Förvaltningsarbetet

Förvaltarna månar om att Brummer Multi-Strategy-portföljen ska vara väldiversifierad vid varje given tidpunkt för att skapa goda förutsättningar att generera avkastning oavsett marknadsutveckling. Det kräver en disciplinerad investeringsprocess för urval, analys och kontinuerlig utveckling.

Diversifierande strategier

Brummer Multi-Strategy utgörs av en väldiversifierad korg av olika investeringsstrategier som arbetar oberoende av varandra. Den låga korrelationen mellan de olika strategierna, och med marknadernas utveckling, ska också bana väg för stabil avkastning och begränsade värdetapp jämfört med aktier, räntor och andra mer riskfyllda tillgångar. Brummer Multi-Strategys förvaltare arbetar disciplinerat med att utveckla befintliga förvaltarteam och att identifiera nya strategier som Brummer Multi-Strategy kan komma att allokera till. 

Läs mer om strategityperna

Portföljkonstruktion och riskhantering

Förvaltningsarbetet bygger på att förstå analys-, investerings- och riskhanteringsprocesserna för de strategier som Brummer Multi-Strategy allokerar till. Till grund för alla investeringsbeslut ligger flerdimensionell portföljanalys liksom analys av den övergripande marknadsmiljön. Förutom kvalitativa avvägningar används en kvantitativ analysmodell som ständigt utvecklas. Brummer Multi-Strategys förvaltarteam har ett egenutvecklat riskmonitoreringssystem anpassat för multistrategiförvaltning.  

Underliggande förvaltarnivå

Strategiberoende utvärdering av kvaliteten i förvaltningsstil, investerings- och riskhanteringsprocesser baserat på löpande övervakning och nära dialog med förvaltarteamen. Både kvantitativ och kvalitativ analys görs av varje strategi, vilket inkluderar regelbunden och konstruktiv dialog med förvaltarteamen.

Marknadsmiljönivå

Identifiering och analys av kontextuella faktorer som kan skapa mot- eller medvind för olika investeringsstrategier, vilket kan påverka allokeringen i olika riktningar.

Multistrateginivå

Kvantitativ och kvalitativ analys av den övergripande portföljen i syfte att identifiera och mäta huvudsaklig riskexponering och riskbidrag. Risker och möjligheter utvärderas sedan med hänsyn till fördefinierade toleransnivåer och övergripande marknadsutsikter. Vi strävar även efter att vara en aktiv investerare genom att öka medvetenheten kring risker och även utveckla respektive förvaltares investeringsprocesser och ansvarsfulla investeringar. Taktiska och stegvisa justeringar av långsiktiga strategiska allokeringar görs för att uppnå förvaltarens mål: att bygga en välbalanserad portfölj som kan leverera god riskjusterad avkastning över tid med begränsat värdefall.

Riskhantering

Vår riskhantering är disciplinerad och följer en minutiös process som består av riskmätning, riskkontroll och slutlig hantering av risken.  Läs mer om Riskhantering 

Förvaltartalang

Vi arbetar kontinuerligt med att identifiera nya strategier för att förbättra portföljen ytterligare. Grundförutsättningarna för att allokera till en ny strategi är att den förväntas öka Brummer Multi-Strategys riskjusterade avkastning. Utvärderingskriterierna är desamma för de befintliga strategierna i portföljen som för de nya förvaltarteamen. Vi utvärderar typiskt sett fler än 100 strategiförslag årligen. Förslagen fångas huvudsakligen upp via Brummer & Partners breda interna och externa globala nätverk, genom headhunters likväl som att talangfulla förvaltare själva tar kontakt med Brummer & Partners.  

Sedan starten har vi anammat en partnerskapsmodell som gör det möjligt för talangfulla och oberoende team att förvalta investeringsstrategier och samtidigt få operationellt stöd av firman, vilket medför att fullt fokus kan läggas på förvaltning och alfa-generering. Teamen förvaltar sin strategi som ett mandat exklusivt för Brummer Multi-Strategy, eller genom ett eget fondbolag i vilket Brummer & Partners är delägare. Denna partnerskapsmodell har visat sig attrahera skickliga förvaltarteam som drivs av långsiktighet och som delar vår ambition att skapa långsiktigt mervärde genom alfa till våra kunder. 

Vi använder cookies för att optimera din användarupplevelse av vår webbplats. Med cookies kan vi analysera hur den används och erbjuda dig personligt anpassat innehåll och marknadsföring. Du väljer själv vilka cookies du vill acceptera förutom när det kommer till så kallade nödvändiga cookies som behövs för att hemsidan ska fungera. När du klickar på "Godkänn alla" godkänner du användningen av analys- och marknadsföringscookies, vilket är frivilligt. För att ändra vilka cookies som används klickar du på "Inställningar".

Läs mer om cookies