Organisation

Brummer & Partners AB är moderbolag i Brummer & Partners-koncernen och har sitt säte i Stockholm. I koncernen ingår även dotter- och intressebolag i primärt Sverige, Storbritannien och USA. Inklusive intressebolag har gruppen cirka 280 anställda globalt. Det största dotterbolaget är B&P Fund Services AB som stödjer förvaltarna med infrastruktur och administrativa tjänster.

Moderbolaget ägs av partners, varav majoriteten innehar ledande positioner. 

Patrik Brummer

Patrik Brummer

Portföljförvaltare Brummer Multi-Strategy

Patrik Brummer är grundare av Brummer & Partners. Brummer Multi-Strategy lanserades 2002 och Patrik har sedan dess varit förvaltningsansvarig. Innan grundadet av Brummer & Partners hade Patrik under åren 1973 till 1995 en rad ledande befattningar på Alfred Berg Fondkommission AB, däribland koncernchef i Alfred Berg-gruppen och ansvarig för koncernens strategiska utveckling. Patrik är delägare och styrelseordförande i Brummer & Partners AB.

Peter Thelin

Peter Thelin

Strategisk Rådgivare

Peter Thelin är medgrundare av Brummer & Partners. Idag är han strategisk rådgivare. Mellan år 1996 och 2011 hade han olika roller i delägda bolaget Zenit Asset Management, bland annat som förvaltningsansvarig för hedgefonden Zenit. Åren 2012 till 2020 var Peter VD på delägda bolaget Carve Capital. Innan han trädde in som delägare i Brummer & Partners var Peter verkställande direktör för S-E-Banken Fonder och S-E-Banken Allemansfonder med ansvar för institutionell förvaltning samt fondförvaltning inom SEB och dessförinnan chef för fond- och kapitalförvaltningen på Alfred Berg. Peter har civilekonomexamen från Handelshögskolan i Stockholm.

Kerim Celebi

Kerim Celebi

Portföljförvaltare Brummer Multi-Strategy

Kerim Celebi är portföljförvaltare på Brummer Multi-Strategy sedan oktober 2021 och är delägare i Brummer & Partners. Han anställdes 2014 som analytiker på BMS, blev analyschef 2017 och har bland annat vidareutvecklat multistrategifondens analysmetoder och allokeringsprocess, såväl kvantitativt som kvalitativt. Kerim ansvarar för övervakning av investeringsteamens risktagande och för att analysera och vidareutveckla deras investerings- och riskhanteringsprocesser. Han ansvarar också för att hitta och ta in nya investeringsteam. Kerim har masterexamen i finans från Handelshögskolan i Stockholm.

Wilhelm Kleman

Wilhelm Kleman

Senior Rådgivare

Wilhelm Kleman är senior rådgivare i Brummer Multi-Strategy sedan december 2023 och partner i moderbolaget. Wilhelms huvudsakliga ansvarsområden är att identifiera nya förvaltartalanger för Brummer Multi-Strategy, samt att monitorera och utveckla existerande lång/kort-aktieteam. Wilhelm kom närmast från SEB Investment Management som senior rådgivare. Innan dess arbetade han som portföljförvaltare inom lång/kort-aktier med fokus på finans på multistrategiförvaltaren Citadel. Wilhelm har en masterexamen i finans från Handelshögskolan i Stockholm.

Adrian Brummer

Adrian Brummer

Senior Rådgivare

Adrian Brummer är senior rådgivare i Brummer Multi-Strategy sedan december 2023 och partner i moderbolaget. Adrians fokusområde är lång/kort-aktiedelen av Brummer Multi-Strategy, samt att stödja den totala riskallokeringen i Brummer Multi-Strategy till olika strategier. Under åren 2015–2023 bedrev Adrian investeringsverksamhet i egen regi. Dessförinnan arbetade han som portföljförvaltare på hedgefondbolaget Alcur där han även var styrelseledamot och partner. Adrian har en magisterexamen i företagsekonomi från Stockholms universitet med inriktning finans.

Markus Wiklund

Markus Wiklund

VD Brummer Multi-Strategy

Markus Wiklund är VD för Brummer Multi-Strategy AB sedan oktober 2021 och är delägare i Brummer & Partners AB. Markus kom till Brummer & Partners 1997 som kvantitativ analytiker. Han har under de senaste åren haft olika ledande befattningar inom gruppen, senast som vice VD och innan dess analyschef för Brummer Multi-Strategy AB. Dessförinnan var han chef för risk- och värderingsgruppen hos B & P Fund Services AB. Markus har en civilingenjörsexamen i teknisk fysik från Kungliga Tekniska Högskolan och civilekonomexamen från Handelshögskolan i Stockholm.

Carl-Johan Brodowsky

Carl-Johan Brodowsky

Chef Investor Relations

Carl-Johan Brodowsky är chef för Investor Relations sedan 2021 och partner i moderbolaget. Han sitter även i Brummer & Partners kommitté för ansvarsfulla investeringar. Innan han tillträdde sin nuvarande roll var han partner och ansvarig för affärsutveckling på Keel Capital. Dessförinnan, mellan åren 2013–2017, arbetade Carl-Johan med investerarrelationer på Brummer & Partners. Carl-Johan har över 20 års erfarenhet av investerarrelationer inom kapitalförvaltning bland annat från Alfred Berg och HSBC Asset Management. Carl-Johan studerade finans på masternivå vid Stockholms universitet.

Henrik Paulsson

Henrik Paulsson

VD Brummer & Partners och B & P Fund Services

Henrik Paulsson är sedan 2022 delägare och VD för Brummer & Partners och sedan 2011 VD för B & P Fund Services. Henrik påbörjade sin anställning hos B & P Fund Services 2010 som ansvarig för Risk & Technology. Dessförinnan arbetade han på Nasdaq OMX, bland annat som ansvarig för affärsområdet Derivat och som affärsutvecklingsansvarig på kontoret i London. Under sin tid på Nasdaq OMX satt han i styrelserna för ett flertal börser och clearinghus, både i och utanför Europa. Henrik har en jur.kand.- och civilekonomexamen från Uppsala universitet.

Joakim Schaaf

Joakim Schaaf

Chef Legal & Compliance

Joakim Schaaf ansvarar för Juridik och Regelefterlevnad sedan 2009 och är delägare i Brummer & Partners AB. Joakim arbetade dessförinnan på Finansinspektionen där han var chefsjurist. Från 2000 till 2003 arbetade Joakim på Finansdepartementet som rättssakkunnig med inriktning på finansiell reglering i allmänhet och fondlagstiftning i synnerhet. Under åren 1994 till 2000 arbetade Joakim i svenska domstolar som tingsnotariem tingsfiskal och hovrättsassessor vid Katrineholms tingsrätt, Västerås tingsrätt respektive Svea hovrätt. Joakim är jur.kand. med examen från Stockholms universitet 1994.

Johanna Ahlgren

Johanna Ahlgren

Executive Director & General Counsel

Johanna Ahlgren är Executive Director & General Counsel på Brummer & Partners samt partner i moderbolaget. Johanna har arbetat inom Brummer & Partners-koncernen sedan 2009. Hon började som Legal Counsel på B&P Fund Services och gick 2014 vidare till Nektar Asset Management, först som Legal Counsel och senare även som vice VD. Efter tiden på Nektar var hon VD på Frost Asset Management under 2019-2022. Johanna började sin yrkeskarriär som Associate vid Gernandt & Danielsson advokatbyrå efter att ha tagit en jur. kand med examen från Uppsala universitet 2007.

Vi använder cookies för att optimera din användarupplevelse av vår webbplats. Med cookies kan vi analysera hur den används och erbjuda dig personligt anpassat innehåll och marknadsföring. Du väljer själv vilka cookies du vill acceptera förutom när det kommer till så kallade nödvändiga cookies som behövs för att hemsidan ska fungera. När du klickar på "Godkänn alla" godkänner du användningen av analys- och marknadsföringscookies, vilket är frivilligt. För att ändra vilka cookies som används klickar du på "Inställningar".

Läs mer om cookies