• Nyhet
  • 2 maj 2019

Avveckling av fonden Nektar

Nektar Asset Management AB har beslutat att avveckla fonden Nektar. Bakgrunden till beslutet är en fortsatt utmanande miljö för fondens investeringsstrategi och att Brummer Multi-Strategy, fondens största andelsägare, löser in sina andelar i Nektar per den 31 maj 2019.

Fonden startade 1998 och har haft en stark riskjusterad avkastning med en genomsnittlig årlig avkastning på 9,1 procent sedan start. Fondens förvaltade kapital uppgick per den 31 mars 2019 till cirka 10 miljarder kronor. 

Efter att ha fått information om att fondens största andelsägare löser in sina andelar har styrelsen beslutat att upphöra med förvaltningen av fonden. Nektars portfölj har i allt väsentligt redan riskreducerats. Fast förvaltningsarvode tas ut tills dess att portföljen är helt avvecklad, dock längst till och med den 15 maj 2019.

"Beslutet är ytterst en konsekvens av en fortsatt utmanande miljö för fondens investeringsstrategi. Nektars 21-åriga resa har varit fantastisk – det här är ett känslosamt, men rätt beslut, kommenterar Patrik Olsson", förvaltningsansvarig och styrelseordförande i Nektar Asset Management AB.

BMS inlösen kommer att ske den 31 maj 2019. Alla andelsägare får nu möjlighet att ta ställning till om de vill:

  • avvakta fusionen (se nedan) med Brummer Multi-Strategy eller 
  • själva lösa in sina andelar i Nektar samtidigt som Brummer Multi-Strategy


Andelsägare som väljer att avvakta kan lösa in sina andelar vid varje månadsskifte ända fram tills dess att fusionen äger rum.

FUSION MED BRUMMER MULTI-STRATEGY

Nektar Asset Management AB har tillsammans med Brummer Multi-Strategy AB beslutat att ansöka om en fusion av fonden Nektar med fonden Brummer Multi-Strategy. Vid en fusion övergår andelsägarnas anskaffningsvärde på innehavet i Nektar till Brummer Multi-Strategyoch därmed realiseras ingen skattemässig vinst eller förlust. En fusion kräver dock Finansinspektionens godkännande och får ske tidigast tre månader efter det att Finansinspektionen gett sitt tillstånd till fusionen. Under handläggningstiden kommer Nektar att ha mycket begränsad marknadsexponering. De andelsägare som inte önskar delta i fusionen har givetvis möjlighet att lösa in sitt innehav enligt instruktionerna nedan.

Andelsägare som har fondandelar i Nektar via investeringssparkonto (ISK) kan redan nu logga in på sitt konto via brummer.se och genomföra fondbyte då det inte medför några skattekonsekvenser. Detta för att undvika ledtiderna med tillståndsgivning för fusionen. Andelsägare investerade via ISK kan givetvis delta i fusionen enligt ovan om så önskas. Varmt välkommen att kontakta Investor Relations för assistans och rådgivning.

INLÖSEN

Andelsägare som är investerade via depå eller ISK och önskar lösa in sitt innehav behöver senast den 24 maj 2019 klockan 16:00 logga in på sitt konto via brummer.se och lägga en inlösenorder. Andelsägare som är direktinvesterade i fonden behöver fylla i en inlösenblankett som ska vara Citco tillhanda senast den 24 maj 2019.

KONTAKTINFORMATION

Vid frågor om fusionen eller inlösen, välkommen att kontakta Investor Relations på telefon 08-566 214 80 eller info@brummer.se.

Vid pressfrågor, vänligen kontakta Johanna Hoffstedt på +46 739 874 311 eller media@brummer.se.

Till sist vill vi på Nektar Asset Management AB tacka er för det förtroende ni visat oss under de här åren. 

Gunnar Wiljander
Verkställande direktör

Patrik Olsson
Förvaltningsansvarig tillika styrelsens ordförande

Vi använder cookies för att optimera din användarupplevelse av vår webbplats. Med cookies kan vi analysera hur den används och erbjuda dig personligt anpassat innehåll och marknadsföring. Du väljer själv vilka cookies du vill acceptera förutom när det kommer till så kallade nödvändiga cookies som behövs för att hemsidan ska fungera. När du klickar på "Godkänn alla" godkänner du användningen av analys- och marknadsföringscookies, vilket är frivilligt. För att ändra vilka cookies som används klickar du på "Inställningar".

Läs mer om cookies