• Nyhet
  • 9 nov 2018

Månadskommentar BMS oktober 2018

Brummer Multi-Strategys (BMS) resultat för oktober uppgick till -4,0% och -3,7% för SEK- respektive USD-klassen. På årsbasis är nu avkastningen -0,8% samt +1,5% för SEK- respektive USD-klassen.

I oktober kom ytterligare en försäljningsvåg av riskfyllda tillgångar såsom aktier, krediter och obligationer. De flesta aktiemarknaderna har hittills i år backat och inom Europa ligger nedgångarna på mellan 3 och 12%. Inte heller obligationer har erbjudit något skydd under turbulensen. Även för hedgefonder har det varit ett svårt år generellt – per den 29 oktober var HFRX Global Hedge Fund Index (USD) ner 5% på året. 

avkastning

En stor del av tappet är alfarelaterat, det vill säga drivet av exempelvis specifikt aktieurval snarare än generell marknadsexponering (beta).

Vi hanterar vår riskprofil i syfte att begränsa BMS förlust till 3% över en månad respektive 5% över ett kvartal. Riskhantering är en blandning av vetenskap och konst och tyvärr lyckas vi inte alltid. 

BMS är nu defensivt positionerad.

BMS backade cirka 4% i oktober. Manticore stod för det enskilt största negativa bidraget med -2,4% på BMS-nivå. Våra trendföljande hedgefonder stod tillsammans för cirka -1,1% av BMS negativa avkastning samtidigt som Bodenholm och AlphaCrest, två av våra övriga aktiehedgefonder, också hade en svår månad. Enbart Nektar, Observatory och Arete genererade positiv avkastning. Black and White var marginellt ned.

Ungefär hälften av aktiehedgefondernas förluster kom från marknadsbeta och den andra hälften från alfa. Den största anledningen till alfaförlusterna beror på felpositionering under rapportperioden. Förutom effekten av vissa enskilda bolagsrapporter så förvärrades förlusterna på grund av att spekulativa investerare drog ner på sin belåning och tvingades likvidera sina positioner, vilket exempelvis resulterade i att priset på populära kortpositioner ökade kraftigt. Det har varit en tuff miljö att navigera i för aktiehedgefonder och våra fonder var inget undantag tyvärr. 

Våra trendföljande strategier tappade också i oktober och stod för en fjärdedel av BMS negativa avkastning. Båda fonderna var nettolånga aktier i början av månaden, vilket bidrog till deras förluster, men den största anledningen till att de tappade i oktober var kraftiga trendvändningar i priserna för råvaror, till exempel för energi olja, guld och silver. Att trendvändningarna blev så kraftiga för råvaror kan delvis också förklaras av minskad belåning på grund av att trendföljande (och liknande) strategier justerar sitt positionstagande till följd av en ökad volatilitet och förändrad marknadsriktning. 

Bland de få ljusglimtarna under månaden lyckades både Nektar och Arete generera positiv avkastning på ränte- och valutamarknaderna och Observatory tjäna på relativa kreditpositioner.

Ur ett strategiskt allokeringsperspektiv har aktiehedgefonderna varit överviktade i BMS samtidigt som de trendföljande fonderna har varit underviktade. Nyligen reducerade vi taktiskt allokeringen till aktiehedgefonderna och ökade allokeringen till de trendföljande fonderna. BMS har också haft en relativt hög allokering till både Nektar och Observatory i diversifieringssyfte. Givet nivåerna på vinsterna och förlusterna bidrog tyvärr inte vår portföljkonstruktion tillräckligt, delvis på grund av att vad vi trodde var defensiva positioner inte motverkade andra förluster i tillräckligt stor utsträckning. Exponeringar mot ökad implicit räntevolatilitet, en starkare amerikansk dollar och brantare räntekurvor utgjorde några av dessa skyddande positioner.

Hur ser vi på framtiden?

Är den pågående situationen ytterligare ett exempel på en kraftig marknadskorrigering eller är vi på väg in i en längre och djupare nedgång (bear market) efter en 10-årig uppåtgående marknad? Vi vet ännu inte. Vad vi dock vet är att det är lätt att vara ”bearish”. Till skillnad från den kraftiga korrektionen i februari tidigare i år kan flera teman urskiljas. Det tydligaste temat är högre obligationsräntor till följd av att centralbankerna börjat och/eller signalerat höjda styrräntor och minskat sina tillgångsköp (quantitative easing), vilket i sin tur utmanar de nuvarande värderingsnivåerna på aktier. Aktuell ekonomisk data tyder på att tillväxten verkar mattas av i Europa och Kina, samtidigt som vi ser förhöjd geopolitisk risk, vilket också potentiellt kan komma att ytterligare påverka den globala tillväxtprognosen, samt även storleken på företagens vinster. Dessutom har nervositeten ökat på de finansiella marknaderna vilket bäst illustreras av de asymmetriska reaktionerna på svaga respektive starka kvartalsrapporter. Utrymmet för fortsatta finans och penningpolitiska stimulanser för att stötta marknaderna är samtidigt begränsat. 

Å andra sidan är tillväxten i USA fortsatt stark och handelskrig och andra problem kan komma att lösas. Således går vi in i en period där inkommande makroekonomisk data på kort sikt sannolikt har större betydelse.

Ur BMS perspektiv är vi, trots oktober och osäkra marknader, komfortabla med att vi har goda möjligheter att skapa absolut avkastning i ett eventuellt utdraget bearmarketscenario. Trots aktiehedgefondernas förluster de senaste veckorna är vi övertygade om att de kan generera avkastning både på sina långa respektive korta positioner framöver. Våra trendföljande hedgefonder är neutrala eller nettokorta i aktier och förberedda för en eventuell nedåtgående marknad. Överlag är ökad volatilitet och ett fokus på fundamenta fördelaktigt för våra makrohedgefonder. 

Det mest utmanande scenariot för oss på kort sikt är sannolikt en snabb rekyl i risktillgångar följt av mindre och ryckiga rörelser och trender. Ett sådant scenario betyder inte per automatik att vi kommer att underprestera men överlag är en sådan miljö utmanande både för de fundamentala och systematiska strategierna (hedgefonderna) som BMS investerar i. 

Återigen, vi är besvikna på avkastningen i oktober. Trots stort fokus på generell marknadsexponeringen och portföljkonstruktion blev förlusten större än väntat eftersom vi även hade stora motgångar på enskilda positioner - negativt alfa. På medellång till lång sikt är vi dock komfortabla med att BMS har goda förutsättningar för att möta våra avkastningsmål. 

Sist men inte minst vill vi tacka för ert förtroende.

 

Med vänliga hälsningar

Patrik Brummer och Mikael Spångberg
Portföljförvaltare för Brummer Multi-Strategy

BMS_kom_okt.png

Vi använder cookies för att optimera din användarupplevelse av vår webbplats. Med cookies kan vi analysera hur den används och erbjuda dig personligt anpassat innehåll och marknadsföring. Du väljer själv vilka cookies du vill acceptera förutom när det kommer till så kallade nödvändiga cookies som behövs för att hemsidan ska fungera. När du klickar på "Godkänn alla" godkänner du användningen av analys- och marknadsföringscookies, vilket är frivilligt. För att ändra vilka cookies som används klickar du på "Inställningar".

Läs mer om cookies