Brummer Multi-Strategy

Legal information

Bästa möjliga resultat vid placering av order 

Brummer Multi-Strategy AB i egenskap av förvaltningsbolag, ska vidta alla rimliga åtgärder för att uppnå ”bästa möjliga resultat” vid utförande samt i förekommande fall sammanläggning och fördelning av order. Bolagets styrelse har antagit en policy för hur bästa möjliga resultat ska uppnås. Kunder kan på begäran hos förvaltningsbolaget få ta del av denna policy. 

Incitament 

Brummer Multi-Strategy AB förvaltar specialfonder samt bedriver s.k. diskretionär portföljförvaltning. Enligt gällande incitamentsregler, baserade på EU-direktiv, får förvaltaren i samband med dessa tjänster endast betala eller ta emot en avgift eller kommission eller ge eller ta emot en naturaförmån (incitament) under vissa förutsättningar. Om incitament betalas eller ges till eller av en tredje part, måste avgiften, kommissionen eller naturaförmånen vara utformad för att höja kvaliteten på den berörda verksamheten samt inte hindra förvaltaren från att agera ärligt, rättvist och professionellt och därmed i investerarnas intresse. Nedan ges en sammanfattande redovisning av de incitament och närbesläktade ersättningar som förekommer i verksamheten. 

Investeringsanalys och mindre icke monetära förmåner från tredje part 

Brummer Multi-Strategy AB erhåller viss analys/researchmaterial från några få utvalda motparter. Kostnaden för detta täcks av förvaltarens egna medel. Det kan även förekomma mindre icke monetära förmåner såsom kortare marknadsuppdateringar, data avseende marknadspriser och handelsvolymer, allmän icke-substantiell makroanalys samt konferenser och seminarier anordnade av tredje part. Sådana mindre icke monetära förmåner innebär emellertid ingen extra kostnad för investerarna och inskränker heller inte förvaltarens förmåga att agera i investerarnas intressen. 

Ersättning från tredje part - placering i andra förvaltares fonder 

Brummer Multi-Strategy AB:s fonder investerar i investeringsstrategier förvaltade av andra bolag inom Brummergruppen. Förvaltaren erhåller inte någon rabatt eller direkt ersättning från dessa bolag eller fonder. Däremot erhåller förvaltaren ersättning från systerbolaget B & P Fund Services AB, som i huvudsak syftar till att täcka kostnader för verksamheten. Ersättningen inskränker inte förvaltarens förmåga att agera i andelsägarnas intressen. 

Ersättning till tredje part - distributionsersättning 

B & P Fund Services AB är distributör för Brummer Multi-Strategy AB:s fonder, men erhåller inte någon ersättning från förvaltaren för detta. Däremot erhåller B & P Fund Services AB ersättning från Brummergruppens övriga fondbolag som baseras på en procentsats av förvaltarens fonders investeringar i underliggande investeringsstrategier. Ersättningen syftar huvudsakligen att täcka kostnader för verksamheten. Ersättningen till B & P Fund Services AB uppgår till 0,3 procent vilket motsvarar den maximala ersättning som en distributör kan erhålla för förmedling av förvaltarens fonder. Tredjepartsersättning innebär inte några extra kostnader för kund. 

Ytterligare upplysningar om incitament lämnas kostnadsfritt till investerare på begäran. 

Dataskyddspolicy

Dataskyddspolicy för Brummer Multi-Strategy AB

Investerarrättigheter

Sammanfattning av investerarrättigheter

 

Vi använder cookies för att optimera din användarupplevelse av vår webbplats. Med cookies kan vi analysera hur den används och erbjuda dig personligt anpassat innehåll och marknadsföring. Du väljer själv vilka cookies du vill acceptera förutom när det kommer till så kallade nödvändiga cookies som behövs för att hemsidan ska fungera. När du klickar på "Godkänn alla" godkänner du användningen av analys- och marknadsföringscookies, vilket är frivilligt. För att ändra vilka cookies som används klickar du på "Inställningar".

Läs mer om cookies