Brummer Multi-Strategy

Risk

Riskhantering utgör kärnan i vår förvaltningsprocess och hur vi styr den dynamiska allokeringen till strategierna.

Alla former av fondsparande är förenade med risk i den meningen att insatta pengar kan minska i värde. Fondens placeringsinriktning innebär att fondens risknivå skulle kunna bli hög. Förvaltningsbolaget strävar efter att begränsa fondens faktiska risknivå och beslutar om det urval av investeringsstrategier som ska ingå i Brummer Multi-Strategy (BMS). Målet är att fondens riskjusterade avkastning över tid ska vara konkurrenskraftig jämfört med traditionella tillgångsslag.

Riskhantering

Riskhantering är en integrerad och viktig del i fondförvaltningen. Förvaltningsbolaget och dess styrelse har identifierat olika typer av risker och fastställer riktlinjer för hur dessa ska hanteras. Styrelsen fastställer regelbundet en riskhanteringsplan som närmare anger hur risker ska identifieras, mätas, styras och kontrolleras. Den fastställer vidare begränsningar för de risker som portföljförvaltarna tillåts ta.

Ansvaret för riskhanteringen i fonden ligger hos förvaltaren som säkerställer att det finns rutiner, metoder och mekanismer på plats som är lämpliga och effektiva för hanteringen av olika risker.

En robust riskhanteringsprocess består av riskmätning, riskkontroll och slutlig hantering av risken. Daglig riskmätning och riskkontroll av de ingående strategierna utförs enligt uppdragsavtal av från förvaltningsbolaget separata enheter inom B & P Fund Services AB, ett helägt dotterbolag till Brummer & Partners. B & P Fund Services AB är ett värdepappersbolag som står under Finansinspektionens tillsyn.

De ingående strategierna utnyttjar i hög utsträckning olika derivat- och terminsstrategier. Syftet med dessa är bland annat att förändra riskprofilen och att tillvarata marknadens förväntade kursrörelser för att förbättra fondens långsiktiga avkastning. De ingående strategierna utnyttjar vidare i hög utsträckning så kallad blankning, det vill säga försäljning av värdepapper som strategierna inte äger men dock förfogar över.

Strategierna kan dessutom utnyttja belåning i syfte att på ett kontrollerat sätt öka hävstångseffekten och avkastningen på tillgångarna. I fondens månadsrapporter anges utöver resultat och nyckeltal även riskmått, däribland standardavvikelse, downside risk, Sharpe-kvot, samt eventuell andel svårvärderade tillgångar.

Olika typer av risker

Alla former av fondsparande är förenade med risk i den meningen att insatta pengar kan minska i värde. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Högre risk kan samtidigt ge möjlighet till högre avkastning. Fondens riskprofil beror på olika typer av risker som i olika omfattning och vid olika tidpunkter kan påverka den totala risken. Vid utvärdering av fonden och vid beslut om investering måste de risker som är förknippade med fonden övervägas noga. Här redogörs översiktligt för olika typer av risker som huvudsakligen uppstår i de i Brummer Multi-Strategy ingående strategierna. Sammanställningen gör dock inte anspråk på att vara heltäckande när det gäller de risker som kan förekomma i förvaltningen.

Marknadsrisker

 • att hela marknaden för ett tillgångsslag kan stiga eller falla i pris,
 • att belåning eller investeringar i olika derivatinstrument kan göra en strategi mer känslig för marknadsförändringar genom hävstångseffekt,
 • risker som har samband med koncentrationer av tillgångar eller marknader, där en strategi som placerar i färre värdepapper och på ett mindre antal geografiska marknader har högre risk,
 • förändringar i den relativa värdeutvecklingen mellan olika värdepapper,
 • att värdet på en investering kan påverkas av förändringar i valutakurser.

Likviditetsrisker

 • stora marginalsäkerhetskrav i samband med OTC-affärer som kan tvinga en strategi att avveckla positioner vid en ogynnsam tidpunkt,
 • att en position inte kan avvecklas i tid till ett rimligt pris.

Motparts- och kreditrisker

 • att en emittent eller motpart kan komma att ställa in betalningarna,
 • beroendet av clearingfunktioner, förvaringsinstitut och andra tjänsteleverantörer.

Operativa risker

 • risker kopplade till förvaltningsbolagens operativa verksamhet som kan avse beroende av portföljförvaltare, IT-system, rutiner med mera,
 • andra systemrisker och förändrad lagstiftning som innebär förändrade förutsättningar för förvaltningsbolagens verksamhet,
 • modellrisker på grund av förenklingar, antaganden och misstolkningar i modeller för värdering och riskhantering.

Outsourcingrisker

 • risker kopplade till tjänster genomförda av tredjepartsleverantör, däribland B & P Fund Services AB.

Hållbarhetsrisker

 • en miljörelaterad, social eller bolagsstyrningsrelaterad händelse eller omständighet som, om den skulle inträffa, skulle ha en faktisk eller potentiell betydande negativ inverkan på investeringens värde. Hållbarhetsrisker delas typiskt sett in i kategorier om miljöfrågor, sociala frågor samt affärsetik och bolagsstyrning.

Vi använder cookies för att optimera din användarupplevelse av vår webbplats. Med cookies kan vi analysera hur den används och erbjuda dig personligt anpassat innehåll och marknadsföring. Du väljer själv vilka cookies du vill acceptera förutom när det kommer till så kallade nödvändiga cookies som behövs för att hemsidan ska fungera. När du klickar på "Godkänn alla" godkänner du användningen av analys- och marknadsföringscookies, vilket är frivilligt. För att ändra vilka cookies som används klickar du på "Inställningar".

Läs mer om cookies