WHEN ALPHA* COUNTS

Brummer Multi-Strategy UCITS inriktning

Målsättningen för Brummer Multi-Strategy UCITS (BMS UCITS) är att generera absolut avkastning oavsett marknadsscenario. Det uppnås genom att allokera till investeringsstrategier med olika inriktning för att uppnå hög diversifieringsgrad i portföljen.

*Alfa är avkastning som kommer av aktiv förvaltning, inte av generella rörelser på marknaderna. 

Portföljförvaltarna månar om att portföljen ska vara väldiversifierad vid varje given tidpunkt för att skapa goda förutsättningar att generera avkastning oavsett marknadsscenario. Investeringsstrategierna ska ha låg korrelation till varandra och antalet strategier i portföljen är typiskt 9-15 stycken. Risk och avkastning ska primärt vara idiosynkratisk (t.ex. bolagsspecifik) och inte marknads- eller faktordriven. Portföljförvaltarna strävar efter att begränsa passivt beta. Riktningsexponering ska primärt komma från trendföljande strategier.

Investeringsprocess 

Till grund för alla investeringsbeslut ligger flerdimensionell portföljanalys liksom analys av den övergripande marknadsmiljön. Vi lägger också stor vikt vid kvalitativ utvärdering av portföljen, vilket inkluderar regelbunden och konstruktiv dialog med investeringsstrategiernas förvaltarteam. 

Underliggande förvaltarnivå 

Strategiberoende utvärdering av kvaliteten i förvaltningsstil, investerings- och riskhanteringsprocesser baserat på löpande övervakning och nära dialog med varje underliggande förvaltare. Både kvantitativ och kvalitativ analys görs av varje strategi från infallsvinklar, t.ex. ”bottom-up”- och ”top-down”. 

Marknadsmiljönivå 

Identifiering och analys av kontextuella faktorer som kan skapa mot- eller medvind för olika investeringsstrategier, vilket kan påverka allokeringen i olika riktningar. 

Val av nya förvaltare 

Vi utvärderar typiskt sett fler än 100 strategiförslag årligen, dock inkluderas endast en eller två strategier generellt per år. Förslagen fångas huvudsakligen upp via Brummer & Partners breda interna och externa globala nätverk, genom headhunters likväl som att talangfulla förvaltare själva tar kontakt med Brummer & Partners. Förslagen utvärderas i linje med den löpande investeringsprocessen som beskrivs ovan. 

Sedan starten har vi anammat en partnerskapsmodell som gör det möjligt för talangfulla och oberoende team att förvalta investeringsstrategier och samtidigt få operationellt stöd av firman, vilket medför att fullt fokus kan läggas på förvaltning och alfa-generering. Teamen förvaltar sin strategi som ett mandat exklusivt för de av Brummer Multi-Strategy ABs förvaltade fonder, eller genom ett eget fondbolag i vilket Brummer & Partners är delägare. Denna partnerskapsmodell har visat sig attrahera skickliga förvaltarteam som drivs av långsiktighet och en målsättning att skapa mervärde (alfa) till våra kunder. 

Underliggande investeringsstrategier 

Lång/kort-aktie 

En lång/kort-aktiestrategi tar långa och korta positioner i aktier som sannolikt kommer att stiga respektive sjunka i värde. Lång/kort-aktiestrategier kan vara baserade på fundamentala och kvantitativa metoder som syftar till att identifiera investeringar som sannolikt kommer att stiga respektive sjunka i värde baserat på ett antal faktorer. 

Systematisk makro 

En systematisk makrostrategi tillämpar egenutvecklade algoritmer för att handla ett brett utbud av likvida tillgångsklasser. Modellerna inriktar sig främst på fundamentala samband mellan olika sektorer inom samma tillgångsslag (till exempel förväntningar kring makroekonomiska variabler, kapitalflöden och omviktningar av portföljer) för att generera avkastning. Positionstagandet är i hög grad drivet av relativvärdering inom respektive sektor. 

Systematisk trend 

En systematisk trendstrategi tillämpar algoritmbaserade modeller med olika egenskaper för att analysera marknader och ta, huvudsakligen, riktningsbaserade positioner. En diversifierad uppsättning av trendföljande förvaltningsformer, som exempelvis använder olika matematiska tekniker och historiskt bakåtblickande perioder för att analysera pristrender och variationer, utgör huvuddelen av strategierna. 

Aktivitetsgrad 

Då fonden inte har som målsättning att gå bättre än ett specifikt jämförelseindex är det inte lämpligt att jämföra fondens utveckling i förhållande till utvecklingen av ett specifikt jämförelseindex för att bedöma aktivitetsgraden i förvaltningen. 

Varför investera i Brummer Multi-Strategy UCITS? 

  • Lång erfarenhet av multistrategiförvaltning (sedan 2002)
  • Effektiv infrastruktur som möjliggör en väldiversifierad och sofistikerad portfölj med absolutavkastande strategier
  • Likvida underliggande strategier och positioner

 

Vi använder cookies för att optimera din användarupplevelse av vår webbplats. Med cookies kan vi analysera hur den används och erbjuda dig personligt anpassat innehåll och marknadsföring. Du väljer själv vilka cookies du vill acceptera förutom när det kommer till så kallade nödvändiga cookies som behövs för att hemsidan ska fungera. När du klickar på "Godkänn alla" godkänner du användningen av analys- och marknadsföringscookies, vilket är frivilligt. För att ändra vilka cookies som används klickar du på "Inställningar".

Läs mer om cookies