B & P Fund Services

Det helägda dotterbolaget B & P Fund Services AB (BFS) stödjer förvaltarna med infrastruktur och administrativa tjänster.

Målet är att erbjuda kostnadseffektiv service av högsta internationella standard till gruppens fonder och förvaltarteam runt om i världen.

BFS tillhandahåller tjänster inom områdena distribution, ekonomi, fondadministration, juridik, regelefterlevnad (Compliance) samt kundservice till bolagen inom gruppen. BFS genomför enligt uppdragsavtal daglig värdering, riskmätning och riskkontroll av gruppens fonder och försäkringsbolag. Dessutom värderas singelstrategifonder av en oberoende tredje part i syfte att ytterligare öka kontrollen och möta krav från investerare.

Bolaget är ett värdepappersbolag och står under Finansinspektionens tillsyn (www.fi.se).

B & P Fund Services AB innehar följande tillstånd:

  • Diskretionär portföljförvaltning avseende finansiella instrument (2014-12-08)
  • Förvaltare av fondandelar (2009-02-16)
  • Investeringsrådgivning till kund avseende finansiella instrument (2009-02-16)
  • Förvara finansiella instrument och ta emot medel med redovisningsskyld (2009-02-16)
  • Utföra valutatjänster i samband med investeringstjänster (2009-02-26)
  • Utförande av order avseende finansiella instrument på kundens uppdrag (2007-12-12)
  • Annan sidoverksamhet (2007-11-01)
  • Mottagande och vidarebefordran av order avseende finansiella instrument (2007-11-01)

Bolagsstyrning

Styrelsen i BFS ansvarar för bolagets organisation och förvaltningen av bolaget enligt lag. Henrik Paulsson är verkställande direktör och sköter den löpande förvaltningen enligt styrelsens riktlinjer och anvisningar. Styrelsen ansvarar i huvudsak för bolagets långsiktiga verksamhet samt för frågor som är av stor betydelse. Styrelsen ansvarar för styrning och kontroll av risker i verksamheten, regelefterlevnad samt internkontroll.

Bolagets styrelse består av Maths Heuman, ordförande, Svante Elfving, representant i förvaltningsbolagens styrelser och Henrik Paulsson, koncernchef, vilka alla har lång erfarenhet från svensk och internationell finansmarknad.

Maths Heuman

Styrelseordförande

Efter jur. kand.-examen vid Lunds universitet 1980 tjänstgjorde Maths Heuman som tingsnotarie i Stockholms tingsrätt (1980-1983) och senare som hovrättsfiskal i Svea hovrätt (1985-1986). Fram till 2017 var han advokat på affärsjuridiska advokatbyråer i Stockholm. Från början av 1990-talet arbetade Maths Heuman företrädesvis med klienter inom det finansiella området. I februari 2010 valdes han till styrelseordförande i B & P Fund Services AB.

Svante Elfving

Styrelseordförande Brummer Multi-Strategy

Svante Elfving är medgrundare av Brummer & Partners. Idag är han Strategisk Rådgivare samt Styrelseordförande i Brummer Multi-Strategy. Åren 1998 till 2009 hade han olika roller i delägda bolaget Zenit Asset Management, bland annat som portföljförvaltare för hedgefonden Zenit. Innan grundandet av Brummer & Partners hade Svante Elfving en lång karriär på Alfred Berg, bland annat som chef för Corporate Finance-avdelningen. Svante har civilekonomexamen från Handelshögskolan i Stockholm.

Henrik Paulsson

VD Brummer & Partners och B & P Fund Services

Henrik Paulsson är sedan 2022 VD för Brummer & Partners och sedan 2011 VD för B & P Fund Services. Henrik påbörjade sin anställning hos B & P Fund Services 2010 som ansvarig för Risk & Technology. Dessförinnan arbetade han på Nasdaq OMX, bland annat som ansvarig för affärsområdet Derivat och som affärsutvecklingsansvarig på kontoret i London. Under sin tid på Nasdaq OMX satt han i styrelserna för ett flertal börser och clearinghus, både i och utanför Europa. Henrik har en jur.kand.- och civilekonomexamen från Uppsala universitet.

Övergripande riskstrategi

Bolaget arbetar medvetet med att minimera riskerna i den verksamhet som bedrivs. Bolaget har en riskhanteringspolicy och ett antal instruktioner som beskriver de principer, metoder och processer som används för att hantera riskerna i bolaget. Compliance-avdelningen har som uppgift att övervaka den interna regelefterlevnaden och rapportera eventuella avvikelser till styrelsen. Bolaget har också en separat funktion för riskkontroll som helt oberoende från övrig verksamhet arbetar med att kartlägga och proaktivt arbeta för att minimera de risker som bolaget utsätts för. Riskkontrollfunktionen rapporterar direkt till styrelsen såväl periodisk som vid behov.

Periodisk rapportering

Policyer

Hållbarhet

B & P Fund Services AB lämnar investeringsrådgivning och är anknuten försäkringsförmedlare av försäkringsprodukter kopplade till fonder. B & P Fund Services AB har antagit en policy för att integrera hållbarhetsrisker in sin rådgivning. Vi tror på att vara transparanta om de hållbarhetsrisker som är kopplade till olika fonder och rådgivaren ska därför informera sina kunder om hur de olika fonderna i vårt utbud hanterar hållbarhetsrisker och hur detta kan komma att påverka fondernas avkastning. Rådgivaren inhämtar information från kunden om hur denne ser på dessa frågor och tar detta i beaktande i sitt råd till kund. Om kundens önskemål om en viss fond inte stämmer överens med kundens preferenser avseende hållbarhetsfrågor, kan rådgivaren komma att avråda kunden från den investeringen.

B & P Fund Services AB tar också hänsyn till de huvudsakliga negativa konsekvenserna fondernas investeringsbeslut får på hållbarhetsfaktorer. BFS har valt att inte utforma sitt fondutbud utifrån hur varje enskild fond arbetar med dessa frågor, utan har valt att i stället informera kund om detta och låta kundens inställning få påverkan på investeringsrådet.

Riktlinjer för utförande av order

I enlighet med 9 kap 31-36 i §§ lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden samt artikel 64-66 i Kommissionens delegerade förordning (EU) 2017/565 om komplettering av Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/65/EU vad gäller organisatoriska krav och villkor för verksamheten i värdepappersföretag, och definitioner för tillämpning av det direktivet har B & P Fund Services AB fastställt riktlinjer för utförande av order.

Riktlinjerna syftar till att säkerställa att kunders order avseende finansiella instrument utförs på bästa sätt.

I fråga om fondandelar samt utländska värdepapper ej upptagna till handel på en reglerad marknad utför bolaget kundernas order genom att vidarebefordra ordern till förvaltarna för utförande i enlighet med fondbestämmelserna eller motsvarande fonddokument. Bolaget är beroende av respektive förvaltares rutiner för teckning och inlösen.

Vid hantering, sammanläggning och fördelning av order kommer bolaget att sträva efter att order utförs snabbt, effektivt och rättvist och därmed säkerställa att ingen kund missgynnas i förhållande till någon annan kund.

Order kommer att utföras omgående såvida det inte omöjliggörs på grund av orderns egenskaper eller rådande marknadsförhållanden, eller om något annat krävs på grund av kundens intressen.

Kund kan på begäran få ta del av riktlinjerna.

Ersättningspolicy

I enlighet med gällande regelverk har B & P Fund Services AB antagit en ersättningspolicy. Denna policy innehåller principer och grunder för hur både fasta och rörliga ersättningar fastställs och betalas ut. Policyn gäller alla anställda, men särskilda bestämmelser finns för anställda vars arbetsuppgifter har en väsentlig inverkan på företagets riskprofil.

För att kunna säkerställa att ersättningar främjar en effektiv riskhantering och inte uppmuntrar till ett överdrivet risktagande innehåller policyn riktlinjer för hur bolaget arbetar för att identifiera, mäta, styra, internt rapportera och kontrollera de risker som bolagets ersättningssystem i verksamheten är förknippad med.

Som ett ytterligare led i arbetet med att säkerställa att hållbarhetsrisker beaktas i rådgivningen, har B & P Fund Services AB ersättningspolicy utformats så att ersättning till en enskild medarbetare är beroende av hur denne förhåller sig till BFS policy om hållbarhetsrisker i samband med investeringsrådgivning.

Kund kan på begäran få ta del av policyn.

Riktlinjer för hantering av intressekonflikter

I enlighet med gällande regelverk har B & P Fund Services AB antagit riktlinjer för hantering av intressekonflikter. Dessa riktlinjer beskriver hur bolaget löpande identifierar, hanterar, övervakar och rapporterar potentiella intressekonflikter för att förhindra att kundernas intressen påverkas negativt.

Riktlinjer för klagomålshantering

Riktlinjer - klagomålshantering

Riktlinjer för etiska frågor

Riktlinjer - etiska frågor

Policy för jämställdhet och mångfald

Jämställdhets- och mångfaldspolicy

Policy för hantering av personuppgifter

Policy - hantering av personuppgifter

 

Vi använder cookies för att optimera din användarupplevelse av vår webbplats. Med cookies kan vi analysera hur den används och erbjuda dig personligt anpassat innehåll och marknadsföring. Du väljer själv vilka cookies du vill acceptera förutom när det kommer till så kallade nödvändiga cookies som behövs för att hemsidan ska fungera. När du klickar på "Godkänn alla" godkänner du användningen av analys- och marknadsföringscookies, vilket är frivilligt. För att ändra vilka cookies som används klickar du på "Inställningar".

Läs mer om cookies