Brummer & Partners Brummer & Partners

Brummer Multi-Strategy

Brummer Multi-Strategy är en aktivt förvaltad multistrategifond som investerar i Brummer-gruppens investeringsstrategier vilka har olika inriktning och låg samvariation. Målet är att leverera en konkurrenskraftig riskjusterad avkastning och effektiv riskspridning över tid. Brummer Multi-Strategy finns i flera valutor och i belånade versioner med olika hävstång.

Mål och placeringsinriktning

Brummer Multi-Strategy riktar sig till institutionella och privata investerare som söker en effektiv riskspridning (diversifiering) mellan kompletterande hedgefondstrategier.

Förvaltaren Brummer Multi-Strategy AB allokerar risk mellan separata absolutavkastande hedgefondstrategier, förvaltade av underliggande förvaltare inom Brummer & Partners. Målet är att bygga en välbalanserad portfölj som kan prestera väl i de flesta scenarier. Detta uppnås genom allokering till investeringsstrategier med låg korrelation till varandra och där risk och avkastning primärt är bolagsspecifik och inte marknads- eller faktordriven. Förvaltaren strävar efter att begränsa passivt beta. Riktningsexponering ska primärt komma från trendföljande strategier. Antalet strategier i portföljen är typiskt 7-12 stycken. Vid fler strategier än så kompenserar inte marginalnyttan av diversifiering för den ökade komplexiteten i portföljen.

Det finns inga svårvärderade tillgångar i Brummer Multi Strategyfonderna. 100 procent av fondernas portföljer kan klassificeras som nivå 1 eller 2 i hierarkin för verkligt värde enligt den internationella redovisningsstandarden IFRS 7.

Så fungerar Brummer Multi-Strategy

 

 

INVESTERINGSPROCESS

Förvaltaren övervakar kontinuerligt de underliggande förvaltarna, Brummer Multi-Strategys aggregerade risk- och avkastningsprofil likväl som den övergripande marknadsmiljön som utgör en grund för strategiska och taktiska allokeringsbeslut.

Underliggande förvaltarnivå: Strategiberoende utvärdering av kvaliteten i förvaltningsstil, investerings- och riskhanteringsprocesser baserat på löpande övervakning och nära dialog med varje underliggande förvaltare. Både kvantitativ och kvalitativ analys görs på ”bottom-up” och ”top-down” aspekter av varje strategi.

Marknadsmiljönivå: Identifiering och analys av kontextuella faktorer som kan skapa mot- eller medvind för olika investeringsstrategier, vilket kan påverka allokeringen i olika riktningar.

Multistrateginivå: Kvantitativ och kvalitativ analys av den övergripande portföljen i syfte att identifiera och mäta huvudsaklig riskexponering och riskbidrag. Risker och möjligheter utvärderas sedan med hänsyn till fördefinierade toleransnivåer och övergripande marknadsutsikt. Förvaltaren strävar även efter att vara en aktiv investerare genom att öka medvetenheten kring risker och arbetar tillsammans med de underliggande förvaltarna för att hjälpa till med utvecklingen av respektive förvaltares investeringsprocesser och ansvarsfulla investeringar. Taktiska och stegvisa justeringar av långsiktiga strategiska allokeringar görs för att uppnå förvaltarens förvaltningsmål: att bygga en välbalanserad portfolio som kan leverera konkurrenskraftig alfadriven riskjusterad avkastning över tid med begränsat värdefall.

VAL AV NYA FÖRVALTARE

Förvaltaren utvärderar typiskt sett fler än 100 strategiförslag årligen, dock inkluderas endast en eller två strategier generellt per år. Förslagen fångas upp via Brummer & Partners breda interna och externa nätverk, sökningar i databaser, genom headhunters likväl som att talangfulla förvaltare själva tar kontakt med Brummer & Partners. Förslagen utvärderas i linje med den löpande investeringsprocessen som beskrivs ovan. Brummer & Partners erbjuder förvaltare ett starkt partnerskap för att starta eller påskynda en hedgefondverksamhet. Den entreprenöriella affärsmodellen ger hög frihetsgrad, uppmuntrar långsiktigt fokus och skapar gemensamt intresse mellan Brummer & Partners, underliggande förvaltare och investerare. Med över 25 års erfarenhet av hedgefondförvaltning kan Brummer & Partners, utöver att bistå med infrastruktur- och fondserviceexpertis, hjälpa till att ge näring till talang, stödja utveckling och tillväxt.

UNDERLIGGANDE INVESTERINGSSTRATEGIER

Lång/kort-aktie
En lång/kort-aktiestrategi tar långa och korta positioner i aktier som sannolikt kommer att stiga respektive sjunka i värde. Lång/kort-aktiestrategier kan vara baserade på fundamentala och kvantitativa metoder som syftar till att identifiera investeringar som sannolikt kommer att stiga respektive sjunka i värde baserat på ett antal faktorer.

Systematisk aktie
En systematisk aktiestrategi strävar efter att investera i aktier baserat på systematiska investeringsmodeller som till exempel kan ge insikter kring fundamentala aspekter, såsom utbud, efterfrågan, makromiljöns påverkan på en tillgångs avkastning. En systematisk investeringsmodell utvärderar den relativa attraktiviteten av varje underliggande tillgång och försöker utnyttja olikheter som kan observeras mellan fundamentalt värde och marknadsvärde genom att ta långa och korta ­positioner i en underliggande tillgång. 

Systematisk makro
En systematisk makrostrategi tillämpar egenutvecklade algoritmer för att handla ett brett utbud av likvida tillgångsklasser. Modellerna inriktar sig främst på fundamentala samband mellan marknader inom samma tillgångsslag (till exempel förväntningar kring makroekonomiska variabler, kapitalflöden och omviktningar av portföljer) för att generera avkastning. 

Systematisk trend
En systematisk trendstrategi tillämpar algoritmbaserade modeller med olika egenskaper för att analysera marknader och ta, huvudsakligen, riktnings­baserade positioner. En diversifierad uppsättning av trendföljande förvaltningsformer, som exempelvis använder olika matematiska tekniker och historiskt bakåtblickande perioder för att analysera pristrender och variationer, utgör huvuddelen av strategierna. 

Aktivitetsgrad

Brummer Multi-Strategy AB förvaltar absolutavkastande fonder. Fonderna strävar efter att över tid ge sina andelsägare en positiv avkastning, som förväntas ha låg korrelation med avkastningen från de traditionella tillgångsslagen aktier och obligationer. Målet är att fondernas riskjusterade avkastning ska vara konkurrenskraftig jämfört med traditionella tillgångsslag. Då fonderna inte har som målsättning att gå bättre än ett specifikt jämförelseindex är det inte lämpligt att jämföra fondernas utveckling i förhållande till utvecklingen av ett specifikt jämförelseindex för att bedöma aktivitetsgraden i förvaltningen av fonderna.  

VARFÖR INVESTERA I BRUMMER MULTI-STRATEGY?

  • Lång erfarenhet av hedgefondförvaltning (sedan 2002)
  • Effektiv infrastruktur som möjliggör en väldiversifierad och sofistikerad portfölj med absolutavkastande strategier
  • Likvida underliggande strategier och positioner
  • Lång historik med konkurrenskraftig riskjusterad avkastning med låg korrelation till aktier, obligationer och andra hedgefonder

Vi använder cookies för att optimera din användarupplevelse av vår webbplats. Med cookies kan vi analysera hur den används och erbjuda dig personligt anpassat innehåll och marknadsföring. Du väljer själv vilka cookies du vill acceptera förutom när det kommer till så kallade nödvändiga cookies som behövs för att hemsidan ska fungera. När du klickar på "Godkänn alla" godkänner du användningen av analys- och marknadsföringscookies, vilket är frivilligt. För att ändra vilka cookies som används klickar du på "Inställningar".

Läs mer om cookies

Du väljer själv vilka cookies du vill acceptera förutom när det kommer till så kallade nödvändiga cookies som behövs för att hemsidan ska fungera. Du kan när som helst ändra inställningar igen.

Läs mer om cookies

  • Nödvändiga cookies
  • Cookies analys & funktion
  • Cookies marknadsföring
GODKÄNN ALLA
GODKÄNN
INSTÄLLNINGAR
Brummer & Partners Brummer & Partners

Brummer & Partners
Norrmalmstorg 14
111 46 Stockholm
Org.nr 556627-2182

Postadress:
Box 7030
SE-103 86 Stockholm

08-566 214 80
info@brummer.se

Standards Board for Alternative InvestmentsAnsvarsfulla investeringar