtill hörande praktiska moment såsom teckning/inlösen av fondandelar och AML-granskning. Som extern värderare säkerställer Citco att värderingsprocessen för fondens tillgångar sker i enlighet med tillämpliga lagar och regler och att andelsägarna erhåller en oberoende tredjepartsvärdering av fondförmögenheten.

Portföljförvaltare

Patrik Olsson, förvaltningsansvarig Nektar, styrelseordförande
Patrik Olsson är förvaltningsansvarig för Nektar sedan januari 2015 och började på Nektar i juni 2011. Han kom då närmast från Unicredit Group där han sedan 2009 var global räntechef samt hade delat ansvar för gruppens handel i emerging markets. Mellan 2003-2009 hade Patrik olika seniora roller i ABN Amro, senast som global chef för räntor, valutor och råvaruhandel och efter sammanslagningen med RBS var han global chef för trading i lokala marknader (emerging markets) som spann över räntor, valutor och krediter. Dessförinnan arbetade han mellan 2000 och 2003 på Deutsche Bank som Managing Director för europeisk statsobligationshandel. 1995-2000 arbetade han på Salomon Brothers i London som market maker i tyska statsobligationer. Innan det anställdes han vid Sveriges Riksbank som portföljförvaltare. Patrik Olsson har en examen från handelshögskolan vid Göteborgs universitet 1992.
Martin Larsén, vice förvaltningsansvarig Nektar
Martin Larsén är vice förvaltningsansvarig på Nektar sedan juni 2013. Han började som portföljförvaltare på Nektar 2003 och var portföljförvaltare för fonden Nektar Special Opportunity från dess start i april 2009 tills fonden avslutades i maj 2011. Han anställdes som kvantitativ analytiker på Nektar 2001 och arbetade med utveckling av modeller för arbitragerelaterad handel. Martin Larsén har examen från Lunds Tekniska Högskola 2001 innefattande studier vid ETH Zürich (Swiss Federal Institute of Technology in Zürich).

 


Vi har placerat cookies på denna webbplats. Cookies används för att optimera din användarupplevelse och för att tillhandahålla dig med relevant marknadsföring. Genom fortsatt användning av denna webbplats samtycker du till användningen av cookies. Klicka här för mer information.

JAG SAMTYCKER