Brummer & Partners Brummer & Partners

B & P Fund Services

Det helägda dotterbolaget B & P Fund Services AB (BFS) stödjer förvaltarna med infrastruktur och administrativa tjänster.

Målet är att erbjuda kostnadseffektiv service av högsta internationella standard till gruppens fonder och förvaltarteam runt om i världen.

BFS tillhandahåller tjänster inom områdena distribution, ekonomi, fondadministration, juridik, regelefterlevnad (Compliance) samt kundservice till bolagen inom gruppen. BFS genomför enligt uppdragsavtal daglig värdering, riskmätning och riskkontroll av gruppens fonder och försäkringsbolag. Dessutom värderas singelstrategifonder av en oberoende tredje part i syfte att ytterligare öka kontrollen och möta krav från investerare.

Bolaget är ett värdepappersbolag och står under Finansinspektionens tillsyn (www.fi.se).

B&P Fund Services AB innehar följande tillstånd:

 • Diskretionär portföljförvaltning avseende finansiella instrument (2014-12-08)
 • Förvaltare av fondandelar (2009-02-16)
 • Investeringsrådgivning till kund avseende finansiella instrument (2009-02-16)
 • Förvara finansiella instrument och ta emot medel med redovisningsskyld (2009-02-16)
 • Utföra valutatjänster i samband med investeringstjänster (2009-02-26)
 • Utförande av order avseende finansiella instrument på kundens uppdrag (2007-12-12)
 • Annan sidoverksamhet (2007-11-01)
 • Mottagande och vidarebefordran av order avseende finansiella instrument (2007-11-01)

Bolagsstyrning

Styrelsen i BFS ansvarar för bolagets organisation och förvaltningen av bolaget enligt lag. Henrik Paulsson är verkställande direktör och sköter den löpande förvaltningen enligt styrelsens riktlinjer och anvisningar. Styrelsen ansvarar i huvudsak för bolagets långsiktiga verksamhet samt för frågor som är av stor betydelse. Styrelsen ansvarar för styrning och kontroll av risker i verksamheten, regelefterlevnad samt internkontroll.

Bolagets styrelse består av Maths Heuman, ordförande, Svante Elfving, representant i förvaltningsbolagens styrelser, Peter Thelin, delägare i Brummer & Partners och Ola Paulsson, koncernchef, vilka alla har lång erfarenhet från svensk och internationell finansmarknad.

Maths Heuman
Styrelseordförande
Efter jur. kand.-examen vid Lunds universitet 1980 tjänstgjorde Maths Heuman som tingsnotarie i Stockholms tingsrätt (1980-1983) och senare som hovrättsfiskal i Svea hovrätt (1985-1986). Fram till 2017 var han advokat på affärsjuridiska advokatbyråer i Stockholm. Från början av 1990-talet arbetade Maths Heuman företrädesvis med klienter inom det finansiella området. I februari 2010 valdes han till styrelseordförande i B & P Fund Services AB.
Ola Paulsson
Koncernchef Brummer & Partners
Ola Paulsson är sedan 2017 koncernchef för Brummer & Partners. Dessförinnan var han Chief Operating Officer för Brummer Multi-Strategy. Under 2009 – 2014 var han vice verkställande direktör för B & P Fund Services AB efter ha börjat sin anställning hos Brummer & Partners som bolagsjurist 2004. Från årsskiftet 1996/1997 var han biträdande jurist vid Gernandt & Danielsson Advokatbyrå, där han bland annat arbetade med allmän affärsjuridik, aktiebolagsrätt, företagsöverlåtelser och värdepappersrätt. Han var tingsnotarie vid Södra Roslags tingsrätt 1994 - 1996. Ola Paulsson har jur.kand.-examen från Uppsala Universitet 1994.
Henrik Paulsson
verkställande direktör B & P Fund Services AB
Henrik Paulsson är VD för B & P Fund Services AB sedan 2011. Han började på företaget 2010 som ansvarig för risk och teknologi. Dessförinnan hade han ett flertal olika positioner på Nasdaq OMX, bl.a. som ansvarig för affärsområdet Derivat och som affärsutvecklingsansvarig i London. Under sin tid på Nasdaq OMX satt han i styrelserna för ett flertal börser och clearinghus, både i och utanför Europa. Henrik Paulsson har jur.kand.- och civilekonomexamen från Uppsala Universitet 1993.
Svante Elfving
Delägare i Brummer & Partners AB och dess representant i förvaltningsbolagens styrelser
Svante Elfving är delägare i Brummer & Partners AB och dess representant i förvaltningsbolagens styrelser. Svante Elfving började år 1983 som analytiker på Trygg-Hansa där han senare blev portföljförvaltare. År 1987 började Svante på Alfred Bergs corporate finance-avdelning där han 1993 utnämndes till chef över avdel­ningen. Svante lämnade Alfred Berg 1995 för att starta Brummer & Partners där han var chef över corporate finance-divisionen tills dess att den såldes 1998. Mellan år 1998 och 2009 hade Svante olika roller på Zenit Asset Management AB, bland annat som portföljförvaltare för Zenit, innan han 2009 gick vidare till en mer strategisk roll inom gruppen. Svante har en examen från Handelshögskolan i Stockholm. Svante är ägare och styrelseledamot i Brummer & Partners AB.
Peter Thelin
Delägare Brummer & Partners AB
Efter examen från Handelshögskolan i Stockholm anställdes Peter Thelin på Saab-Scania i Södertälje. 1982 började han som portföljförvaltare på Investment AB Eken. 1983 började Peter Thelin på Alfred Berg Fondkommission, där han 1987 utsågs till chef för fond- och kapitalförvaltningen. 1990 lämnade han Alfred Berg för att börja på S-E-Banken. 1992 utnämndes Peter till verkställande direktör för S-E-Banken Fonder och S-E-Banken Allemansfonder med övergripande ansvar för all institutionell förvaltning samt fondförvaltning inom SEB. Peter lämnade S-E-Banken i oktober 1995 för att träda in som delägare i Brummer & Partners. Under perioden 1996–2005 var Peter en av de förvaltningsansvariga på fonden Zenit och 2005–2011 var Peter förvaltare på samma fond. Därefter har Peter arbetat med övergripande frågor inom Brummer & Partners. Från 2012 arbetade han på Carve Capital AB där han var verkställande direktör och strategisk rådgivare. Peter är ägare och styrelseledamot i Brummer & Partners AB.

Bolagets revisor är KPMG AB med ansvarig revisor Mårten Asplund

Övergripande riskstrategi

Bolaget arbetar medvetet med att minimera riskerna i den verksamhet som bedrivs. Bolaget har en riskhanteringspolicy och ett antal instruktioner som beskriver de principer, metoder och processer som används för att hantera riskerna i bolaget. Compliance-avdelningen har som uppgift att övervaka den interna regelefterlevnaden och rapportera eventuella avvikelser till styrelsen. Bolaget har också en separat funktion för riskkontroll som helt oberoende från övrig verksamhet arbetar med att kartlägga och proaktivt arbeta för att minimera de risker som bolaget utsätts för. Riskkontrollfunktionen rapporterar direkt till styrelsen såväl periodisk som vid behov.

Periodisk rapportering

Policyer

Hållbarhet

B & P Fund Services AB lämnar investeringsrådgivning och är anknuten försäkringsförmedlare av försäkringsprodukter kopplade till fonder. B & P Fund Services AB har antagit en policy för att integrera hållbarhetsrisker in sin rådgivning. Vi tror på att vara transparanta om de hållbarhetsrisker som är kopplade till olika fonder och rådgivaren ska därför informera sina kunder om hur de olika fonderna i vårt utbud hanterar hållbarhetsrisker och hur detta kan komma att påverka fondernas avkastning. Rådgivaren inhämtar information från kunden om hur denne ser på dessa frågor och tar detta i beaktande i sitt råd till kund. Om kundens önskemål om en viss fond inte stämmer överens med kundens preferenser avseende hållbarhetsfrågor, kan rådgivaren komma att avråda kunden från den investeringen.

B & P Fund Services AB tar också hänsyn till de huvudsakliga negativa konsekvenserna fondernas investeringsbeslut får på hållbarhetsfaktorer. BFS har valt att inte utforma sitt fondutbud utifrån hur varje enskild fond arbetar med dessa frågor, utan har valt att i stället informera kund om detta och låta kundens inställning få påverkan på investeringsrådet.

RIKTLINJER FÖR UTFÖRANDE AV ORDER

I enlighet med 9 kap 31-36 i §§ lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden samt artikel 64-66 i Kommissionens delegerade förordning (EU) 2017/565 om komplettering av Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/65/EU vad gäller organisatoriska krav och villkor för verksamheten i värdepappersföretag, och definitioner för tillämpning av det direktivet har B & P Fund Services AB fastställt riktlinjer för utförande av order.

Riktlinjerna syftar till att säkerställa att kunders order avseende finansiella instrument utförs på bästa sätt.

I fråga om fondandelar samt utländska värdepapper ej upptagna till handel på en reglerad marknad utför bolaget kundernas order genom att vidarebefordra ordern till förvaltarna för utförande i enlighet med fondbestämmelserna eller motsvarande fonddokument. Bolaget är beroende av respektive förvaltares rutiner för teckning och inlösen.

Vid hantering, sammanläggning och fördelning av order kommer bolaget att sträva efter att order utförs snabbt, effektivt och rättvist och därmed säkerställa att ingen kund missgynnas i förhållande till någon annan kund.

Order kommer att utföras omgående såvida det inte omöjliggörs på grund av orderns egenskaper eller rådande marknadsförhållanden, eller om något annat krävs på grund av kundens intressen.

Kund kan på begäran få ta del av riktlinjerna.

ERSÄTTNINGSPOLICY

I enlighet med gällande regelverk har B&P Fund Services AB antagit en ersättningspolicy. Denna policy innehåller principer och grunder för hur både fasta och rörliga ersättningar fastställs och betalas ut. Policyn gäller alla anställda, men särskilda bestämmelser finns för anställda vars arbetsuppgifter har en väsentlig inverkan på företagets riskprofil.

För att kunna säkerställa att ersättningar främjar en effektiv riskhantering och inte uppmuntrar till ett överdrivet risktagande innehåller policyn riktlinjer för hur bolaget arbetar för att identifiera, mäta, styra, internt rapportera och kontrollera de risker som bolagets ersättningssystem i verksamheten är förknippad med.

Som ett ytterligare led i arbetet med att säkerställa att hållbarhetsrisker beaktas i rådgivningen, har B & P Fund Services AB ersättningspolicy utformats så att ersättning till en enskild medarbetare är beroende av hur denne förhåller sig till BFS policy om hållbarhetsrisker i samband med investeringsrådgivning.

Kund kan på begäran få ta del av policyn.

RIKTLINJER FÖR HANTERING AV INTRESSEKONFLIKTER

I enlighet med gällande regelverk har B&P Fund Services AB antagit riktlinjer för hantering av intressekonflikter. Dessa riktlinjer beskriver hur bolaget löpande identifierar, hanterar, övervakar och rapporterar potentiella intressekonflikter för att förhindra att kundernas intressen påverkas negativt.

Riktlinjer för klagomålshantering

Riktlinjer - klagomålshantering

Riktlinjer för etiska frågor

Riktlinjer - etiska frågor

Jämställdhets- och mångfaldspolicy

Jämställdhets- och mångfaldspolicy

Policy för hantering av personuppgifter

Policy - hantering av personuppgifter

 

 

Vi använder cookies för att optimera din användarupplevelse och för att ge dig relevant information och marknadsföring. Du väljer själv vilka cookies du vill acceptera förutom när det kommer till så kallade nödvändiga cookies som behövs för att hemsidan ska fungera. När du klickar på "Jag samtycker" godkänner du användningen av cookies på denna webbplats.  För att ändra vilka cookies som används klickar du på "Inställningar".

Läs mer om cookies

Du väljer själv vilka cookies du vill acceptera förutom när det kommer till så kallade nödvändiga cookies som behövs för att hemsidan ska fungera. Du kan när som helst ändra inställningar igen.

Läs mer om cookies

 • Nödvändiga cookies
 • Tredjepartscookies prestanda och funktion
 • Cookies marknadsföring
JAG SAMTYCKER
INSTÄLLNINGAR
Brummer & Partners Brummer & Partners

Brummer & Partners
Norrmalmstorg 14
111 46 Stockholm
Org.nr 556627-2182

Postadress:
Box 7030
SE-103 86 Stockholm

08-566 214 80
info@brummer.se

Standards Board for Alternative InvestmentsAnsvarsfulla investeringar