Vanliga frågor om våra produkter och verksamhet

Här har vi samlat vanliga frågor och svar. Hittar du ändå inte svaret på din fråga är du välkommen att kontakta vår kundservice.

Fondhandel

Utbetalningen till ditt konto är beroende på fond och investeringskanal.

Efter handelstillfället görs en värdering av fondandelarna. Tiden för värdering är beroende på fond och tar mellan 5 och 15 bankdagar efter handelstillfället.

Är du direktinvesterad eller investerad via en försäkring så får du din utbetalning direkt till ditt bankkonto när värderingen är klar.

Är du investerad via fonddepå eller ett investeringssparkonto blir likviden tillgänglig på ditt konto när värderingen är klar.

I Onlinetjänsten ser du maximalt antal bankdagar för likvid samt har möjlighet att lägga en begäran av utbetalning.

Handelsdatum är det datum som handeln genomförs, med andra ord den dag man får, eller tar bort, exponering mot fonden. För Brummer & Partners fonder är detta alltid den sista bankdagen i varje månad.

Likviddatum är det senaste datum då likviden blir tillgänglig efter en försäljning. 

 

Orderdatum är brytdatum för handel, med andra ord den sista dagen i månaden att lägga order för att vara med i handeln den aktuella månaden.

 

Brummer Multi Strategy (BMS) investerar i Brummer & Partners singelstrategifonder. De fonder som BMS investerar i måste prissättas innan prissättningen av BMS kan genomföras. Vi tar även höjd för utländska helgdagar då alla fonder inte är lokaliserade i Sverige. Det tar maximalt 15 bankdagar att prissätta BMS men under normala förutsättningar tar det cirka 10-12 bankdagar. Likviden släpps alltid så fort som möjligt när värderingen är klar.

Innan fonden syns som ett innehav på ditt konto måste den prissättas efter handelstillfället. Det tar maximalt 15 bankdagar att prissätta Brummer Multi-Strategy (BMS) men under normala förutsättningar tar det 10-12 bankdagar.

BMS investerar i Brummer & Partners singelstrategifonder. De fonder som BMS investerar i måste prissättas innan prissättningen av BMS kan genomföras. Man behöver även ta höjd för utländska helgdagar då alla fonder inte är lokaliserade i Sverige.

Innehavet syns så snart bekräftelse på din order inkommit från fondbolaget. Observera att handel i UCITS-fonder normalt kan ta upp till en vecka innan handeln avslutas.

Konton och avtal

För att öppna ett konto för minderårig behöver ett kontoavtal fyllas i. Detta ska signeras av samtliga vårdnadshavare och kompletteras med vidimerade ID-kopior på dessa.

Eftersom ansökan avser minderårig så behöver du komplettera med personbevis, för den som ansökan avser, där vårdnadshavare framgår samt om gemensam eller ensam vårdnad föreligger. Personbevis beställs på Skatteverkets hemsida. Om annan än vårdnadshavare är förmyndare, vänligen bifoga handling som styrker detta.

Idag är det inte möjligt att ansöka om konto för minderårig via hemsidan. Maila oss på info@brummer.se så skickar vi ansökningshandlingar till dig.

Använd blanketten ”Återköp av kapitalförsäkring” för att återköpa en kapitalförsäkring. Du hittar blanketten här hos SPP. Du kan välja mellan att posta blanketten direkt till SPP (SPP Pension & Försäkring AB, SE-105 39 Stockholm), eller via e-post (skanna in och mejla till info@brummer.se).

Observera att om du har månadshandlade fonder som innehav måste blanketten vara SPP tillhanda senast 7 bankdagar före sista inlösendatum. För dagligt handlade fonder gäller också 7 bankdagars handläggningstid.

Efter handelstillfället görs en värdering av fondandelarna. Tiden för värdering är beroende på fond och tar mellan 5 och 15 bankdagar efter handelstillfället. Därefter betalas försäljningslikviden till ditt angivna konto vilket kan ta ytterligare några bankdagar med anledning av att utbetalningen går via bankgirocentralen.

Nej, för tillfället erbjuder vi inte samägda depåer eller investeringssparkonton.

Om du flyttar utomlands kommer din depå/ditt investeringssparkonto att spärras för nya köp. Du har fortfarande möjlighet att sälja av ditt innehav under din utlandsvistelse.

Meddela oss när du flyttar tillbaka till Sverige så häver vi köpspärren på ditt konto.

Om du bor utomlands är det tyvärr inte möjligt att öppna en depå/ett investeringssparkonto hos oss.

Ett värdebesked skickas ut till dödsboets adress vid bortgång. Kontakta info@brummer.se för att skifta eller sälja av innehavet. I kontakt med oss behöver vi en stämplad bouppteckning från Skatteverket, vidimerade ID-handlingar för dödsbodelägare samt eventuellt testamente och fullmakter.

Skatter och avgifter

Vid försäljning av fondandelar beskattas din vinst med 30%. Avdrag kan göras för förluster. Du betalar också en årlig skatt på en schablonintäkt som beräknas 0,4% av fondens värde vid ingången av beskattningsåret (1 januari).

Vi rapporterar vinst eller förlust vid försäljning samt årlig schablonintäkt till Skatteverket.

Observera att ovan inte är en exakt instruktion för hur du ska deklarera. För vidare information hänvisar vi till Skatteverket.

Skatten på ditt investeringssparkonto ska beräknas utifrån ett så kallat kapitalunderlag. Kapitalunderlaget beräknas varje år och är en fjärdedel av summan av:

 1. Värdet av tillgångarna vid ingången av varje kvartal
 2. Belopp som betalats in till investeringssparkontot under året
 3. Värdet av finansiella instrument som förs över till investeringssparkontot av kontoinnehavaren under året.
 4. Värdet av finansiella instrument som förs över från någon annans investeringssparkonto under året.

Kapitalunderlaget multipliceras med statslåneräntan den 30 november* kalenderåret närmast före beskattningsåret plus 1 procentenhet. Som lägst ska schablonintäkten beräknas till 1,25 procent av kapitalunderlaget. Resultatet blir den beräknade schablonintäkten. Denna kommer att förtryckas i din deklaration och tas upp som inkomst av kapital. På sådana inkomster betalar du 30 % skatt.

*Statslåneräntan per den 30 november 2021 är 0,23 procent.
Statslåneräntan per den 30 november 2022 är 1,94 procent.

Observera att ovan inte är en exakt instruktion för hur du ska deklarera. För vidare information hänvisar vi till Skatteverket.

Försäkringssparande belastas med en avkastningsskatt. Avkastningsskatten beräknas schablonmässigt och oberoende av hur stor avkastningen är.

• Avkastningsskatten baseras på värdet i försäkringen vid ingången av beskattningsåret (1 januari) samt de premier som betalats in under beskattningsåret. De premier som betalats in under den andra halvan av beskattningsåret räknas med till hälften (50 %).

Det uppräknade värdet multipliceras med statslåneräntan per den 30 november* kalenderåret närmast före beskattningsåret plus 1 procentenhet. Den räntesats som kapitalunderlaget ska multipliceras med har dock ett golv om minst 1,25 %. Summan beskattas med 30 %.

Du behöver inte själv deklarera för din kapitalförsäkring. Det är istället försäkringsbolaget, som du har din kapitalförsäkring hos, som är skatteskyldiga gentemot Skatteverket. Brummer & Partners tar under året löpande ut avgift från kapitalförsäkringen för avkastningsskatt.

*Statslåneräntan per den 30 november 2021 är 0,23 procent.
Statslåneräntan per den 30 november 2022 är 1,94 procent.

Observera att ovan inte är en exakt instruktion för hur du ska deklarera. För vidare information hänvisar vi till Skatteverket.

Vid försäljning av fondandelar beskattas din vinst med 30%. Avdrag kan göras för förluster. Du betalar också en årlig skatt på en schablonintäkt som beräknas 0,4% av fondens värde vid ingången av beskattningsåret (1 januari).

Vi rapporterar vinst eller förlust vid försäljning samt årlig schablonintäkt till Skatteverket.

Observera att ovan inte är en exakt instruktion för hur du ska deklarera. För vidare information hänvisar vi till Skatteverket.

Den 1 januari 2012 infördes en bestämmelse om schablonintäkt på fondandelar. Den som vid ingången av ett kalenderår har ägt andelar i fonder ska betala en årlig schablonskatt på 0,4% av värdet av fondandelarna vid ingången av beskattningsåret (1 januari). För fysiska personer lämnar vi kontrolluppgift till skattemyndigheten.

Fysiska personer
För fysiska personer så innebär det en årlig schablonskatt på 0,12% (0,4% * 30%).

Juridiska personer
För juridiska personer så innebär det en årlig schablonskatt på 0,088 % (0,4% *22 %).

Observera att ovan inte är en exakt instruktion för hur du ska deklarera. För vidare information hänvisar vi till Skatteverket.

 • Fonddepå
  Har du köpt/sålt andelar under året så räknar vi ut en kapitalvinst/kapitalförlust och rapporterar sedan det till Skatteverket samt årlig schablonintäkt. Du kommer att kunna se den siffran förtryckt på din deklaration.

 • Direktinvestering
  Har du köpt/sålt andelar under året så räknar vi ut en kapitalvinst/kapitalförlust och rapporterar sedan det till Skatteverket samt årlig schablonintäkt. Du kommer att kunna se den siffran förtryckt på din deklaration.

 • Investeringssparkonto
  Vi rapporterar årlig schablonintäkt till Skatteverket. Du kommer att kunna se den siffran förtryckt på din deklaration.

 • Kapitalförsäkring
  Vi rapporterar ingenting till Skatteverket eftersom att du inte är individuellt skatteskyldig för kontot.

 • Juridisk person
  Vi rapporterar ingenting för juridisk person till Skatteverket.

 • Fonder i utländsk valuta
  Vid försäljningar i fonder i utländsk valuta rapporterar vi endast försäljningsbelopp omräknat till SEK.

Vi rapporterar som vanligt till Skatteverket i Sverige. Detta vidarerapporteras sedan till aktuell myndighet i det land du har skatterättslig hemvist i.

För direktinvesteringar hittar du ditt anskaffningsvärde på ditt senaste kontoutdrag. Har du en depå/ISK hittar du anskaffningsvärdet i Onlinetjänsten.

Anledningen till att det skiljer sig kan vara bonusandelar som delats ut samt utdelningar som återinvesterats i fonden samt köp- och säljtransaktioner.

Om du tar kursen per andel (nuvarande kursen) minus anskaffningsvärdet per andel så får du fram vinsten per andel. Vinsten per andel kan du sedan multiplicera med antalet andelar du vill sälja för att beräkna din totala vinst.

Digitala årsbesked

Årsbesked publiceras senast den 31 januari online på brummer.se. Klicka på ”Logga in” i menyn längst upp till höger i webbläsaren.

Årsbesked för direktinvestering

Årsbesked för direktinvestering skickas per post i januari och i juli.

Årsbesked tjänstepensionslösning

Årsbesked för arbetsgivare med Brummer & Partners tjänstepensionslösning skickas per post i mars.

Digitala värdebesked

Logga in på vår Onlinetjänst uppe i högra hörnet på hemsidan. Välj därefter avtal och under ”Mitt sparande” fliken finner du ”Värdebesked” där du själv kan skapa ditt eget värdebesked för en viss tidpunkt. I vår Onlinetjänst finns värdebesked för investering i investeringssparkonto, depå eller försäkring.

Årsbesked för direktinvestering

Årsbesked skickas ut två gånger årligen, behöver ni ett mellan dessa ledtider, vänligen kontakta oss på brummer.se.

Inloggning och teknik

Du kan beställa ett nytt lösenord här. Du kan även kontakta oss på 08-566 214 80 eller maila till info@brummer.se så hjälper vi dig.

Om ditt användarnamn är ditt personnummer så kan du alltid logga in med e-legitimation.

När du loggar in med användarnamn och lösenord så är användarnamn antingen personnummer eller organisationsnummer.

För användarnamn personnummer, var noga med att skriva personnumret med 12 siffror.

För användarnamn organisationsnummer, ska det vara 10 siffror, inget bindestreck.

Lösenordet är så kallat skriftlägeskänsligt. Var noga med att skriva stora och små bokstäver där det ska vara det. Kontrollera även så att du inte har Caps Lock påslaget på tangentbordet.

Du kan även kontakta Kundservice på 08-566 214 80 eller maila till info@brummer.se så hjälper vi dig.

Onlinetjänsten

Vid problem med inloggning med BankID ska du normalt vända dig till den bank som utfärdat ditt BankID. Du kan även besöka BankIDs hemsida där du både kan testa ditt BankID och få svar på eventuella problem.

Om innehavet finns på en ISK eller depå så loggar man in med barnets personnummer och ett lösenord som skickades ut i samband med kontoöppningen. Om du behöver återställa ditt lösenord kan du göra det här.

Du kan också välja att koppla på ditt BankID för att enklare kunna följa innehavet. Kontakta oss så hjälper vi dig med det. 

Som företag kan ni upprätta en fullmakt för en person som kan logga in på företagskontot med hjälp av sitt BankID. Kontakta oss på info@brummer.se så hjälper vi er med det.

Kontakta oss

Har du fr├ągor?

Välkommen att kontakta en av våra specialister.

08-566 214 80 info@brummer.se

Vi använder cookies för att optimera din användarupplevelse av vår webbplats. Med cookies kan vi analysera hur den används och erbjuda dig personligt anpassat innehåll och marknadsföring. Du väljer själv vilka cookies du vill acceptera förutom när det kommer till så kallade nödvändiga cookies som behövs för att hemsidan ska fungera. När du klickar på "Godkänn alla" godkänner du användningen av analys- och marknadsföringscookies, vilket är frivilligt. För att ändra vilka cookies som används klickar du på "Inställningar".

Läs mer om cookies