Brummer & Partners Brummer & Partners

Ordlista

Här förklaras några av de ord och uttryck som vi använder inom Brummer & Partners.

Absolut avkastning
Positiv avkastning. Brummer & Partners fonder har ett absolut avkastningsmål, vilket innebär att förvaltarna över tiden strävar efter en positiv avkastning oavsett marknadens utveckling. Detta står i kontrast till traditionella fonder som har ett relativt avkastningsmål, det vill säga fonden strävar efter att överträffa ett specifikt index.

Alfa
Avkastning som är oberoende av riskpremier i de finansiella marknaderna.

Arbitrage
Position i värdepappersmarknaden som har viss sannolikhet att ge vinst utan någon risk.

Avkastningströskel
Avkastningströskeln är det värde som måste överstigas för att det ska utgå prestationsbaserad avgift, varvid så kallad High watermark-princip tillämpas.
Avkastningströskeln sätts normalt till det värde vid vilket prestationsbaserad avgift senast belastade fondandelsägaren. Om fondandelsägaren inte belastats med någon prestationsbaserad avgift används fondandelsägarens startvärde som avkastningströskel. I förekommande fall räknas avkastningströskeln upp med en tröskelränta (vanligtvis riskfri ränta).

Beta
Ett mått på tillgångens följsamhet mot marknaden. Beta definieras som kvoten mellan tillgångens volatilitet och marknadens volatilitet multiplicerat med korrelationen mellan de två.

Blankning
Försäljning av värdepapper som säljaren inte äger vid försäljningstillfället. Säljaren lånar värdepappren för att kunna leverera dem på likviddagen för försäljningen.

Bruttoexponering
Summan av marknadsvärdet av fondens långa och korta aktiepositioner samt exponering via derivat i förhållande till fondförmögenheten. Måttet uttrycks i procent.

Delta
Ett mått på fondens känslighet för en kursuppgång på 1 procent tvärs över fondens samtliga positioner, inklusive exponering via derivat. När portföljen innehåller optioner är känsligheten inte proportionell mot underliggande kursförändring.

Derivat
Ett finansiellt instrument vars värdeutveckling kan härledas till en viss underliggande tillgång och som innebär rättigheten eller skyldigheten att köpa eller sälja tillgången.

Downside risk
Ett spridningsmått för en tillgångs negativa avkastning. Beräkningen av downside risk för en tidsserie liknar beräkningen av standardavvikelsen med två förändringar. Dels är den genomsnittliga avkastningen i formeln för standardavvikelsen utbytt mot fondens referensränta, dels beaktas endast de negativa avvikelserna.

Estimat
Uppskattat värde.

Fondandelsfond
En fond som investerar i fondandelar i andra fonder inom en eller flera förvaltningsstrategier.

Fondförmögenhet (FFM)
Marknadsvärdet av alla fondens tillgångar reducerat med marknadsvärdet av alla fondens skulder. Fondens substansvärde.

Fond-i-fond
En fond-i-fond (även kallad "fondandelsfond") är en fond som innehåller andelar i minst två andra fonder och sprider riskerna mellan dessa fonder.

High watermark
High watermark-principen innebär att prestationsbaserat arvode erhålls först när en eventuell underavkastning i förhållande till avkastningströskeln har återhämtats.

I det fall värdet under en period faller under avkastningströskeln men sedan stiger igen gör avgiftsmodellen därmed att underlaget för prestationsbaserad avgift endast utgörs av det belopp som överstiger avkastningströskeln. Om värdet för en andelsägare till exempel stiger till 120 en period och sedan faller till 110 nästa period tas prestationsbaserad avgift ut endast på det belopp som överstiger 120, i förekommande fall uppräknat med en tröskelränta.

Index
Beskriver förändringen i ett tillgångsslags värde. Index används traditionellt som jämförelsetal för värdeutvecklingen i fonder.

Korrelation
Ett statistiskt mått som beskriver graden av linjärt samband mellan två tidsserier. Korrelation antar per definition ett värde mellan +1 (perfekt positiv korrelation) och –1 (perfekt negativ korrelation). Värdet 0 visar att det inte finns något samband mellan tidsserierna. Traditionella fonder har en korrelation nära +1 till sitt index.

Kort position
Blankade värdepapper, det vill säga värdepapper som säljaren inte äger vid försäljningstillfället. Säljaren lånar värdepappren för att kunna leverera dem på likviddagen för försäljningen.

Lång position
Innehav av värdepapper.

Längsta tid till ny högstakurs
Den längsta tid det tagit att på nytt nå över tidigare högsta uppnådda kurs. Måttet anges i antal månader.

Multistrategifond
En fond som kombinerar flera olika förvaltningsstrategier och förvaltarteam.

NAV-kurs
NAV står för "Net Asset Value" (nettoandelsvärde) och innebär värdet på en fondandel. NAV-kursen mäter marknadsvärdet på fondens tillgångar efter avdrag för förvaltningskostnaden fördelat på antalet fondandelar.

Nettoexponering
Marknadsvärdet av fondens långa minus korta aktiepositioner samt exponering via derivat i förhållande till fondförmögenheten. Måttet uttrycks i procent.

Option
En rättighet men inte en skyldighet att köpa eller sälja en viss tillgång vid en viss tidpunkt till ett visst pris.

Position
En på finansmarknaden vedertagen term som avser ett innehav eller en blankning av ett visst finansiellt instrument.

Repor och omvända repor
Avtal om försäljning av ett värdepapper där säljaren samtidigt förbinder sig att återköpa värdepappret inom en viss tid till ett överenskommet pris (återköpsavtal, eng: repurchase agreement). En repa för den ena parten är en omvänd repa för dess motpart, det vill säga ett avtal om köp i kombination med framtida försäljning.

Risk
Mäts traditionellt med måttet standardavvikelse, som anger hur mycket värdeutvecklingen har fluktuerat. Standardavvikelse används vanligtvis för att spegla investeringens risknivå. En fonds risknivå klassas ofta utifrån hur mycket fondens andelsvärde har varierat (eller kan antas variera) över tiden. Hög standardavvikelse innebär stora variationer och därmed hög risk, låg standardavvikelse innebär små variationer och därmed låg risk.

Riskjusterad avkastning
Avkastningen utöver den riskfria räntan i relation till investeringens risk (se Risk och Sharpe-kvot).

Sharpe-kvot
Ett mått på portföljens riskjusterade avkastning. Beräknas som avkastningen utöver den riskfria räntan i relation till investeringens risk definierad som standardavvikelse. En hög Sharpe-kvot är ett tecken på ett gott utbyte mellan avkastning och risk.

Specialfond
En beteckning på fonder som har fått Finansinspektionens tillstånd att placera med en inriktning som avviker från den som fondlagstiftningen generellt tillåter.

Standardavvikelse
Ett statistiskt mått som anger spridningen i en datamängd. Måttet anges i procent.

Största ackumulerade värdefall
Den sämsta tänkbara avkastningen under mätperioden.

Termin
En skyldighet att köpa eller sälja en viss tillgång vid en viss tidpunkt till ett visst pris.

Tröskelränta
Den ränta som fondens avkastning under perioden måste överstiga för att det ska utgå prestationsbaserat arvode.

Value-at-Risk (VaR)
Ett sannolikhetsbaserat statistiskt mått på risken i en portfölj. Måttet uttrycker den förlustnivå som portföljen förväntas överskrida under en given tidsperiod med en given grad av statistisk säkerhet. I Brummer & Partners externa rapportering avser VaR 1 dag med 95 procents konfidens. Måttet uttrycks i procent av fondförmögenheten.

Volatilitet
Ett mått på hur avkastningen varierar över tiden. Vanligen beräknas en tillgångs volatilitet som standardavvikelsen i tillgångens avkastning. Ofta använder man volatilitet som ett mått på risken i en portfölj.

Värdepappersresultat
Definieras som summan av fondens realiserade och orealiserade värdepappersresultat plus utdelning.

YTD
"Year-To-Date" används om årsavkastning och ska tolkas som avkastningen från årets början till angivet datum.

Återhämtning av största ackumulerade värdefall
Den tid som krävs (krävdes) för att hämta igen det största ackumulerade värdefallet. Måttet anges i antal månader.

Vi använder cookies för att optimera din användarupplevelse av vår webbplats. Med cookies kan vi analysera hur den används och erbjuda dig personligt anpassat innehåll och marknadsföring. Du väljer själv vilka cookies du vill acceptera förutom när det kommer till så kallade nödvändiga cookies som behövs för att hemsidan ska fungera. När du klickar på "Godkänn alla" godkänner du användningen av analys- och marknadsföringscookies, vilket är frivilligt. För att ändra vilka cookies som används klickar du på "Inställningar".

Läs mer om cookies

Du väljer själv vilka cookies du vill acceptera förutom när det kommer till så kallade nödvändiga cookies som behövs för att hemsidan ska fungera. Du kan när som helst ändra inställningar igen.

Läs mer om cookies

  • Nödvändiga cookies
  • Cookies analys & funktion
  • Cookies marknadsföring
GODKÄNN ALLA
GODKÄNN
INSTÄLLNINGAR
Brummer & Partners Brummer & Partners

Brummer & Partners
Norrmalmstorg 14
111 46 Stockholm
Org.nr 556627-2182

Postadress:
Box 7030
SE-103 86 Stockholm

08-566 214 80
info@brummer.se

Standards Board for Alternative InvestmentsAnsvarsfulla investeringar